Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO

FUNDACJI GEORGA I MARII DIETRICHÓW

DLA STUDENTÓW FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizatorami konkursu stypendialnego są Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.

2. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga (Niemcy).

3. Celem konkursu jest finansowe wyróżnienie najlepszych studentów kierunku Filologia Germańska UWM studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz ich motywacja do dalszego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiowanego kierunku.

4. Konkurs zostanie ogłoszony publicznie na profilu Facebooka kierunku Filologia Germańska oraz na stronach internetowych Filologii Germańskiej, Instytutu Literaturoznawstwa, Instytutu Językoznawstwa oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

5. Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się w ramach konkursu o przyznanie stypendium.

6. Stypendium otrzymają kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces ubiegania się o nie oraz uzyskają ostateczną akceptację Komisji Konkursowej.

7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.


Zasady konkursu

§ 2

1. W ramach konkursu przyznawane są corocznie 3 stypendia semestralne dla studentów 1 roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz 2 stypendia dla studentów 1 roku studiów drugiego stopnia (magisterskich).

2. O stypendium mogą się ubiegać studenci 1 roku studiów licencjackich i magisterskich po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Stypendium jest przyznawane na drugi semestr studiów z możliwością przedłużenia na semestr trzeci.

3. Ogłoszenie o konkursie stypendialnym będzie publikowane corocznie w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych semestru zimowego. Termin składania dokumentów upływa natomiast w ostatnim dniu roboczym pierwszego tygodnia nauki w semestrze letnim.

4. Czas trwania stypendium wynosi 5 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 10 miesięcy (stypendium nie obejmuje dwóch miesięcy przerwy semestralnej – lipca i sierpnia).

5. Po upływie 5 miesięcy Komisja Konkursowa na wniosek stypendysty weryfikuje jego osiągnięcia i, jeśli nie są one niższe od osiągnięć uzyskanych w poprzednim okresie, decyduje o przedłużeniu stypendium. Wniosek o jego przedłużenie należy złożyć w sekretariacie Filologii Germańskiej na początku semestru zimowego (najpóźniej do końca pierwszego tygodnia zajęć dydaktycznych). W przypadku gdy stypendysta nie złoży takiego wniosku lub nie spełni warunków przedłużenia stypendium, zostanie rozpisany dodatkowy konkurs w celu wyłonienia kolejnego stypendysty. Stypendium przyznane w dodatkowym konkursie nie ulega przedłużeniu – okres jego udzielania wynosi 5 miesięcy.

6. Studenci zgłaszają się do konkursu, składając wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym (potwierdzającymi osiągnięcia). Formularz ten należy pobrać ze strony internetowej kierunku Filologia Germańska.

7. Przy ocenie złożonych w konkursie wniosków Komisja Konkursowa bierze pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów w pierwszym semestrze studiów, stopień zaangażowania w naukę i działalność na rzecz rozwoju kierunku oraz inne  osiągnięcia, potwierdzone stosownymi dokumentami.

8. W skład Komisji Konkursowej wchodzą kierownicy katedr organizujących konkurs, przedstawiciel fundatora stypendium i dwóch wyznaczonych przez kierowników katedr pracowników Filologii Germańskiej.

9. Miesięczna kwota stypendium wynosi 100 (sto) euro i zostanie jednorazowo wypłacona w wysokości 500 (pięciuset) euro na początku semestru letniego. W przypadku przedłużenia stypendium lub rozpisania dodatkowego konkursu (patrz § 2, pkt 5), stypendium zostanie wypłacone najpóźniej do końca października.


Obowiązki stypendysty

§ 3

Stypendysta jest zobowiązany do:

1. dalszego rozwoju w oparciu o własne talenty, uzdolnienia i zasoby,

2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,

3. angażowania się w działania na rzecz rozwoju kierunku Filologia Germańska UWM  w Olsztynie.

Postanowienia końcowe

§ 4

1. Zgłoszenie do konkursu w sposób przewidziany w § 2 jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzygane są przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany zawartych w nim treści będą obowiązywać od dnia ogłoszenia kolejnego konkursu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl