Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogólny zakres prowadzonych działań:


  1. Doskonalenie programu kształcenia z uwzględnieniem wniosków z monitorowania kariery zawodowej absolwentów.
  2. Analiza i weryfikacja zakładanych efektów kształcenia na danym kierunku dokonywana w porozumieniu z zespołem nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego tego kierunku.
  3. Weryfikacja wyników ankiety oceny zajęć dydaktycznych i kierowanie wynikających z niej wniosków do Władz Dziekańskich i WSZJK[1].
  4. Ocena procesu kształcenia oraz jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych.
  5. Opracowywanie i przekazywanie Dziekanowi i WSZJK okresowych sprawozdań z prac Zespołu.
  6. Inne działania dotyczące kształtowania kultury jakości kształcenia.

[1] Skrótem WSZJK jest określany Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia.


Szczegółowe działania KZZJK i terminy realizacji zadań

Cel

Działanie

Termin

Monitorowanie planów studiów


Sprawdzanie i  weryfikacja programów studiów, uwzględniająca wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz procedury Polskiej Komisji Akredytacyjnej


Do 15 lutego


Uaktualnianie koncepcji kształcenia i sylwetki absolwenta


Do 15 lutego


Rozpatrywanie pisemnych sugestii od pracowników i studentów dotyczące propozycji zmian w  programie studiów, sylabusach i programach nauczania;

Podejmowanie decyzji o ich wdrożeniu według istniejących procedur


Do 15 lutego


Uwzględnianie przy korekcie programu studiów wyników ankiet i sprawozdań Biura Karier dotyczących ścieżki zawodowej absolwentów


Do 15 lutego


Zgłaszanie kierownictwu jednostki propozycji potrzebnych modyfikacji zasad rekrutacji na kierunku


Do 15 lutego

Przydział przedmiotów


Sporządzenie przydziału przedmiotów realizowanych w danym roku akademickim

Do końca IX (plan do końca VI, weryfikacja po wrześniowym naborze)


Prowadzenie rejestru dyplomantów


Prowadzenie rejestru wszystkich list dyplomantów przygotowujących pracę dyplomową w danej jednostce organizacyjnej (rejestr według załącznika 1, procedura WSZJK-PD-HM-5)
Przydzielanie prac dyplomowych według procedury WSZJK-PD-HM-4


Do końca października

Ocena efektów kształcenia oraz programów nauczania


Pracownicy wypełniają po zakończonym semestrze zgodnie z procedurą WSZJK-SI-1 następujące ankiety autoewaluacyjne:

1. ankietę autoewaluacyjną dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych (załącznik nr 2)

2. ankietę autoewaluacyjną dla prowadzących zajęcia dydaktyczne (załącznik nr 3)
KZZJK sporządza raport autoewaluacyjny przedstawiający sugestie dotyczące realizacji i zasadności efektów kształcenia

Raport jest podstawą do sprawozdania wydziałowego WSZJK i sporządzany jest według załącznika 4 (procedura WSZJK-SI-1)Do połowy marca za semestr zimowy i do połowy listopada za semestr letni


Archiwizowanie ankiet autoewaluacyjnych przez 5 latNa bieżąco


Wprowadzanie w życie rekomendacji WSZJKNa bieżąco


Sporządzenie sprawozdania w sprawie wdrożonych rekomendacji WSZJKNa bieżąco


Przyjmowanie sprawozdania z wyników raportu systemu antyplagiatowego „PLAGIAT” dla prac dyplomowych od promotorów prac dyplomowychDo 15 października

Ocenianie jakości zajęć – ankiety i hospitacjeUstalenie na początku roku akademickiego harmonogramu hospitacji w danym roku i  przekazanie go kierownictwu podstawowej jednostki organizacyjnejDo 15 października


Anonimowa ankieta na temat oceny poziomu prowadzonych zajęć przeprowadzana wśród studentów w  systemie USOS.Po zakończeniu semestru/cyklu zajęć


Hospitacje przeprowadzane przez kierownictwo podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie z procedurą hospitacyjną WSZJK-A-HM-2Zgodnie z  harmonogramem hospitacji


Hospitujący omawia wyniki hospitacji z osobą zainteresowaną, zalecając ewentualne zmiany w sposobie realizacji programu nauczania


Na bieżąco


Utworzenie i  monitorowanie portfolio pracowników naukowo-dydaktycznych w jednostce z  danymi dotyczącymi działalności organizacyjno-popularyzatorskiej i naukowej; ujednolicenie i aktualizacja danych o pracownikach na stronie internetowej jednostkiNa bieżąco

Okresowa weryfikacja zasad i procedur i wdrażanie wniosków z oceny jakości

Kształcenia


Omawianie z członkami KZZJK procedur proponowanych i zatwierdzanych przez WSZJK (prace uzależnione od prac WSZJK)Na bieżąco


Na zakończenie roku akademickiego, po zakończeniu wszystkich czynności, KZZJK analizuje zasady i procedury obowiązujące na kierunku z możliwością zaproponowania zmian; informację o planowanych zmianach przekazuje do WSZJKDo 15 listopada

Publikowanie materiałów na temat jakości kształcenia w Internecie


Protokołowanie poszczególnych spotkań KZZJK, prowadzenie harmonogramu spotkać (Załącznik 5)Na bieżąco


Utworzenie i  aktualizacja na stronie internetowej zakładki KZZJK z bieżącymi informacjami i procedurami wewnętrznymiNa bieżąco


Przygotowanie na początku semestru harmonogramu działań na dany rok akademicki. Harmonogram jest publikowany na stronie internetowej jednostkiDo końca października


Przygotowanie i  opublikowanie w wersji elektronicznej raportu z realizacji zadań; przekazanie raportu Władzom Dziekańskim Wydziału Humanistycznego, Samorządowi Studenckiemu i Samorządowi DoktorantówDo 15 listopada


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl