Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

PNJN – Słuchanie

Cel zajęć

Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego o wybranej tematyce oraz opanowanie różnych form ćwiczeń sprawdzających zarówno globalne oraz selektywne rozumienie tekstu słuchanego. Realizacja przedmiotu opiera się na słuchaniu pojedynczych wypowiedzi, tekstów dialogowych oraz monologów. Treści ćwiczeń dotyczą wybranych jednostek tematycznych z podręczników doskonalących sprawność słuchania na poziomie odpowiednim do roku studiów. Ćwiczenia w rozumieniu tekstu słuchanego mają postać nagrań audio. Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego opiera się również na omawianiu niejasnych kwestii leksykalnych występujących w tekstach słuchanych oraz na rozwiązywaniu krótkich ćwiczeń leksykalnych utrwalających słownictwo. Uzupełnieniem ćwiczeń doskonalących sprawność rozumienia tekstu słuchanego jest też udzielanie przez studentów ustnej odpowiedzi dotyczącej treści tekstu.

I Rok - studia stacjonarne I° (30h)

Poziom B1+

Treści kształcenia

- po odsłuchaniu tekstu (w większości dwukrotnym) student rozwiązuje różne typy zadań: zadania typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, zadania z luką, pytania otwarte do tekstu mającego na celu wysłuchanie konkretnych informacji, chronologicznie numeruje  tematy poruszane w tekście, dokonuje wyboru obrazków zgodnych z poruszanymi treściami słuchanego tekstu

- po odsłuchaniu tekstu student utrwala występujące w nim słownictwo na podstawie krótkich ćwiczeń leksykalnych typu: dopasowuje podane synonimy lub antonimy do pojęć oraz zwrotów z tekstu, dokonuje wyboru podanego brakującego członu wyrazów złożonych, łączy podane zdania w jedno zdanie zgodne z informacją zawartą w tekście słuchanym

Teksty słuchane dotyczą tematyki życia codziennego. Należą do nich takie tematy jak: spędzanie wolnego czasu (książka, telewizja, film, sport, moda, muzyka, komputer, internet), rodzina, święta i inne uroczystości, przyjaźnie, urlop i podróże, szkoła i nauka, praca i zawód, reklama, konsumpcja, zakupy, ruch uliczny.

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę semestralną wpływ mają następujące elementy:
- zaliczenie wszystkich przewidzianych testów (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 60%)
- aktywność na zajęciach,
- obecność na zajęciach (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych nieobecności: 1 / 30h)
W skład testów pisemnych wchodzą różne formy zadań, które student wcześniej ćwiczył podczas zajęć.

Osoba prowadząca przedmiot może zlecić dodatkowe ćwiczenia na słuchanie osobom, których wyniki w trakcie ćwiczeń ze słuchania odbiegają od wymaganego poziomu lub skierować je na konsultacje w celu doskonalenia umiejętności słuchania. Student może otrzymać zadania dodatkowe na słuchanie w domu.

Student, który nie zaliczył testu ma prawo do dwukrotnego zaliczenia poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia poprawki student podchodzi do ostatecznego testu poprawkowego na koniec semestru.

II Rok - studia stacjonarne I° (30h)

Poziom B2

Treści kształcenia

- po odsłuchaniu tekstu (w większości dwukrotnym) student rozwiązuje różne typy zadań: zadania typu prawda/fałsz, zadania wielokrotnego wyboru, zadania z luką, chronologicznie numeruje tematy poruszane w tekście, dopasowuje wypowiedzi do osoby biorącej udział w dyskusji, formułuje tematykę poruszaną w poszczególnych częściach tekstu słuchanego, stwierdza, czy autor teksu pozytywnie lub negatywnie ocenia dany problem poruszany w tekście, udziela pisemnych oraz ustnych odpowiedzi na konkretne pytania, pisemnie streszcza wypowiedzi poszczególnych osób lub całego tekstu o wybranej tematyce, ocenia, komentuje oraz dyskutuje na temat zachowań bądź poglądów osób z odsłuchanego tekstu

- po odsłuchaniu tekstu student utrwala występujące w tekście słownictwo na podstawie krótkich ćwiczeń leksykalnych typu: dopasowuje podane synonimy lub antonimy do pojęć oraz zwrotów z tekstu, dokonuje wyboru podanego brakującego członu wyrazów złożonych, łączy podane zdania w jedno zdanie zgodne z informacją zawartą w tekście słuchanym, wyjaśnia słówka i zwroty występujące w tekście za pomocą własnego słownictwa, uzupełnia luki w zdaniach korzystając z podanych rzeczowników i czasowników występujących w słuchanym tekście

Teksty słuchane związane są ze ściślej sprecyzowaną tematyką. Należą do nich takie tematy jak: szukanie przyjaźni bądź partnera w internecie, turystyka (zwiedzanie miast krajów niemieckojęzycznych, korzystanie z ofert biura podróży, praca i życie za granicą (problemy integracji, poznawanie różnych kultur i zachowań), Smalltalk, mowa ciała, emocje (strach, kłótnia), komiczne scenki sytuacyjne, konkretne zawody, nauka (wynalazki), sport, sen i marzenia senne, sztuka i kultura, historia.

Warunki zaliczenia przedmiotu:
Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną. Na ocenę semestralną wpływ mają następujące elementy:
- zaliczenie wszystkich przewidzianych testów (próg zaliczeniowy prac pisemnych: 65%)
- aktywność na zajęciach,
- obecność na zajęciach
W skład testów pisemnych wchodzą różne formy zadań, które student wcześniej ćwiczył podczas zajęć.

Student, który ma trudności z rozumieniem słuchanych tekstów w trakcie wykonywania ćwiczeń na zajęciach ma obowiązek zgłoszenia się na konsultacje celem wykonania dodatkowych ćwiczeń.

Student, który nie zaliczył testu ma prawo do dwukrotnego zaliczenia poprawkowego. W przypadku braku zaliczenia poprawki student podchodzi do ostatecznego testu poprawkowego na koniec semestru.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl