Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich (I stopnia) na Filologii Germańskiej posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i ogólną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz historii krajów niemieckiego obszaru językowego. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia działalności zawodowej w dziedzinach wymagających aktywnej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów obszaru niemieckojęzycznego. Może pracować w przedsiębiorstwach handlowo-usługowych współpracujących z partnerami z krajów niemieckojęzycznych, w biurach tłumaczeń, w redakcjach prasowych, radiowych i telewizyjnych, w wydawnictwach, w innych instytucjach kultury, wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji. Nabyte umiejętności umożliwią także pracę w turystyce i sektorze usług.

Absolwent studiów magisterskich (II stopnia) na Filologii Germańskiej posiada pogłębioną, specjalistyczną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, a także elementów historii krajów niemieckiego obszaru językowego; rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w tych dyscyplinach naukowych. Studia filologiczne wdrażają studenta do samodzielnego wyszukiwania informacji i korzystania z różnych źródeł oraz przygotowywania prac naukowych w języku niemieckim. Absolwent legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające wykonywanie wszelkiego rodzaju zadań tłumaczeniowych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski; posługuje się bogatym słownictwem fachowym z zakresu biznesu, medycyny, turystyki i dziedzictwa narodowego. Absolwent może rozpocząć działalność zawodową w dziedzinach wymagających bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego oraz orientacji w kulturze, realiach i stosunkach polityczno-społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego; może pracować w przedsiębiorstwach usługowo-handlowych współpracujących z partnerami z krajów niemieckojęzycznych, w biurach tłumaczeniowych, urzędach państwowych, oraz krajowych i międzynarodowych instytucjach kultury, fundacjach, redakcjach mediów wszystkich rodzajów, wydawnictwach, a także w turystyce i sektorze usług – wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania tekstu pisanego i mówionego, redakcji tekstu i jego interpretacji na specjalistycznym poziomie. Nabyte umiejętności umożliwią pracę we wszelkich instytucjach krajowych i międzynarodowych, wymagających zaawansowanej znajomości języka niemieckiego oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu kultury krajów obszaru niemieckojęzycznego i komunikacji interkulturowej.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl