Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin przyznawania nagród im. Georga i Marii Dietrichów w konkursie najlepszych prac dyplomowych napisanych

w Katedrze Języka Niemieckiego oraz Katedrze Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych na UWM w Olsztynie

  1. Nagroda im. Georga i Marii Dietrichów (Georg und Maria Dietrich-Preis) przyznawana jest przez Fundację Georga i Marii Dietrichów w Offenburgu (Niemcy) na wniosek kierownika Katedry Języka Niemieckiego (KJN) i/lub Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych (KLKKN.
  2. Wysokość nagrody wynosi 250 euro.
  3. Każdy promotor może zgłosić do nagrody maksymalnie dwie prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie, albo jedną licencjacką i jedną magisterską) napisane w języku niemieckim.
  4. Prace należy zgłaszać do końca czerwca danego roku akademickiego do kierownika KJN i KLKKN wraz z dostarczeniem jednego egzemplarza do sekretariatu obu katedr. Prace, które zostaną obronione dopiero we wrześniu, można zgłaszać do nagrody w następnym roku akademickim.

5. Wymagania stawiane pracy dyplomowej zgłoszonej do nagrody:

5.1. Praca promuje szeroko rozumiane idee humanizmu.

5.2. Praca jest wybitna pod względem treści i formy. Charakteryzuje ją kompletność i spójność, oparta jest o bogate, aktualne oraz bardzo dobrze udokumentowane źródła.

5.3. Praca jest innowacyjna w ujęciu badanego problemu.

6. O wyborze dwóch prac spośród nominowanych przez KJN i KLKKN do nagrody decyduje jury. W skład jury wchodzą:

6.1  kierownik KJN lub kierownik KLKKN

6.2  recenzenci prac przedstawionych do nagrody,

6.3  po jednym specjaliście z danej dziedziny.

Liczba członków jury, oceniających każdą pracę, jest nieparzysta.

7. Kryteria oceny prac:

7.1. Promocja idei humanizmu: (punktacja: od 0 do 5).

7.2. Wybitna treść: (punktacja: od 0 do 5), forma (punktacja: od 0 do 5), dobrze udokumentowany aspekt badawczy (punktacja: od 0 do 5).

7.3. Innowacyjne ujęcie badanego problemu: (punktacja: od 0 do 5).

8. W przypadku nieprzyznania nagrody w jednej z kategorii z racji niespełnienia regulaminowych wymagań jury może przyznać obie nagrody w drugiej kategorii.

9. Wyniki przyznawania punktów jury dokumentuje w odpowiednio sporządzonym protokole. Nagrodzone zostają prace, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

10.  Autorzy nagrodzonych prac zostają powiadomieni o tym fakcie do końca lipca. Informacja o nagrodzonych pracach dyplomowych zostaje zamieszczona na stronie internetowej filologii germańskiej.

11.  Kierownik KJN i/lub kieronik KLKKN niezwłocznie informuje zarząd Fundacji Georga i Marii Dietrichów o nagrodzonych pracach, ich autorach i promotorach.

12.  Nagrody im. Georga i Marii Dietrichów za najlepszą pracę dyplomową zostaną wręczone ich autorom w czasie inauguracji kolejnego roku akademickiego.

13.  Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w formacie PDF na stronie internetowej filologii germańskiej. Zgłoszenie pracy do nagrody równoważne jest ze zgodą na jej publikację.

Zmiany w regulaminie przyjęte przez KZZJK 04.05.2019.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl