Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

W skład modułu językoznawczego wchodzą następujące przedmioty

I. Studia I stopnia (studia licencjackie):

 • wstęp do językoznawstwa
 • gramatyka opisowa języka niemieckiego
 • wiedza o akwizycji i nauce języków obcych
 • proseminarium językoznawcze
 • historia języka niemieckiego
 • gramatyka kontrastywna
 • wybrane zagadnienia językoznawcze
 • wykład monograficzny językoznawczy
 • wprowadzenie do frazeologii


II. Studia II stopnia (studia magisterskie):

 • zajęcia specjalizacyjne językoznawcze I  (lingwistyka ogólna, stosowana, lingwistyka tekstu)
 • zajęcia specjalizacyjne językoznawcze II (lingwistyka stosowana, onomastyka, słowotwórstwo)
 • komunikacja interkulturowa
 • wykład monograficzny językoznawczy
 • metodologia badań językoznawczych
 • nowe trendy w językoznawstwie
 • przedmiot do wyboru (wybrane zagadnienia z frazeologii)

 Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu językoznawczego jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę jak i umiejętności praktyczne w zakresie językoznawstwa ogólnego i stosowanego w oparciu o ustalenia językoznawstwa germańskiego.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę z zakresu poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, psycholingwistyka, semantyka, onomastyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka, lingwistyka kontrastywna;
 • wiedzę z zakresu metodologii językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk, nauka humanistyczna czy przyrodnicza, cechy specyficzne badań humanistycznych;
 • wiedzę na temat rodzajów gramatyk i poszczególnych dyscyplin lingwistycznych;
 • wiedzę z zakresu glottodydaktyki jako nauki o akwizycji języka, kształcenia językowego w polskim systemie edukacji i w polityce europejskiej, poznawczych i społecznych uwarunkowań akwizycji języka ojczystego, wpływu czynników indywidualnych na akwizycję języka drugiego/obcego;
 • wiedzę na temat metodologii językoznawstwa historycznego, etapów rozwoju języka niemieckiego, wpływu j. niemieckiego na inne języki europejskie oraz innych języków (w tym także języka polskiego) na język niemiecki;
 • wiedzę na temat metodologii badań kontrastywnych;
 • wiedzę na temat komunikacji interkulturowej;
 • wiedzę z dziedziny najnowszych kierunków badań lingwistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediolingwistyki.
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl