Katedra Filologii Germańskiej UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ JĘZYKOZNAWCZY

W skład modułu językoznawczego wchodzą następujące przedmioty:

Studia pierwszego stopnia (studia licencjackie):

wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa języka niemieckiego, wiedza o akwizycji i nauce języków, proseminarium językoznawcze, historia języka niemieckiego, gramatyka kontrastywna

Studia drugiego stopnia (studia magisterskie):

językoznawstwo stosowane, metodologia badań językoznawczych, komunikacja interkulturowa, wykład monograficzny: wstęp do psycholingwistyki, zajęcia specjalizacyjne: lingwistyka tekstu, zagadnienia akwizycji języków, nowe trendy w językoznawstwie

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu językoznawczego jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę jak i umiejętności praktyczne w zakresie językoznawstwa ogólnego i stosowanego w oparciu o ustalenia językoznawstwa germańskiego.

Treści kształcenia obejmują:

 • wiedzę z zakresu poszczególnych działów lingwistyki takich jak m.in.: fonetyka i fonologia, morfologia, słowotwórstwo, składnia, lingwistyka tekstu, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, semantyka, leksykografia, języki fachowe, glottodydaktyka, translatoryka.
 • wiedzę z zakresu metodologii językoznawstwa, m.in.: językoznawstwo wśród innych nauk, nauka humanistyczna czy przyrodnicza, cechy specyficzne badań humanistycznych.
 • wiedzę na temat rodzajów gramatyk i poszczególnych dyscyplin lingwistycznych.
 • wiedzę z zakresu glottodydaktyki jako nauki o akwizycji języka, kształcenia językowego w polskim systemie edukacji i w polityce europejskiej, poznawczych i społecznych uwarunkowań akwizycji języka ojczystego, wpływu czynników indywidualnych na akwizycję języka drugiego/obcego
 • wiedzę na temat metodologii językoznawstwa historycznego, etapów rozwoju języka niemieckiego, wpływu j. niemieckiego na inne języki europejskie oraz innych języków (w tym także języka polskiego) na język niemiecki.
 • wiedzę na temat metodologii badań kontrastywnych
 • wiedzę z dziedziny socjolingwistyki, pragmalingwistyki, psycholingwistyki, lingwistyki tekstu i lingwistyki kontrastywnej.
 • wiedzę na temat komunikacji interkulturowej
 • wiedzę z dziedziny najnowszych kierunków badań lingwistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem mediolingwistyki
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl