Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Praca dyplomowa


Praca dyplomowa jest pracą:

 • wykonywaną samodzielnie przez studenta pod kierunkiem promotora,
 • podlegającą recenzji sporządzanej przez recenzenta,
 • stanowiącą przedmiot dyskusji i oceny w trakcie egzaminu dyplomowego,
 • związaną z kierunkiem i specjalnością kształcenia studenta.

Dyplomant potrafi w poprawnie napisanej pracy dyplomowej:

 • jasno sformułować problem badawczy (pytanie badawcze) i cel pracy,
 • wykazać (podstawową lub zaawansowaną) znajomość metod badawczych,
 • dobrać i umiejętnie zastosować adekwatną metodę badawczą (opis, wyjaśnienie, prognozowanie) oraz narzędzia badawcze,
 • zapewnić logiczny i merytoryczny związek pomiędzy kolejnymi częściami pracy,
 • jasno sformułować wnioski.

Praca licencjacka różni się od pracy magisterskiej zawartością, a nie strukturą. Praca licencjacka dotyczy tematu, który nie wymagana przestudiowania bogatej literatury fachowej.

Język pracy dyplomowej ustala dyplomant w porozumieniu z promotorem.

Każda praca dyplomowa musi być poddana procedurze antyplagiatowej obowiązującej na uczelni.

Ocena i recenzja pracy odbywa się za pomocą aplikacji APD, w której dyplomat zamieszcza swoją pracę po uprzednim ustaleniu z promotorem ostatecznej jej wersji.

Dyplomanci zobowiązani są do przestrzegania zapisów decyzji Dziekana Wydziału Humanistycznego w sprawie procedury ukończenia studiów wyższych na Wydziale Humanistycznym UWM, która co roku publikowana jest na stronie internetowej wydziału.


PRACA LICENCJACKA

Celem pracy licencjackiej jest:

 • podstawowe opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie uzasadnienia postawionych tez,
 • wykazanie znajomości podstawowej literatury przedmiotu, umiejętności jej doboru i wykorzystania,
 • wykazanie podstawowych umiejętności analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,
 • wykazanie podstawowych umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk z wydatną pomocą promotora, a także poszukiwania i wykorzystania informacji zawartych w dokumentach źródłowych.

Praca licencjacka ma charakter analityczny i powinna:

 • składać się z części teoretycznej oraz empirycznej. Rozdziały części teoretycznej powinny zawierać m.in. podstawową analizę problemu w świetle dostępnej literatury przedmiotu i charakterystykę wykorzystanej metody badawczej. W części empirycznej należy przedstawić rozwiązanie problemu badawczego lub odpowiedź na pytanie badawcze na podstawie przeprowadzonego badania własnego;
 • wskazywać na podstawową znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania;
 • zawierać wywody, które są merytorycznie istotne, ich tok jest logiczny, a język precyzyjny i jasny;
 • wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk;
 • świadczyć o umiejętności stosowania podstawowych metod i narzędzi,
 • w opisie prezentowanych poglądów i zjawisk stosować język nauki,
 • zawierać wnioski z badanego obszaru,
 • zawierać w bibliografii literaturę przedmiotu, polsko- i obcojęzyczną.

 Praca powinna zawierać:

 • określenie problemu (pytania) badawczego,
 • cel główny pracy, cele szczegółowe oraz ewentualnie hipotezy badawcze,
 • opis doboru zastosowanych w pracy metod i narzędzi badawczych, materiału badawczego oraz uzasadnienie ich przydatności w rozwiązywaniu problemu badawczego,
 • analizę literatury przedmiotu odnoszącą się do badanego problemu,
 • prezentację wyników własnych badań
 • wnioski korespondujące z poszczególnymi rozdziałami pracy oraz nawiązujące do rozwiązania problemu (odpowiedzi na pytanie badawcze).

Struktura (układ) pracy licencjackiej:

 • Strona tytułowa (zgodna z wytycznymi wydziałowymi)
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Część zasadnicza składająca się z rozdziałów i podrozdziałów.
 • W części zasadniczej znajduje się sformułowanie problemu badawczego, celu pracy oraz ewentualnie hipotezy badawczej (w zależności od dyscypliny), zaprezentowane są materiał i metodologia badawcza oraz opis przeprowadzonej analizy materiału empirycznego.
 • Wnioski końcowe / Zakończenie
 • Bibliografia
 • Inne spisy końcowe np. spis tabel, rysunków itp.
 • Załączniki
 • Streszczenia (zamieszczone na końcu pracy)

Orientacyjna objętość pracy licencjackiej wynosi 30 – 40 stron.

Każdy promotor może mieć dodatkowe wymogi specyficzne dla dyscypliny.


PRACA MAGISTERSKA

Celem pracy magisterskiej jest:

 • zaawansowane opanowanie warsztatu pisania pracy naukowej, w szczególności w zakresie uzasadnienia postawionych tez,
 • wykazanie znajomości aktualnej literatury przedmiotu, umiejętności jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w danej dyscyplinie,
 • wykazanie umiejętności analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk,
 • wykazanie umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk, a także poszukiwania i wykorzystania informacji zawartych w dokumentach źródłowych.

Praca magisterska ma charakter analityczny i powinna:

 • składać się z części teoretycznej oraz empirycznej. Rozdziały części teoretycznej powinny zawierać m.in. podstawową analizę problemu w świetle dostępnej literatury przedmiotu i charakterystykę wykorzystanej metody badawczej. W części empirycznej należy przedstawić rozwiązanie problemu badawczego lub odpowiedź na pytanie badawcze na podstawie przeprowadzonego badania własnego;
 • wskazywać na znajomość literatury przedmiotu, umiejętność jej doboru i wykorzystania oraz podjęcia krytycznej analizy i oceny dorobku teoretycznego w zakresie formułowanego problemu badawczego;
 • zawierać wywody, które są merytorycznie istotne, ich tok jest logiczny, a język precyzyjny i jasny;
 • wskazywać na umiejętność analizy i syntezy podstawowych problemów teoretycznych i praktycznych, ze zwróceniem uwagi na dostrzeganie prawidłowości występujących w obrębie badanych zjawisk;
 • świadczyć o umiejętności stosowania metod badawczych i naukowego ujmowania obserwowanych zjawisk;
 • zawierać elementy twórczych rozwiązań i propozycji w odniesieniu do obszaru problematyki badawczej,
 • zawierać w bibliografii możliwie aktualną, ważną dla danego tematu literaturę przedmiotu, polsko- i obcojęzyczną. 

Praca powinna zawierać:

 • określenie problemu (pytania) badawczego,
 • cel główny pracy, cele szczegółowe oraz ewentualnie hipotezy badawcze,
 • opis doboru zastosowanych w pracy metod i narzędzi badawczych, materiału badawczego oraz uzasadnienie ich przydatności w rozwiązywaniu problemu badawczego,
 • krytyczną analizę aktualnej literatury przedmiotu analizowanego problemu oraz poglądy różnych autorów na temat badanego zagadnienia,
 • prezentację wyników własnych badań oraz odniesienie ich do wyników dotychczas prowadzonych badań przez innych autorów,
 • wnioski korespondujące z poszczególnymi rozdziałami pracy posiadające elementy nowatorskiego rozwiązania problemu.

Struktura (układ) pracy magisterskiej

 • Strona tytułowa (zgodna z wytycznymi wydziałowymi)
 • Spis treści
 • Wprowadzenie
 • Część zasadnicza składająca się z rozdziałów i podrozdziałów.
 • W części zasadniczej znajduje się sformułowanie problemu badawczego, celu pracy oraz ewentualnie hipotezy badawczej (w zależności od dyscypliny) zaprezentowane są materiał i metodologia badawcza oraz opis przeprowadzonego badania lub przeprowadzonej analizy (ewentualnie przedstawienie własnej koncepcji lub nowego/nowatorskiego ujęcia danego zagadnienia).
 • Wnioski końcowe / Zakończenie
 • Bibliografia
 • Inne spisy końcowe np. spis tabel, rysunków itp.
 • Załączniki
 • Streszczenia (zamieszczone na końcu pracy)

Objętość pracy magisterskiej powinna wynosić co najmniej 60 stron.

Każdy promotor może mieć dodatkowe wymogi specyficzne dla dyscypliny.


WYMOGI FORMALNE (PRACA LICENCJACKA LUB MAGISTERSKA)

 • format A 4;
 • czcionka: Times New Roman;
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt;
 • odstęp między wierszami: 1,5 pkt;
 • marginesy: lewy: 3,5 cm; górny, dolny i prawy: 2,5 cm; w pracy drukowanej dwustronnie marginesy lustrzane;
 • obowiązkowo stosować justowanie tekstu (wyrównanie do obu marginesów),
 • pierwszy akapit po tytule rozdziału lub podrozdziału jest początkiem nowej myśli, przez co nie wymaga dodatkowego akcentowania wcięciem akapitowym,
 • poza tym stosować wcięcia akapitowe (tabulatory: 1,25 cm) przy rozpoczynaniu kolejnego akapitu, a te powinny być co najmniej kilkuzdaniowe i spójne pod względem treści (tzn. poświęcone jakiemuś konkretnemu zagadnieniu);
 • wszystkie strony pracy, za wyjątkiem strony tytułowej, są numerowane, numerację rozpoczynamy od spisu treści (str. 2 w druku jednostronnym) i umieszczamy u dołu strony;
 • spis treści, bibliografia, każdy kolejny rozdział (i inna część pracy równa rozdziałowi np.: wstęp i zakończenie) powinna zaczynać się od nowej strony;
 • zalecana objętość pracy: 30 – 40 stron (praca licencjacka), 60 – 80 (praca magisterska);
 • tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt. i wyrównane do lewej strony;
 • tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką o rozmiarze 12 pkt. i wyrównane do lewej strony;
 • nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • jeśli praca napisana jest w języku niemieckim, to streszczenie powinno być w języku polskim; jeśli praca napisana jest w języku polskim, to streszczenie powinno być w języku angielskim
 • streszczenie pracy nie powinno przekraczać strony formatu A 4 i jest umieszczone na końcu pracy, za bibliografią i załącznikami.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl