Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia pierwszego stopnia

Do uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia na Filologii Germańskiej wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się.

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia Germańska, studia I stopnia, zawarte zostały w załączniku do Uchwały Senatu UWM w Olsztynie nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

KA6_WG1

powiązania filologii z pokrewnymi naukami humanistycznymi oraz naukami społecznymi

KA6_WG2

terminologię i metodologie wybranych dyscyplin

KA6_WG3

kompleksowość i funkcjonowanie języka niemieckiego oraz jego złożoność i historyczną zmienność

KA6_WG4

gramatykę, leksykę i zasady pisowni języka niemieckiego 
w stopniu pozwalającym na kontynuowanie kształcenia

KA6_WG5

zagadnienia z zakresu historii literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, tj. epoki literackie, ich przedstawicieli, wybrane dzieła i ich problematykę

KA6_WG6

szeroko pojętą kulturę niemieckiego obszaru językowego i jej powiązania z innymi dziedzinami życia społeczno-politycznego

KA6_WG7

terminologię, leksykę i struktury gramatyczne charakterystyczne dla wybranego języka specjalistycznego

KA6_WG8

wybrane zagadnienia językowe w aspekcie kontrastywnym

KA6_WG9

sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla wybranej dyscypliny

KA6_WG10

wybrane elementy struktury języka niemieckiego

KA6_WG11

struktury leksykalno-gramatyczne języka innego niż język niemiecki w stopniu umożliwiającym kontynuowanie kształcenia

KA6_WG12

wybrane zagadnienia z historii krajów niemieckojęzycznych

KA6_WG13

wybrane koncepcje filozoficzne

KA6_WK1

procesy rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym, społecznym i ich wpływ na proces uczenia się

KA6_WK2

dylematy otaczającego świata i ich oddziaływanie na projektowanie swojego rozwoju zawodowego / znaczenie aktywności fizycznej na co dzień

KA6_WK3

znaczenie technologii informatycznych / etykiety / ergonomii / ochrony praw własności / bezpieczeństwa i higieny pracy 
w środowisku zawodowym

KA6_WK4

zagadnienia prawnych i etycznych uwarunkowań działalności badawczej i zawodowej

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

KA6_UW1

wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje 
z zakresu wybranej dyscypliny w oparciu o różne źródła 
i sposoby

KA6_UW2

formułować, analizować problemy badawcze, dobierać właściwe metody i narzędzia, opracowywać, interpretować 
i przedstawiać wyniki badań

KA6_UW3

rozpoznać rodzaj i gatunkową konwencję wybranych tekstów 
i obiektów kultury oraz umiejscowić je w ogólnym kontekście historycznokulturowym

KA6_UW4

rozpoznać, zinterpretować/ wyjaśnić wybrane zjawiska językowe w omawianym zakresie tematycznym

KA6_UW5

wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu technologii informatycznych / bhp / ergonomii / etykiety / ochrony praw własności / kultury fizycznej w życiu zawodowym i prywatnym

KA6_UW6

gromadzić informacje bibliograficzne, prowadzić kwerendę biblioteczną, wykorzystywać bazy danych, posługiwać się zasobami Internetu

KA6_UK1

zrozumieć teksty czytane i słuchane w języku niemieckim 
i wykorzystać wyselekcjonowane informacje w produkcji językowej

KA6_UK2

posługiwać się językiem niemieckim lub polskim w sytuacjach profesjonalnych i rozstrzygać dylematy poprawności językowej

KA6_UK3

porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych

KA6_UK4

prowadzić dyskusję podpartą merytorycznymi argumentami, prezentować własne poglądy, wątpliwości i sugestie dotyczące omawianego zakresu tematycznego

KA6_UK5

przygotować i zaprezentować wystąpienia ustne w języku niemieckim

KA6_UK6

przygotować prace pisemne w języku niemieckim

KA6_UK7

analizować i/lub porównać ć zjawiska gramatyczne i leksykalne w ujęciu synchronicznym

KA6_UK8

dokonać analizy tekstu przeznaczonego do tłumaczenia 
i zastosować odpowiednie strategie przekładu

KA6_UK9

poprawnie stosować struktury gramatyczno-leksykalne 
i komunikować się w języku niemieckim/ w języku obcym innym niż język niemiecki/ w języku polskim

KA6_UK10

potrafi zdefiniować i posługiwać się podstawowymi pojęciami teoretycznymi i paradygmatami właściwymi dla wybranej dyscypliny

KA6_UO1

pracować zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego osiągając wyznaczone cele

KA6_UO2

planować proces zdobywania i przyswajania wiedzy, pracować indywidualnie lub w zespole celem realizacji przydzielonych zadań

KA6_UU1

samodzielnie, korzystając z różnych źródeł, poszerzać 
i wzbogacać wiedzę oraz słownictwo w języku niemieckim 
i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych, mając świadomość takiej konieczności przez całe życie

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

KA6_KK1

krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

KA6_KK2

samodzielnej pracy i konsultacji z ekspertami przy rozwiązywaniu problemów badawczych i zawodowych

KA6_KO1

akceptacji różnorodności kulturowej oraz reprezentowania otwartej postawy wobec odmiennych zjawisk, przekonań 
i sądów

KA6_KO2

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danej działalności zawodowej oraz innymi członkami społeczności lokalnej

KA6_KO3

inicjowania działań w życiu kulturalnym, poprzez różne media 
i formy, szczególnie do śledzenia wydarzeń kulturalnych 
w krajach niemieckiego obszaru językowego

KA6_KR1

utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu, niezależności w działaniu oraz przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej

KA6_KR2

dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych 
z wybranym zawodem

 


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl