Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN KONKURSU STYPENDIALNEGO

FUNDACJI GEORGA I MARII DIETRICHÓW

DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW FILOLOGII GERMAŃSKIEJ

NA UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

***

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Organizatorami Konkursu Stypendialnego są Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie
 2. Fundatorem stypendiów jest Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga/Niemcy.
 3. Celem Konkursu jest finansowe wyróżnienie najlepszych studentów filologii germańskiej UWM na poziomie licencjackim i magisterskim oraz ich motywacja do dalszego rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie studiowanego kierunku.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony publicznie na profilu Facebooka kierunku Filologia Germańska oraz na stronach internetowych Filologii Germańskiej, Instytutu Literaturoznawstwa, Instytutu Językoznawstwa oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady ubiegania się w ramach Konkursu o przyznanie stypendium.
 6. W ramach konkursu stypendium otrzymają kandydaci, którzy pozytywnie przejdą proces ubiegania się o nie oraz uzyskają ostateczną akceptację Komisji Konkursowej.
 7. Uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie od decyzji Komisji Konkursowej.


Zasady Konkursu

§ 2


 1. W ramach konkursu przyznawane są corocznie 3 stypendia semestralne dla studentów studiów licencjackich oraz 2 stypendia dla studentów studiów magisterskich.
 2. O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów licencjackich i magisterskich po ukończeniu pierwszego semestru studiów. Stypendium jest przyznawane  od drugiego semestru studiów z możliwością przedłużenia na semestr trzeci.
 3. Czas trwania stypendium wynosi 5 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 10 miesięcy (finansowanie stypendium nie obejmuje dwóch miesięcy przerwy semestralnej – lipca i sierpnia) Po upływie 5 miesięcy Komisja Konkursowa weryfikuje osiągnięcia stypendystów i decyduje o przedłużeniu stypendium bądź o rozpisaniu dodatkowego konkursu. W przypadku rozpisania dodatkowego konkursu stypendium przyznane będzie na nieprzedłużalny okres 5 miesięcy.
 4. Ogłoszenie o konkursie stypendialnym będzie publikowane corocznie w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej po zakończeniu semestru zimowego, poczynając od semestru zimowego 2022/2023. Termin składania dokumentów upływa po trzech tygodniach od dnia ogłoszenia konkursu.
 5. Studenci zgłaszają się do konkursu składając wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania przy ogłoszeniu konkursu) wraz z załącznikami wymienionymi w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Przy ocenie złożonych w konkursie wniosków Komisja Konkursowa bierze pod uwagę oceny uzyskane przez kandydatów w pierwszym semestrze studiów, a także inne osiągnięcia zdobyte w tym okresie i potwierdzone stosownymi dokumentami.
 7. W skład Komisji Konkursowej wchodzą kierownicy katedr organizujących konkurs oraz przedstawiciel fundatora stypendium i dwóch wyznaczonych przez kierowników katedr pracowników Filologii Germańskiej. 
 8. Miesięczna kwota stypendium wynosi 100 (sto) euro i zostanie jednorazowo wypłacona w wysokość500 (pięciuset) euro na początku semestru letniego po podpisaniu umowy stypendialnej.


Obowiązki stypendysty

§ 3

Stypendysta jest zobowiązany do:

 1. dalszego rozwoju w oparciu o własne talenty, uzdolnienia i zasoby,
 2. przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz umowy stypendialnej,
 3. angażowania się w działalność Organizatorów na rzecz rozwoju Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych


Postanowienia końcowe

§ 4

1. Zgłoszenie do konkursu w sposób przewidziany w § 2 jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2. Kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga  przez Komisję Konkursową.

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu. Ewentualne zmiany zawartych w nim treści będą obowiązywać od dnia ogłoszenia kolejnego konkursu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl