LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA I SESJA POPRAWKOWA

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO - INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

Szanowni Studenci, 

egzamin z języka obcego w semestrze letnim w roku akademickim 2021/2022 odbędzie się w formie zdalnej. Poniżej znajdują się zasady przeprowadzania egzaminu z wykorzystaniem metod i technik komunikacji na odległość.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW 

OPIS EGZAMINU: 

FORMA:  

  • egzamin ustny przeprowadzany jest w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams.

TERMIN:  

  • egzamin będzie przeprowadzony w terminie ustalonym co najmniej tydzień przed egzaminem, przez lektora i daną grupę egzaminacyjną, podczas letniej sesji egzaminacyjnej, tj. pomiędzy 13–26.06.2022 r.

CZAS TRWANIA:  

  • 10-15 minut  

LICZBA PYTAŃ:  

  • każdy student losuje zestaw składający się z 2 pytań  

OCENA:  

  • o wyniku egzaminu ustnego student zostaje powiadomiony po zakończeniu swojej odpowiedzi

WYMAGANIA:  

Udział w egzaminie wziąć mogą wyłącznie studenci, którzy:
- zapewnią sobie na czas egzaminu dostęp do komputera z kamerą internetową, mikrofonem i dobrym łączem internetowym,

- zgłoszą gotowość przystąpienia do egzaminu w terminie wskazanym przez osobę egzaminującą (nie będzie można dołączyć do grupy zdających po tym terminie).

- przy rozpoczęciu egzaminu, na prośbę lektora, potwierdzą swoją tożsamość poprzez okazanie do kamery dokumentu ze zdjęciem.

Uwaga: warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich semestrów lektoratu języka obcego przewidzianych w programie studiów danego kierunku. Studenci, którzy dołączyli do kończącej lektorat grupy później niż przed końcem pierwszego semestru są zobowiązani poinformować lektora o zaliczeniach, które otrzymali poprzednio, przesyłając kartę przebiegu studiów z właściwym semestrem lub semestrami, widocznym nazwiskiem studenta i oceną/ocenami z lektoratu.

Osoba egzaminująca dopuszcza do egzaminu w danym momencie jedynie egzaminowanego studenta spełniającego kryteria, o których mowa w pkt. WYMAGANIA na podstawie sporządzonej wcześniej listy osób przystępujących do egzaminu (studenci nie mogą uruchamiać transmisji samodzielnie, ani dołączać do niej bez wyraźnego zaproszenia osoby egzaminującej). O planowanej godzinie rozpoczęcia egzaminu dla poszczególnych studentów albo ich grupy osoba egzaminująca zawiadamia przystępujących do egzaminu drogą elektroniczną (mail na adres @student.uwm.edu.pl lub informacja na stronie głównej zespołu Ogłoszenia na platformie MS Teams).

UWAGA!

Jeśli w trakcie trwania egzaminu ustnego wystąpią problemy techniczne (lub podejrzenie próby nieuczciwego zdawania egzaminu), lektor może natychmiast przerwać egzamin i ustalić nowy termin (bądź wystawić ocenę negatywną w przypadku stwierdzonej próby oszustwa).

Egzaminy poprawkowe odbędą się w jesiennej sesji egzaminacyjnej poprawkowej (05–18.09.2022 r.).
Terminy egzaminów poprawkowych zostaną ustalone przez lektora prowadzącego lektorat oraz egzamin.