ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA I SESJA POPRAWKOWA

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA OBCEGO - INFORMACJE DLA STUDENTÓW 

Szanowni Studenci, 

Egzamin z języka obcego w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 odbędzie się w formule egzaminu ustnego stacjonarnego. Poniżej znajdują się zasady przeprowadzania egzaminu:

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

OPIS EGZAMINU: 

FORMA:  

  • egzamin ustny przeprowadzany zostanie przez lektora prowadzącego zajęcia z daną grupą egzaminacyjną, w budynku Studium Języków Obcych, w sali podanej przez lektora.
  • w trakcie egzaminu w sali znajduje się jedynie lektor egzaminujący oraz student zdający egzamin.

TERMIN:  

  • egzamin zostanie przeprowadzony w terminie ustalonym przez lektora i daną grupę egzaminacyjną co najmniej tydzień przed egzaminem. Pierwszy termin egzaminu zostanie wyznaczony w terminie zimowej sesji egzaminacyjnej, czyli od 30.01.2023 r. do 12.02.2023 r.
  • egzaminy poprawkowe odbędą się w zimowej sesji egzaminacyjnej poprawkowej (13.02.2023 r. – 19.02.2023 r.). Oba terminy egzaminów poprawkowych zostaną ustalone przez lektora prowadzącego lektorat oraz egzamin przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
  • W przypadku, gdy student nie może przyjść na egzamin w wyznaczonym terminie z powodu choroby lub innych poważnych okoliczności potwierdzonych przez opiekuna roku, student powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie swojego egzaminatora, przesyłając skan zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia nieobecności przez opiekuna roku na służbowy adres mailowy egzaminatora (w domenie uwm.edu.pl) oraz pokazać oryginał tego dokumentu w kolejnym terminie egzaminu. Nieusprawiedliwiona nieobecność w wyznaczonym terminie egzaminu oznacza otrzymanie oceny niedostatecznej z egzaminu w tym terminie.

CZAS TRWANIA:  

  • 10-15 minut  

LICZBA PYTAŃ:  

  • każdy student losuje zestaw składający się z 2 pytań  wybranych z listy 30 pytań, które otrzymają Państwo co najmniej miesiąc przed egzaminem. Pytania dotyczą materiału zrealizowanego w trakcie lektoratu zgodnie z sylabusem.

OCENA:  

  • o wyniku egzaminu ustnego student zostaje powiadomiony po zakończeniu swojej odpowiedzi.

WYMAGANIA:  

Uwaga: warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest zaliczenie wszystkich semestrów lektoratu języka obcego przewidzianych w programie studiów danego kierunku. Studenci, którzy dołączyli do kończącej lektorat grupy później niż przed końcem pierwszego semestru są zobowiązani poinformować lektora o zaliczeniach, które otrzymali poprzednio, przesyłając kartę przebiegu studiów z właściwym semestrem lub semestrami, widocznym nazwiskiem studenta i oceną/ocenami z lektoratu.