Please be advised that the website of the “Olsztyn Economic Journal” has been moved to a new platform: Olsztyn Economic Journal

General Information

 

"Olsztyn Economic Journal" (ISSN 1897-2721) is a scientific journal, published in English by the Faculty of Economic Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. It publishes scientific papers of methodical, review and empirical nature in economic sciences. The first issue of the journal was published in 2006. From 2007 to 2012 the journal was published semi-annually and from 2013 is published quarterly. The print edition is the primary version of the Journal. All numbers of the magazine are available in the electronic format in the tab All Issues.

Based on the parametric evaluation by the Ministry of Science and Higher Education in Warsaw on December 2015, the “Olsztyn Economic Journal” was awarded 13 points.

The beginnings of the journal trace back to the 1980s. Between 1986 and 1998, the Agricultural and Technical Academy in Olsztyn published a journal “Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Oeconomica” (ISSN 0860-2948), edited by Professor E. Niedzielski. In 1999, it was replaced by the journal “Economic Sciences” (ISSN 1505-4683), edited by Professor B. Grudniewska, T. Stachowski. It would be published until 2005. At the same time, between 2004 and 2006, the journal “Zagadnienia Ekonomiczne” (ISSN 1733-9251) edited by Professor J. Heller was also published. In 2006, the two journals ("Economic Sciences” and “Zagadnienia Ekonomiczne”) merged to form “Olsztyn Economic Journal”.

 

Reference databases

 

“Olsztyn Economic Journal” is indexed in the following reference databases: BazEcon, BazHum, Index Copernicus Master List (ICV in 2012 5.27 pts, ICV in 2013 5.92 pts, ICV in 2015 74.19 pts, ICV in 2016 74.51 pts), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH):Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POL-index.

Editorial Commitee

Informujemy, że strona czasopisma Olsztyn Economic Journal została przeniesiona na inną platformę: Olsztyn Economic Journal

Informacje ogólne

 

„Olsztyn Economic Journal” (ISSN 1897-2721) jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Publikowane są w nim naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z dziedziny nauk ekonomicznych. Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku. W latach 2007-2012 czasopismo było wydawane w trybie półrocznym, natomiast od 2013 roku zostało przekształcone w kwartalnik. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana. Wszystkie numery czasopisma są dostępne w formie elektronicznej w zakładce Numery.

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikację w tych czasopismach „Olsztyn Economic Journal” uzyskał 13 punktów w wyniku oceny parametrycznej.

Geneza czasopisma sięga lat 80. XX wieku. W latach 1986-1998 wydawane było czasopismo „Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis. Oeconomica” (ISSN 0860-2948) pod red. prof. E. Niedzielskiego. Od 1999 do 2005 roku czasopismo funkcjonowało pod nazwą „Economic Sciences” (ISSN 1505-4683), pod red. prof. B. Grudniewskiej, T. Stachowskiego. Jednocześnie w latach 2004-2006 wydawane były „Zagadnienia Ekonomiczne” (ISSN 1733-9251), pod red. prof. J. Hellera. W roku 2006 z połączenia tych dwóch czasopism („Economic Sciences” i „Zagadnień Ekonomicznych”) utworzono „Olsztyn Economic Journal”.

Bazy indeksujące

 

Czasopismo „Olsztyn Economic Journal” jest indeksowane w następujących bazach referencyjnych: BazEcon, BazHum, Index Copernicus Master List (ICV w 2012 r. 5,27 pkt, ICV w 2013 r. 5,92 pkt, ICV w 2015 74,19 pkt, ICV w 2016 74,51 pkt), The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH):Central and Eastern European Online Library (CEEOL), POL-index.

Komitet redakcyjny