Publikacje pracowników Katedry Kryminologii i Kryminalistyki

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami opublikowanymi w 2023 roku w renomowanych czasopismach naukowych przez pracowników Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (publikacje dostępne w załącznikach).

 1. Chlebowicz P., Buczyński S., Tracing the shadows: Inside the European illegal arms market-the case of Poland, „Archiwum Kryminologii” 2023, nr 45(1), s. 75-113. 100 pkt
 2. Chlebowicz P., Sprawa J.Ż. w związku ze znieważeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 30.09.2022 r., II Aka 110/22, „Prawo w Działaniu” 2023, nr 55, s. 300-307. 140 pkt
 3. Duda M., Treasure hunting – a hobby or a crime? Legal and criminological perspective, „Studia Prawnostrojowe” 2023, nr 62, ISSN 1644-0412, s. 149-169. 100 pkt
 4. Gawliński A., Szczechowicz-Raś A., Szczechowaicz K., Szczechowicz J., Submerged corpse found 24 years after the murder – a case study, „Journal of Modern Science” 2023, Vol. 2 (51), s. 352-374, https://doi.org/10.13166/jms/167445 140 pkt
 5. Gawliński A., Szczechowicz-Raś A., Szczechowicz K., Suicide, murder or euthanasia? Legal and criminal aspects of human death is the example of selected cases from polish court practice, „International Journal of Legal Studies” 2023, No 2 (14), s. 387-410, DOI: 10.5604/01.3001.0054.2722  140 pkt
 6. Kotowska M., Karaźniewicz J., Police barring order as a means of protecting victims of domestic violence in polish legal system, „Prawo w Działaniu” 2023, nr 53, s. 40-63 140 pkt
 7. Kotowska M., Praktyka religijna jako element readaptacji społecznej skazanych. Kryminologiczno-prawne studium przypadku, „Studia Prawnoustrojowe” 2023 nr 60, s. 193-210. 100 pkt
 8. Kotowska M., Zając B., Problematyka korupcji w warunkach penitencjarnych w opinii funkcjonariuszy Służby Więziennej, „The Prison Systems Review” 2023, nr 118, s. 43-70. 140 pkt
 9. Narodowska J., An overview of offences against monuments in Polish law, „Studia Prawnoustrojowe” 2023, nr 61, ISSN 1644-0412, s. 305-326. 100 pkt
 10. Narodowska J., Zorganizowane formy przestępczości na rynku zwierząt domowych - studium kryminologiczne, „Probacja” 2023, nr 4, ISSN 1689-6122, e-ISSN 2719-311X, s. 287-322. 200 pkt
 11. Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M., Przeciwdziałanie deforestacji oraz nielegalnemu handlowi drewnem w świetle dorobku zielonej kryminologii, „Studia Prawnoustrojowe” 2023, nr 60, ISSN 1644-0412, s. 325-345. 100 pkt
 12. Pływaczewski W., Programy resocjalizacyjne i terapeutyczne w świetle dorobku zielonej kryminologii (uwagi na tle doświadczeń wybranych jednostek penitencjarnych), „Probacja” 2023, nr 1, ISBN 1989-6122, s. 11-40. 200 pkt
 13. Solodov D., The judicial assessment of expert evidence in Polish criminal procedur, „Revista Brasileira de Direito Processual Penal” 2023, no. 9 vol. 1, s. 427-456, DOI: 10.22197/rbdpp.v9i1.785. 100 pkt
 14. Zubańska M.,A Machine-Learning-Based Approach to Prediction of Biogeographic Ancestry within Europe, „International Journal of Molecular Sciences” 2023, no. 24 (15095) https://doi.org/10.3390/ijms242015095 140 pkt
 15. Zubańska M., Guzik-Makaruk E.M., Wybrane aspekty wdrażania i wykorzystania w praktyce nowych rozwiązań kryminalistycznych, „Prawo w Działaniu. Sprawy karne” 2023, nr 55, s. 7-22; DOI: 10.32041/pwd.5501 140 pkt