Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

dr hab. Marzena Guz

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (89) 524 65 54

Stopnie naukowe i zawodowe:

1995 Uzyskanie dyplomu ukończenia Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu o specjalności język niemiecki oraz ukończenie wyższych studiów zawodowych na kierunku filologia w zakresie języka niemieckiego z tytułem licencjata na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

1997  Ukończenie studiów filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magistra filologii germańskiej.

Tytuł pracy magisterskiej: Äußerungsgliedfolge im Deutschen aufgrund des  Romans von D. Nolt „Die Abenteuer des Werner Holt (Kapitel 5 und 6)”.
Promotor: prof. dr hab. J. Darski

2004 Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Tytuł pracy doktorskiej: Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs.
Promotor: prof. dr hab. J. Darski
Recenzenci: prof. dr hab. N. Morciniec, dr hab.J. Górka.

2019 Doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego oraz monografii: „Nazwiska niemieckie na Warmii u schyłku XVIII wieku”. Olsztyn 2018: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.171.


Realizowane tematy badawcze

  • Zagadnienia z zakresu onomastyki: antroponimia Warmii w XVI-XVIII w., nazwiska Żydów, wyrazy odimienne.
  • Zagadnienia z zakresu leksykologii (archaizmy, zapożyczenia, słownictwo tekstów literackich, przysłowia).

Wykaz publikacji800x600

Wykaz publikacji

 

1. Franciszek Ksawery Malinowski als Wissenschaftler, w: Prace Językoznawcze I. Olsztyn 1999: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 33-40.

 

2. Rezension. Edward Białek, Ewa Hubicka- Kot: Deutsch für Lerner und Lehrer. Band 1: Übungskurs. Band 2: Wiederholungskurs. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa- Wrocław 1999, w: Glottodidactica XXVII (1999). Poznań 2000: Uniwersytet im A. Mickiewicza w Poznaniu., s. 144-146.

 

3. Przysłowia mogą ułatwiać przyswajanie słownictwa, w: Języki Obce w Szkole 4. Warszawa 2002: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , s. 107-111.

 

 

-------------------------------------------Publikacje po doktoracie--------------------------------------

 

Książki

 

Monografia

 

Die syntaktischen Exponenten des polnischen und deutschen Substantivs. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 289.

 

Skrypt

 

Językowy obraz świata u wybranych przedstawicieli lingwistyki niemieckiej, amerykańskiej i polskiej. Poznań 2012: Wydawnictwo Rys, s. 258.

 

 

Artykuły

 

1. Lässt sich das grammatische Genus bei Insektenbezeichnungen semantisch begründen? w: Acta Neophilologica VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s.  119-129.

 

2. Alternacje samogłoskowe i spółgłoskowe rzeczowników w języku polskim i niemieckim a wykładniki syntaktyczne, w: Prace Językoznawcze VII. Olsztyn 2005: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego , s. 23-28.

 

3. Konsonantenwechsel in der Deklination des polnischen und deutschen Substantivs, w: Kotin, Michail L./Krycki, Piotr/Laskowski, Marek/Zuchewicz, Tadeusz (eds.) (2006): Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach. Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast –Glottodidaktik. Akten der Internationalen Fachtagung anlässlich des 30jährigen Bestehens der Germanistik in Zielona Góra/Grünberg. (=Sprache – System und Tätigkeit Bd. 53). Frankfurt am Main: Lang , s. 165-171.

 

4. Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im Deutschen und im Polnischen, w:  Nosowicz, Jan Franciszek/Pieklarz, Magdalena (eds.) (2006): Edukacja dla przyszłości, tom III. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i  Zarządzania w Białymstoku, s. 195-206.

 

5. Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen, w:  Kątny, Andrzej (ed.) (2007): Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe. Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Wszechnicy Mazurskiej i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 27 – 28 czerwca 2005 r. Słowiańsko - niesłowiańskie kontakty językowe w perspektywie dia- i synchronicznej. Slawisch- nichtslawische Sprachkontakte in dia- und synchronischer Sicht. Olecko: Wszechnica Mazurska, s. 215-225.

 

6. Zum Stereotyp der alten Jungfer, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 27-49.

 

7. Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern, w: Werbińska, Dorota/Widawska, Barbara (eds.) (2007): Wschód – Zachód. Dialog kultur. Tom II. Studia nad literaturą i językiem. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w  Słupsku, s. 85-90.

 

8. Die Metaphorik der  Blumennamen in Form der Komposita, w: Pittner, Karin (ed.) (2008), Beiträge zu Sprache und Sprachen 6. Vorträge der
16. Jahrestagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen (Gesus e.V.). München: Lincom Europa, s. 511-519.

 

9. Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLV. Warszawa 2010: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 477-485.

 

10. Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern, w: Bartoszewicz, Iwona/ Dalmas, Martine/Szczęk, Joanna (eds.) (2010): Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen (= Linguistische Treffen in Wrocław, Vol. 5, Beihefte zum Orbis Linguarum). Dresden/Wrocław: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 105-111.

 

11. Über die Herkunft und Struktur medizinischer Fachbegriffe. Ein Beitrag zum Problem der Eponymie, w: Orbis Linguarum Vol. 36. Dresden/Wrocław 2010: Neisse Verlag/Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 217-224.

 

12. Obszary tematyczne eponimów pochodzenia francuskiego w języku polskim, w: Białostockie Archiwum Językowe 10. Białystok 2010: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 91-101.

 

13. Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschland?, w:  Neophilologica Podlasiensia  6-7/ 2009-2010. Siedlce 2011: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii, s. 145-154.

 

14. „Kleider machen Leute“ – über Eigennamen im Bereich der  Bekleidungsbezeichnungen, w: Studia Niemcoznawcze – Studien zur Deutschkunde XLVII. Warszawa 2011: Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki, s. 521-531.

 

15. Eponimy w nazewnictwie roślin (na materiale słownika wyrazów obcych), w: Linguistica Bidgostiana VIII. Bydgoszcz 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 60-70.

 

16. Wie viel Venedig in der Novelle „Der Tod in Venedig“ von  Thomas Mann? Zum Bild einer ungewöhnlichen Stadt in lexikologischer Sicht, w: Studien zur Germanistik. Rocznik germanistyczny 4. Łódź 2011: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w  Łodzi, s.  93-104.

 

17. O nazwiskach żydowskich w formie złożeń niemieckich (w Prusach), w: Białostockie Archiwum Językowe 11. Białystok 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu w  Białymstoku, s. 67-75.

 

18. Beobachtungen über die Struktur von deutschen Pflanzen- und  Sortennamen onymischer Herkunft, w: Studia Linguistica XXX. Wrocław 2011: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 81-92.

 

19. Einige Bemerkungen zu den Eponymen im  Bereich der Religion, w: Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis 135. Wrocław 2012: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 85-98.

 

20. Zu den litauischen Lehnwörtern in ausgewählten Wörterbüchern der  polnischen Sprache. Linguistica Copernicana 2 (6)/ 2011. Toruń 2012: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika., s. 339-348.

 

 

Recenzje

 

1. Agnieszka Małocha-Krupa: Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis nr 2525. Wrocław 2003, w: Prace Językoznawcze VIII. Olsztyn 2006: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 132-137.

 

2. Dorota Piekarczyk: Kwiaty we współczesnym językowym obrazie świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. (Literatura – Lingwistyka nr 7). Lublin 2004, w: Poradnik Językowy 1. Warszawa 2007: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, s.  65-69.

 

3. Alicja Nowakowska: Świat roślin w polskiej frazeologii. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2755. Wrocław 2005, w: Prace Językoznawcze IX. Olsztyn 2007: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 167-172.

 

 

 

Udział w konferencjach

 

1. 14-16.10.2004 - udział w konferencji naukowej „Das Deutsche als Forschungsobjekt und als Studienfach: Synchronie – Diachronie – Sprachkontrast – Glottodidaktik“ na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze. Tytuł wystąpienia: Konsonantenwechsel in der Deklination des  polnischen und deutschen Substantivs.


2. 27-28.06.2005 - udział w konferencji naukowej „Slawisch-nichtslawische Sprachkontakte aus dia- und synchronischer Sicht” we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Tytuł wystąpienia: Desubstantivische Verben mit Körperteilbezeichnungen als Basis im Deutschen und Polnischen.

 

3. 23-24.09.2005 – udział w konferencji naukowej „Edukacja dla przyszłości. Języki obce w społeczeństwie multimedialnym” w  Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku. Tytuł wystąpienia: Verbalisierungen von naturbezogenen Substantiven im  Deutschen und im Polnischen.

 

4. 12-14.02.2007 - udział w konferencji naukowej „Bochumer Linguistik-Tage. 16. Jahrestagung der  Gesellschaft für Sprache und Sprachen (GESUS) e.V.“ na Uniwersytecie Ruhry w  Bochum. Tytuł wystąpienia: Die Metaphorik der Blumennamen in Form der  Komposita.

 

5. 31.05-1.06.2007 - udział w „VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ” w Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tytuł wystąpienia: Zum veraltenden und veralteten Wortschatz in deutschen Sprichwörtern.

 

6. 21.-23.04.2008 – udział w konferencji naukowej „Studia etymologica germano-balto-slavica II“ na Uniwersytecie Łotewskim w  Rydze. Tytuł wystąpienia: Zu den litauischen Lehnwörtern in der polnischen Sprache.

 

7.  12-14.09.2008 – udział w konferencji naukowej „Germanistische Linguistik extra muros” – Inspirationen, Aufgaben, Aufforderungen zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Zakład Języka Niemieckiego i Universität Sorbonne Paris IV UFR d’Études Germaniques. Tytuł wystąpienia: Das Fest in deutschen und polnischen Sprichwörtern.

 

8. 18-20.09.2008 - udział w konferencji naukowej GlobE 2008 „Critical Discourse Analysis and Global Media” zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Temat sekcji: „Aspekte des  Diskurses zwischen Polen und den deutschsprachigen Ländern“. Tytuł wystąpienia: Der Diskurs zu Schengen – Konflikt zwischen Polen und Deutschen?.

 

9. 24-26.02.2009 – udział w konferencji naukowej „Linguistik Tage in Jena. 18. Internationale Jahrestagung der  Gesellschaft für Sprache und Sprachen e.V.” na Uniwersytecie Friedricha Schillera w Jenie. Tytuł wystąpienia: Der veraltete und veraltende Wortschatz in deutschen und polnischen Sprichwörtern.

 

10. 30.07-7.08.2010 - udział w 12. kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Germanistów (XII. Kongress der Internationalen Vereinigung für Germanistik) „Vielheit und Einheit der Germanistik weltweit” na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł wystąpienia: Wortbildungstypen im Bereich der deutschen und polnischen Blumennamen.

 

11. 6-8.09.2012 - udział w 47. Kolokwium Lingwistycznym (Das 47. Linguistische Kolloquium in Olsztyn) „Materialität und Medialität der  Sprache” na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Tytuł wystąpienia: Italianismen onymischer Herkunft im Deutschen. Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl