Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Studia drugiego stopnia

Do uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia na Filologii Germańskiej wymagane jest osiągnięcie wszystkich poniższych efektów uczenia się.

Efekty uczenia się dla kierunku Filologia Germańska, II stopnień, zawarte zostały w Uchwale nr 638 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 31 stycznia 2020 roku


Symbol efektu kierunkowego

Treść efektu kierunkowego

WIEDZA: absolwent zna i rozumie

KA7_WG1


przedmiot i zakres badań dyscyplin naukowych związanych z filologią, zależności między nimi oraz terminologię używaną w odpowiednich dyscyplinach

KA7_WG2

w pogłębionym stopniu teorię/metodologię z zakresu wybranych dyscyplin filologicznych

KA7_WG3

struktury leksykalno-gramatyczne współczesnego języka niemieckiego

KA7_WG4

powiązania w obrębie kilku dyscyplin pozwalające na integrowanie różnych sposobów postrzegania analizowanych problemów

KA7_WG5

główne kierunki rozwoju i najważniejsze nowe osiągnięcia w zakresie wybranych dyscyplin

KA7_WG6

sposoby analizy i interpretacji tekstów kultury właściwe dla wybranej dyscypliny

KA7_WG7


zagadnienia z zakresu relacji polsko-niemieckich w kontekście historyczno-politycznym

KA7_WG8

gramatykę języka niemieckiego

KA7_WG9

leksykę języka niemieckiego (w tym języka fachowego) przy rozwiniętej wrażliwości na zmienność języka oraz jego kulturowe i społeczne determinanty

KA7_WG10

zasady przygotowania profesjonalnych wystąpień publicznych / tłumaczeń ustnych

KA7_WK1

pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

KA7_WK2

problemy współczesnego życia kulturalnego i społecznego, ich uwarunkowania społeczno-kulturalno-polityczno-gospodarcze i skutki w krajach niemieckojęzycznych

KA7_WK3

procesy komunikacji interpersonalnej i społecznej w sytuacjach profesjonalnych oraz funkcjonowanie instytucji i przedsiębiorstw będących potencjalnym środowiskiem zawodowym

KA7_WK4

pojęcia i zasady z zakresu technologii informatycznych /bhp/ ergonomii/ etykiety/ praw ochrony własności intelektualnej

KA7_WK6

dylematy związane z wykonywaniem zawodów wymagających posługiwania się językiem niemieckim w stopniu rozszerzonym w odniesieniu do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych

UMIEJĘTNOŚCI: absolwent potrafi

KA7_UW1

wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy

KA7_UW2

świadomie i twórczo stosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych i nietypowych oraz w samodzielnej interpretacji i ocenie różnych tekstów kultury

KA7_UW3

przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych tekstów kultury z omawianego zakresu tematycznego

KA7_UW4

właściwie dobrać odpowiedni aparat badawczy adekwatnie do przedmiotu badań

KA7_UW5

stosować zdobytą wiedzę z zakresu technologii informatycznych/ bhp/ ergonomii/ etykiety/ ochrony praw własności intelektualnej w życiu zawodowym i prywatnym

KA7_UK1

na podstawie zdobytej wiedzy oraz własnych obserwacji merytorycznie argumentować, formułować wnioski i tworzyć syntetyczną wypowiedź w języku niemieckim

KA7_UK2

porozumiewać się w języku niemieckim w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych w nowych zakresach tematycznych/ sytuacjach profesjonalnych

KA7_UK3

przygotować i zaprezentować wypowiedź ustną w języku niemieckim z zakresu wybranej dyscypliny z wykorzystaniem różnych źródeł i mediów

KA7_UK4

poprawnie posługiwać się bogatym w struktury gramatyczno-leksykalne językiem niemieckim

KA7_UO1

wykorzystać posiadaną wiedzę do planowania i organizowania pracy, współpracy w grupie i kierowania zespołem w sytuacjach profesjonalnych

KA7_UU1

korzystając z różnych źródeł samodzielnie poszerzać i wzbogacać wiedzę oraz słownictwo w języku niemieckim i stosować je w wypowiedziach ustnych i pisemnych, mając świadomość takiej konieczności przez całe życie

KA7_UU2

porządkować zasoby bibliograficzne i dokonywać ich selekcji na potrzeby pracy dyplomowej oraz przyszłej pracy zawodowej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE: absolwent jest gotów do

KA7_KK1

krytycznej oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego

KA7_KK2

spełnienia etycznych wymagań związanych z wykonywaną pracą zawodową, badawczą i publikacyjną

KA7_KO1

akceptacji różnorodności kulturowej oraz reprezentowania otwartej postawy wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów

KA7_KO2

budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami biorącymi udział w danej działalności zawodowej oraz innymi członkami społeczności lokalnej

KA7_KO3

inicjowania działań w życiu kulturalnym, poprzez różne media i formy, szczególnie do śledzenia wydarzeń kulturalnych w krajach niemieckiego obszaru językowego

KA7_KR1

utrzymania wysokiego poziomu profesjonalizmu, niezależności w działaniu oraz przestrzegania uniwersalnych zasad i norm etycznych w działalności zawodowej

KA7_KR2

dostrzegania i rozstrzygania dylematów związanych z wybranym zawodem


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl


Zajęcia na Filologii Germańskiej realizowane są przez pracowników Katedry Języka Niemieckiego oraz Katedry Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych, a także Katedry Lingwistyki Stosowanej. Pracownicy prowadzą projekty badawcze w następujących dyscyplinach: językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii.