Anna Źróbek-Sokolnik

dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik   e-mail   Anna Źróbek

orcid   https://orcid.org/0000-0001-5472-6980

 • Jednostka organizacyjna: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii; Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
 • Pokój: P15/113
 • Konsultacje: Konsultacje
 • Pełnione funkcje:
  • Redaktor tematyczny w czasopiśmie Acta Scientiarum Polonorum: Administratio Locorum;
  • Redaktor tematyczny w czasopiśmie Polish Journal of Natural Sciences,
  • Redaktor tematyczny w czasopiśmie International Journal of Forest Research,
  • Członek Podkomisji Naukowej KDP CMAS
  • Vice przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych Oddział Olsztyn
  • Członek Okręgowego Komitetu Olimpiady Biologicznej w Olsztynie
 • Dziedzina, dyscyplina, specjalność naukowa: nauki o Ziemi; nauki społeczne; geografia społeczno-ekonomiczna
 • Tematyka badań naukowych: 
  • wieloaspektowe wykorzystanie systemów informacji geograficznej w monitoringu środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska antropopresji,
  • ocena estetyki krajobrazów podwodnych,
  • kartownie ekosystemów wodnych,
  • ochrona zadrzewień przydrożonych w krajobrazie stref wiejskich i podmiejskich,
  • gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości w zakresie wpływu warunków środowiskowych i przyrodniczych.
 • Dydaktyka:
  • Opłaty za korzystanie z przestrzeni i środowiska - koordynator przedmiotu; wykłady i ćwiczenia
  • Ochrona środowiska - koordynator przedmiotu; wykłady i ćwiczenia
  • Gospodarka niskoemisyjna - koordynator przedmiotu; wykłady i ćwiczenia
  • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko - ćwiczenia
  • Rolnictwo, leśnictwo i gospodarka wodna - ćwiczenia