Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii

 1. Cel i przeznaczenie studiów
  Studia mają na celu dostarczenie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z nowoczesnymi standardami. Studia przygotowują do podjęcia pracy w służbie BHP. Otrzymane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych uprawnia absolwentów (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2.11.2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 246, poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów, a po odbyciu wymaganego stażu pracy w służbie bhp, specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach. Ukończone studia podyplomowe umożliwiają również pracownikom zatrudnionym przy innej pracy, wykonywanie zadań służby bhp. Ponadto absolwenci studiów uzyskują kompetencje do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp.
 2. Program studiów
  Program studiów obejmuje wykłady z wybranych zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. regulacji prawnych ochrony pracy, organizacji służb bhp, podstawowych czynników zagrożeń w środowisku pracy, skutków zagrożeń, chorób zawodowych, wypadków, ochrony przeciwpożarowej, prac szczególnie niebezpiecznych, zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych, systemu oceny zgodności środków technicznych stosowanych w procesie pracy w Unii Europejskiej i w Polsce, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania ryzykiem zawodowym. Przewidziane są również wykłady z metodyki prowadzenia szkoleń. Ponadto w czasie studiów słuchacze uczestniczyć będą w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych z ergonomii z zakresu materialnego środowiska pracy człowieka: hałas, oświetlenie, drgania, mikroklimat, pole elektromagnetyczne itp.
  Studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy końcowej i jej obroną przed komisją egzaminacyjną.
 3. Rodzaj i czas trwania studiów
  Studia są jednoroczne, dwusemestralne realizowane w wymiarze 160 godzin. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym przeciętnie raz w miesiącu, w soboty i niedziele. Przewiduje się łącznie w całym okresie studiów 10 zjazdów.
 4. Rekrutacja
  Rekrutacja odbywa się na podstawie postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o złożone dokumenty poprzez system IRK UWM (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
  Po zakwalifikowaniu, Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie studiów podyplomowych podanie z kwestionariuszem osobowym (wydruk z systemu IRK) oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 5. Odpłatność
  Opłata za studia wynosi 3200 zł (istnieje możliwość rozłożenia na raty).


Zajęcia prowadzone są przez pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy oraz członków Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/podyplomowe/bezpieczenstwo-i-higiena-pracy-z-elementami-ergonomii
http://www.uwm.edu.pl/keie/podyplomowe/bhp.html

SEKRETARIAT - mgr Joanna Chrząstek
tel. 89 523 36 03
e-mail: keeeia@uwm.edu.pl

KIEROWNIK STUDIÓW - dr Michał Duda
tel. 89 524 61 57

e-mail: michal.duda@uwm.edu.pl

10-736 Olsztyn
ul. Oczapowskiego 11, pok. 202