dr hab. inż. Magdalena Zielińska, prof. UWM

Telefon:
+48 89 523 41 85
E-mail:
magdazet@uwm.edu.pl

Profil badawczy:
Biologiczne oczyszczanie ścieków. Usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków. Wykorzystanie technik membranowych w oczyszczaniu ścieków.

Dydaktyka:
Technologia wody, Projektowanie technologii stosowanych w gospodarce komunalnej, Procesy membranowe w uzdatnianiu wody i oczyszczaniu ścieków, Water and Wastewater Treatment, Environmental technology

Wybrane publikacje:

 • Mikucka W., Witońska I., Zielińska M., Bułkowska K., Binczarski M., Concept for the valorization of cereal processing waste: Recovery of phenolic acids by using waste-derived tetrahydrofurfuryl alcohol and biochar, Chemosphere 313: 1-12, 2023
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Kulikowska D., Bernat K., Zieliński M., Wojnowska-Baryła I., Iron-containing carriers stimulate nitrogen conversions in one-stage reactors treating N-rich digester supernatant, Journal of Environmental Chemical Engineering 11: 1-13, 2023
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielińska M., Gusiatin M.Z., Wojnowska-Baryła I., Kulikowska D., Valorization of full-scale waste aerobic granular sludge for biogas production and the characteristics of the digestate, Chemosphere 303: 1-10, 2022
 • Mikucka W., Zielińska M., Individual phenolic acids in distillery stillage inhibit its biomethanization, Energies 15: 1-18, 2022
 • Kulikowska D., Bernat K., Zaborowska M., Zielińska M., Municipal sewage sludge composting in the two-stage system: The role of different bulking agents and amendments, Energies 15: 1-14, 2022
 • Kulikowska D., Bernat K., Zielińska M., Zaborowska M., Kompostowanie osadów ściekowych w układzie dwustopniowym oraz charakterystyka kompostu, Gaz, Woda i Technika Sanitarna 1: 39-43, 2022
 • Mikucka W., Zielińska M., Bułkowska K., Witońska I., Processing of distillery stillage to recover phenolic compounds with ultrasound-assisted and microwave-assisted extractions, International Journal of Environmental Research and Public Health 19: 1-21, 2022
 • Mikucka W., Zielińska M., Bułkowska K., Witońska I., Subcritical water extraction of bioactive phenolic compounds from distillery stillage, Journal of Environmental Management 318: 1-12, 2022
 • Mikucka W., Zielińska M., Bułkowska K., Witońska I., Valorization of distillery stillage by polyphenol recovery using microwave-assisted, ultrasound-assisted and conventional extractions, Journal of Environmental Management 322: 1-12, 2022
 • Mikucka W., Zielińska M., Bułkowska K., Witońska I., Recovery of polyphenols from distillery stillage by microwave-assisted, ultrasound-assisted and conventional solid-liquid extraction, Scientific Reports 12: 1-13, 2022
 • Zielińska M., Rusanowska P., Zieliński M., Dudek M., Kazimierowicz J., Quattrocelli P., Dębowski M., Liquid fraction of digestate pretreated with membrane filtration for cultivation of Chlorella vulgaris, Waste Management 146: 1-10, 2022
 • Trzciński K., Zielińska M., Mikucka W., Wykorzystanie MBR/RO w oczyszczaniu wód zęzowych w żegludze międzynarodowej, Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki, red. K. Pikoń i M. Bogacka, Gliwice, s. 77-84, 2021
 • Zieliński M., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Rusanowska P., Dębowski M., Effect of static magnetic field on microbial community during anaerobic digestion, Bioresource Technology 323: 1-6, 2021
 • Zielińska M., Mikucka W., Membrane filtration for valorization of digestate from the anaerobic treatment of distillery stillage, Desalination and Water Treatment 215: 60-68, 2021
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Chybalska M., Mikucka W., Purification of nitrogen-rich digester supernatant by activated sludge from a membrane bioreactor, Desalination and Water Treatment 215: 31-42, 2021
 • Zielińska M., Bułkowska K., Mikucka W., Valorization of distillery stillage for bioenergy production: a review, Energies 14: 1-17, 2021
 • Trzciński K., Zielińska M., Challenges and development directions of membrane bioreactors operated on passenger ships in international shipping, Folia Biologica et Oecologica 17: 42-41, 2021
 • Mikucka W., Zielińska M., Effect of the solvent on the extraction of polyphenols from distillery stillage and on their antioxidant activity, Folia Biologica et Oecologica 17: 54-62, 2021
 • Bernat K., Zaborowska M., Zielińska M., Wojnowska-Baryła I., Ignalewski W., Biological treatment of leachate from stabilization of biodegradable municipal solid waste in a sequencing batch biofilm reactor, International Journal of Environmental Science and Technology 18: 1047-1060, 2021
 • Mikucka W., Zielińska M., Optimization of alcohol extraction of polyphenols from distillery stillage, Polyphenols Communication 1: 349-350, 2021
 • Zieliński M., Rusanowska P., Zielińska M., Dudek M., Nowicka A., Purwin C., Fijałkowska M., Dębowski M., Influence of preparation of Sida hermaphrodita silages on its conversion to methane, Renewable Energy 163: 437-444, 2021
 • Bernat K., Kulikowska D., Zielińska M., Zaborowska M., Wojnowska-Baryła I., Łapińska M., Post-treatment of the effluent from anaerobic digestion of the leachate in two-stage SBR system using alternative carbon sources, Sustainability 13: 1-12, 2021
 • Mikucka W., Zielińska M., Bułkowska K., Metody wykorzystywane w analizie związków fenolowych pochodzących z odpadów rolno-spożywczych, Współczesne problemy ochrony środowiska i energetyki, red. K. Pikoń i M. Bogacka, Gliwice, s. 309-318, 2021
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Waste-organics supported treatment of nitrogen-rich digester supernatant, Journal of Water Process Engineering 37: 1-8, 2020
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Insights into mechanisms of bisphenol A biodegradation in aerobic granular sludge, Bioresource Technology 315: 1-8, 2020
 • Świątczak P., Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Treatment of liquid phase of digestate from agricultural biogas plant in a system with aerobic granules and ultrafiltration, Water 11(1): 1-17, 2019
 • Bernat K., Zielińska M., Kulikowska D., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Waszczyłko-Miłkowska B., Piotrowicz B., The effect of the excess sludge pretreatment on biogas productivity, Technical Sciences 22(1): 75-86, 2019
 • Bernat K., Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Wojnowska-Baryła I., Wersocka J., Valorisation of the selectively collected organic fractions of municipal solid waste in anaerobic digestion, Biochemical Engineering Journal 48: 87-96, 2019
 • Świątczak P., Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Treatment of the liquid phase of digestate from a biogas plant for water reuse, Bioresource Technology 276: 226-235, 2019
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zieliński M., Kulikowska D., Wojnowska-Baryła I., Start-up of a One-stage Biofilm Reactor for the Removal of Nitrogen from Digester Supernatant in the Partial Nitrification-Anammox Process, Rocznik Ochrona Środowiska 20: 241-257, 2018
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Microbial composition of biofilm treating wastewater rich in bisphenol A, Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 55(4): 385-392, 2018
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Bisfenol A - występowanie w ściekach, zagrożenia dla środowiska i metody usuwania, Technologia Wody 62(6): 64-69, 2018
 • Zieliński M., Dębowski M., Krzemieniewski M., Rusanowska P., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Głowacka-Gil A., Application of an innovative ultrasound disintegrator for sewage sludge conditioning before methane fermentation, Journal of Ecological Engineering 19(5): 240-247, 2018
 • Zieliński M., Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Dębowski M., Rusanowska P., Kopańska J., Nitrification in activated sludge exposed to static magnetic field, Water, Air & Soil Pollution 228: 126, 2017
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bułkowska K., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Treatment of bisphenol A-containing effluents from aerobic granular sludge reactors with the use of microfiltration and ultrafiltration ceramic membranes, Water, Air & Soil Pollution 228: 282, 2017
 • Zielińska M., Galik M., Use of ceramic membranes in a membrane filtration supported by coagulation for the treatment of dairy wastewater, Water, Air & Soil Pollution 228: 173, 2017
 • Kulikowska D., Zielińska M., Zastosowanie adsorpcji i filtracji membranowej w oczyszczaniu odcieków z ustabilizowanych składowisk odpadów komunalnych, Laboratorium Przegląd Ogólnopolski 5-6: 14-19, 2017
 • Kulikowska D., Zielińska M., Adsorption and membrane filtration in the treatment of leachate from stabilized landfills: laboratory studies and full-scale experiments, Landfills. Environmental Impacts, Assessment and Management (ed. Chandler N.), Nova Science Publishers, New York, pp. 95-117, 2017
 • Kowalska E., Paturej E., Zielińska M., The impact of food on the growth of clones of Lecane inermis, a potential bulking control agent, Environment Protection Engineering 43(1): 49-57, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Microbial composition of biofilm treating wastewater rich in bisphenol A, Journal of Environmental Science and Health, Part A Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering 53(4): 385-392, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Tlenowy osad granulowany jako efektywna technologia usuwania bisfenolu A (BPA), Gaz, Woda i Technika Sanitarna 5: 242-244, 2017
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielinska M., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Aerobic granular sludge for bisphenol A (BPA) removal from wastewater, International Biodeterioration and Biodegradation 122: 1-11, 2017
 • Zielińska M., Rusanowska P., Jarząbek J., Nielsen J.L., Community dynamics of denitrifying bacteria in full-scale wastewater treatment plants, Environmental Technology 37: 2358-2367, 2016
 • Zielińska M., Bułkowska K., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) from biologically treated wastewater by microfiltration and nanofiltration, International Journal of Environmental Science and Technology 13: 2239-2248, 2016
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bacterial communities in full-scale wastewater treatment systems, World Journal of Microbiology and Biotechnology 32(4): 1-8, 2016
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Rusanowska P., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Microbial structure and nitrogen compound conversions in aerobic granular sludge reactors with non-aeration phases and acetate pulse feeding, Environmental Science and Pollution Research 23(24): 24857-24870, 2016
 • Kowalska E., Paturej E., Zielińska M., Use of Lecane inermis for control of sludge bulking caused by the Haliscomenobacter genus, Desalination and Water Treatment 57: 10916-10923, 2016
 • Zieliński M., Zielińska M., Dębowski M., Ammonium removal on zeolite modified by ultrasound, Desalination and Water Treatment 57: 8748-8753, 2016
 • Bernat K., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A. Wojnowska-Baryła I., Biogas production from different size fractions separated from solid waste and the accompanying changes in the community structure of methanogenic Archaea, Biochemical Engineering Journal 100: 30-40, 2015
 • Białowiec A., Janczukowicz W., Gusiatin Z.M., Thornton A., Rodziewicz J., Zielińska M., Recycling potential of air pollution control residue from sewage sludge thermal treatment as artificial lightweight aggregates, Waste Management & Research 32: 221-227, 2014
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Rusanowska P., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Structure of nitrogen-converting communities induced by hydraulic retention time and COD/N ratio in constantly aerated granular sludge reactors treating digester supernatant, Bioresource Technology 154: 162-170, 2014
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Zielińska M., Wojnowska-Baryła I., Cycle length and COD/N ratio determine properties of aerobic granules treating high-nitrogen wastewater, Bioprocess and Biosystems Engineering 37: 1305-1313, 2014
 • Kowalska E., Paturej E., Zielińska M., Use of Lecane rotifers for limiting Thiothrix filamentous bacteria in bulking activated sludge in a dairy wastewater treatment plant, Archives of Biological Sciences 66: 1371-1378, 2014
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Bernat K., Bułkowska K., Wojnowska-Baryła I., Removal of bisphenol A (BPA) in a nitrifying system with immobilized biomass, Bioresource Technology 171: 305-313, 2014
 • Bernat K., Kulikowska, D., Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Wojnowska-Baryła I., Simultaneous nitrification and denitrification in an SBR with a modified cycle during reject water treatment, Archives of Environmental Protection, 390: 83-91, 2013
 • Cydzik-Kwiatkowska A., Zielińska M., Bernat K., Wojnowska-Baryła I., Truchan T., Treatment of high-ammonium anaerobic digester supernatant by aerobic granular sludge and ultrafiltration processes, Chemosphere 90: 2208-2215, 2013
 • Jaranowska, P., Cydzik-Kwiatkowska, A., Zielińska, M., Configuration of biological wastewater treatment line and influent composition as the main factors driving bacterial community structure of activated sludge, World Journal of Microbiology and Biotechnology 29: 1145-1153, 2013
 • Zielińska M., Cydzik-Kwiatkowska A., Zieliński M., Dębowski M., Impact of temperature, microwave radiation and organic loading rate on methanogenic community and biogas production during fermentation of dairy wastewater, Bioresource Technology 129: 308-314, 2013
 • Zieliński M., Zielińska M., Dębowski M., Application of microwave radiation to biofilm heating during wastewater treatment in trickling filters, Bioresource Technology 127: 223-230, 2013