2014 Nr 20

Undefined

• Karta redakcyjna
• Spis treści
• Cały numer
• Artykuły
• Varia
• Recenzje i omówienia

 

Artykuły

• Józef Dębowski
O naturze świadomości. Samoświadomość - jej główne odmiany i funkcje.
On Nature of Consciousness. Self-Consciousness - Its Main Kinds and Functions.

• Krzysztof Kościuszko
Stanisław Ignacy Witkiewicz wobec nieskończoności aktualnej.
Stanisław Ignacy Witkiewicz in Relation to Actual Infinity.

• Joanna Hańderek
Nauka krytycznego myślenia herezji, czyli o pożytkach ukrytych w heretyckich poglądach.
The Study of Critical Reflection on Heresy, That Is on Advantages Hidden in Heretical Views.

• Jadwiga Mizińska, Stefan Symotiuk
Przedspołeczna i społeczna przestrzeń widzialności i inwigilacji.
Pre-Social and Social Space of Visibility and Surveillance.

• Paweł Pieniążek
Upadek w historię: egzystencjalizm a doświadczenie nowoczesności.
The Decline into History: Existentialism and Experience o f Modernity.

• Armando Savignano
Del „Tratado del amor de Dios" a „Del Sentimiento trágico de la vida”.
From Treatise on Love o f God to The Tragic Sense of Life in Men and in Peoples.
Od „Traktatu o miłości do Boga" do „O poczuciu tragiczności życia wśród ludzi i narodów.

• Michał Janiak
Śmierć jako sytuacja graniczna w filozofii Jaspersa i Kierkegaarda.
Death as Ultimate Situation in the Philosophy o f Jaspers and Kierkegaard.

• Krzysztof Kościuszko
Kontra Larry Laudan.
Against Larry Laudan.

• Agata Janaszczyk
Porządek normalności i odchylenia w kontekście medycznym i kulturowym.
The Order o f Normality and Deviation in the Medical and Cultural Context.

• Mirosław Zbigniew Harciarek
Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr (część I).
The Visual System as Cognitive Spektrometr (Part I).

• Jarosław Strzelecki
Jakościowa teoria informacji a koncepcje prawdy.
Qualitative Theory of Information and Conceptions o f Truth.

• Adam Bastek
Quine o nauce języka. Psychogeneza odniesienia.
Quine on Learnig a Language. Psychogenesis o f Reference.

• Anna Strzyżewska
O metodzie fenomenologii Husserla.
On Husserl’s Phenomenology Method.

• Tomasz Kupś
„Projekt matematyczny" a idea „przewrotu kopernikańskiego” w filozofii Immanuela Kanta.
„Mathematical Project" and the Idea of „Copernicus Revolution" in the Philosophy of Immanuel Kant.

• Dariusz Pakalski
Eduard von Hartmann i uzasadnienie realizmu transcendentalnego w świetle teorii poznania Kanta.
Eduard von Hartmann and the Justification of the Transcendental Realism in the Light of the Epistemology of Kant.

• Henryk Benisz
Czy można sądzić, że życie jest piękne? Estetyka Schopenhauera.
Can You Judge That Life Is Beautiful? Aesthetics o f Schopenhauer.

• Jacek Sobota
Filozofia fantastyki.
Philosophy of Fantastic.

• Sabine Choquet
Les valeurs culturelles dans l’œuvre wébérienne.
Cultural Values in Weber’s Work.
Wartości kulturowe w koncepcji Webera.

• Caroline Guibet Lafaye
L’épigénétique: pour de nouvellespolitiques de santé?
Epigenetics:Towards New Health Policies?
Epigenetyka: w kierunku nowej polityki zdrowotnej?

• Jadwiga Błahut-Prusik
Bezpieczeństwo i wolność w perspektywie idei równowagi.
Safety and Freedom in View of the Idea of Balance.

• Paweł Polaczuk
O nieracjonalności działania politycznego jednostki w koncepcji Tomasza Hobbesa uwag kilka.
On the Irrationality of the Individual’s Political Participation according to Thomas Hobbes. Some Remarks.

• Marcin Skalny
Nieskończony Wszechświat w filozofii Giordana Bruna.
Infinite Universe in the Philosophy of Giordano Bruno.

• Andrzej Stoiński
Wybrane wątki krytyki utylitaryzmu.
Selected Topics of Criticism of Utilitarianism.

• Walentyn N. Wandyszew

Современная политическая риторика: Игнорирование cmьicлoв как стремление властвовать.
Contemporary Political Rhetoric: Ignoring the Meanings as the Desire to Dominate.
Współczesna retoryka polityczna: ignorowanie znaczenia jako pragnienie dominacji.

• Magdalena Monika Uzarewicz
Liberalizm i jego odczarowywanie, czyli o postulatach liberalizmu socjalnego.
Liberalism and Its Breaking the Spell, Namely about the Postulates of Social Liberalism.

• Katarzyna Ossowska
Logiczne podstawy etyki - metaetyka Tadeusza Czeżowskiego.
Logical Foundations of Ethics - Metaethics of Tadeusz Czeżowski.

• Malwina Rolka
Mity nowoczesnego wychowania w cieniu kryzysu myśli oświecenia. Rousseau a Nietzsche.
Myths of Modern Upbringing in the Shadow of Enlightenment Thought. Rousseau and Nietzsche.

• Michał Kruszelnicki
Znaczenie psychologii głębi Carla G. Junga dla filozofii wychowania i praktyki pedagogicznej.
The Meaning of Carl G. Jung’s Debth Psychology for Philosophy of Education and Pedagogical Practice.

• Stephane Aymard
Les personnes âgées dépendantes: des personnes fragiles ou vulnérables?
Dependent Elderly People: Fragile or Vulnerable?
Osoby starsze na utrzymaniu innych: delikatne czy bezbronne?

• Krzysztof Sobczak
O rozumieniu śmierci w antyku greckim i rzymskim
About the Meaning o f Death in Greek and Roman Antiquity.

• Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
Hierofanie wczesnośredniowiecznego mikrokosmosu. Rozważania na kanwie rozdziału „De vermibus” z summy Rabana Maura (ok. 780-856).
Hierofanies of the Early Middle Ages Microcosm. Discourse Based on a Summa about Worms of Rabanus Maurus (780-856).

• Magdalena Hoły-Łuczaj
„Istotna tożsamość physis i techne’’ - Heidegger i problem artefaktu w ekofilozofii.
"Peculiar Sameness of Physis and Techne" – Heidegger and the Problem of Artifact in Eco-Philosophy.

• Wiesława Gadomska
Humanizacja postindustrialnej przestrzeni miejskiej – przykład nowojorskiego parku High Line jako udanej rewitalizacji dawnej linii kolejowej.
Humanisation of Post-Industrial Urban Space - The Example of New York High Line Park as Successful Revitalisation of Former Railway Line.

• Maciej Łokucijewski
Ewolucja gatunku ludzkiego w myśli Edwarda Abramowskiego i Henryka Bergsona.
Edward Abramowski and Henri Bergson’s Thoughts on the Evolution o f the Human Species.

Varia

• Jadwiga Mizińska, Chamstwo jako objaw wyczerpania kultury.

• Andrzej Kucner, VII Festiwal Filozofii,,Filozofia i muzyka" Olsztyn 4-5 września 2014.

• Łukasz Kamiński, Kino i filozofia. 5. Filozofia filmowo Olsztyn, 24-25 września 2014.

Recenzje i omówienia

• Krzysztof Matuszewski, Egzoteryczna dekonstrukcja (Małgorzata Kwietniewska, Res. Studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji; Małgorzata Kwietniewska, Jean-Luc Nancy. Dekonstrukcja wobec tradycji; Błażej Baszczak, Dotykanie egzystencji. Jean-Luc Nancy’ego filozofia dekonstrukcji).

• Zdzisław Kunicki, Heidegger wobec śmierci (Cristian Ciocan, Heidegger et le problème de la mort. Existentialité, authenticité, temporalité).

• Jacek Sobota, Fasada i matrioszka (Frans de Waal, Małpy i filozofowie).

• Marta Szymańska-Lewoszewska, Nowa interpretacja wybranych pism George’a Berkeleya (Daniel E. Flage, Berkeley).

• Katarzyna Ossowska, W obronie absolutności prawdy (Jacek Moroz, Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej).

• Łukasz Kamiński, O twórczości cesarza kina japońskiego w 100. rocznicę urodzin (Akira Kurosawa - twórca japoński, twórca światowy, pod red. Wioletty Laskowskiej-Smoczyńskiej i Piotra Kletowskiego).

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl