Numer bieżący

• Cały numer 24
• ARTYKUŁY

• Ekologia – sprawiedliwość – solidarność
• Reprezentacje męskości
• Wiara – religia – Kościół
• Inne tematy
• Varia
• Sympozjum nad książką Ewy Bińczyk (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, PWN, Warszawa
• Sympozjum nad książką pod redakcją Macieja Glogera, Tomasza Sobieraja (2016), Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, Semper, Warszawa
• RECENZJE I OMÓWIENIA

 

ARTYKUŁY

Ekologia – sprawiedliwość – solidarność

Małgorzata Dereniowska, Jason Matzke

On Compromise in Radical EnvironmentalActivism
O kompromisie w radykalnym aktywizmie środowiskowym

Dorota Probucka

On the Concept of Ecological Solidarity. What Connects Animal Rights with the Rights of Human Beings?
O idei ekologicznej solidaryzacji. 
Co łączy prawa zwierząt z prawami istot ludzkich?

Frédéric-Paul Piguet

Climate Change Mitigation Justice and the No-Harm Principle 
Łagodzenie skutków zmiany klimatu a zasada nieszkodzenia

 

Reprezentacje męskości

Barbara Kaczyńska

“Because he’s worth it”: Heroization of the Male Rescuer in Retellings of the “Sleeping Beauty” Tale Type
„Bo jest tego wart”: 
heroizacja męskiego wybawcy w renarracjach Śpiącej królewny

Elwira Olejniczak

Stereotypy a wizerunki mężczyzn na przykładzie programu Droga do Ironmana
Stereotype versus Polish Ironman – Images of Men in the “Droga do Ironmana” Program

Sonia Czaplewska

Wizerunek męskości w japońskich podręcznikach do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Image of Masculinity in Japanese Elementary School Textbooks

Patrycja Bilińska

„Tata zaangażowany” – współczesny model ojcostwa na podstawie wybranych blogów parentingowych
“An engaged dad” – a Contemporary Model of 
Fatherhood in the Light of Selected Parenting Blogs

Wiara – religia – Kościół

Piotr Sękowski, Tomasz Sieczkowski

Czy trzeba być ateistą, aby być sekularystą?
Does One Has to Be an Atheist to Be a Secularist?

Paweł Prüfer

Natura i struktura teorii religione diffusa Roberto Ciprianiego – osobliwość kontekstu, uniwersalizm koncepcji
Nature and Structure of Roberto Cipriani’s Theory of Diffused Religion – The Peculiarity of the Context, Universalism of the Concept

Halina Mielicka-Pawłowska

Ethnos jako podstawa tożsamości kulturowej 
Ethnos as a Basis of Cultural Identity

Maria Sroczyńska

Rytuały jako praktyki pamięci zbiorowej (wybrane problemy transmisji pokoleniowej)
Rituals as the Collective Memory Practices (The Chosen Problems of Generational Transmission)

Roman Marcinkowski

Religia w społecznym kontekście na przykładzie judaizmu talmudycznego
Religion in a Social Context: a Case Study of Rabbinic Judaism

Marta Cichy

Wiara a tematy społeczne i polityczne w programie publicystycznym Kościół – wydarzenia – komentarze w Radiu Plus w 2016 roku
Social and Political 
Topics in the Journalistic Program “Church – Events – Comments” in Radio Plus in 2016

Bożena Domagała

Polak-katolik w oglądzie socjologicznym (analiza wyników badań i wybranych problemów debaty publicznej)
Pole-Catholic in Sociological View 
(Analysis Results of Sociological Researchs and Selected Options of Public Debate)

Irena Windyga-Jastrzębska

Postawa przedstawicieli społeczności wiernych Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego wobec pracy
The Attitude of Representatives 
of the Religious Community the Polish Autocephalous Orthodox Church Toward Work

Wiktor Józef Jesionek

Prawosławie w życiu gagauskiej społeczności w Mołdawii 
Orthodox Faith in the Life of the Gagauz Community in Moldova

Gohar Sergeyevna Mkoyan

Armenian Apostolic Church and Spiritual Values of Two Generations in the Modern Armenian Society
Apostolski Kościół Ormiański 
i duchowe wartości dwóch pokoleń współczesnego społeczeństwa Armenii

Armen Kolyayi Sahakyan

The Role of Religion in the Fate of the Armenian People
Rola religii w historii Ormian

Inne tematy

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Mimesis i anthropos albo o przymusie naśladownictwa. Dawkins – Tarde – Girard
Mimesis and Anthropos – 
On the Subject of Compulsion to Imitate. Dawkins – Tarde – Girard

Leszek Galas

Wielbłąd, lew, dziecko. Analiza i rekonstrukcja trzech przemian mędrca Zaratustry
Camel, Lion and Child. 
Analysis and Reconstruction of the Three Metamorphoses of Wise Man Zarathustra

Jonathan Scovil

Ucieczka z Ziemi. Podbój kosmosu a obniżenie rangi człowieka w myśli Hannah Arendt
The Escape From Earth. The Conquest of Space 
and the Diminishment of Human Stature in the Thought of Hannah Arendt

Bartłomiej Borek

„W przestrzeń bezgraniczną marzeniem mknę skrzydlatem…”. O przestrzeni w wybranych lirykach Zdzisława Dębickiego
“I run winged 
into boundless space…”. About Space in Selected Poems of Zdzisław Dębicki

Przemysław Piotr Tomczyk

Męczennica – roślina użytkowa i symboliczna 
Passiflora – A Utilitarian and Symbolic Plant

Lilia Rosenfeld

Medical Care of the Elderly from the Care Provider’s Point of View 
Opieka medyczna nad seniorami z punktu widzenia opiekunów

Józef Dębowski

W kwestii prawdziwości dzieł sztuki
On Truthfulness in Works of Art

Ewelina Katarzyna Pyrka

Funkcje mądrości praktycznej w etyce Paula Ricoeura 
Functions of Practical Wisdom in Paul Ricoeur’s Ethics

Marta Chojnacka

Jean-Paul Sartre et l’absurde de l’existence La Nausée et L’Être et le Néant
Jean-Paul Sartre i absurd istnienia. Mdłości oraz Byt i nicość

Mateusz Tofilski

Pluralizm eksplanacyjny w minimalistycznej neurofilozofii Henrika Waltera a fundamentalna teoria świadomości
Explanatory Pluralism in Henrik 
Walter’s Minimal Neurophilosophy and Fundamental Theory of Consciousness

Adrian Sulich

O języku map sieci odwrotnej
Toward the Language of ReciprocalSpace Maps

Wojciech Muszyński, Szymon Muszyński

Sposoby pozyskiwania i utrzymania klienta przy pomocy nowych mediów
Methods of Customer Acquisition and Retention 
Using the New Media

 

Varia

 

Sympozjum nad książką Ewy Bińczyk (2018), Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, PWN, Warszawa

Anna Filipowicz, „Mamy oczy szeroko zamknięte na to, co nadchodzi”

Magdalena Hoły-Łuczaj, Jak mówić o kryzysie ekologicznym, aby anthropoi chcieli z nim faktycznie walczyć?

Dawid Kobiałka, Antropocen – potrzeba refleksji filozoficznej, ale także archeologicznej

Grzegorz Francuz, Pytanie o człowieka i jego miejsce w epoce antropocenu

 

Sympozjum nad książką pod redakcją Macieja Glogera, Tomasza Sobieraja (2016), Między przyrodoznawstwem a humanistyką. Przestrzenie kultury polskiego pozytywizmu, Semper, Warszawa

Renata Stachura-Lupa, Zrozumieć pozytywizm

Agata Skała, Humaniści i przyrodoznawcy(a). O badaniach pozytywizmu

Beata Walęciuk-Dejneka, Światy nieodkryte: humanistyka i przyrodoznawstwo

 

RECENZJE I OMÓWIENIA

Sophie Dmitrieff, Francisco Huanacune Rosas

Une experience de terrain dans le domaine de la participation civile. Econtinuidad au Perou (Aide mémoire)
Badania terenowe dotyczące zaangażowaniau społeczeństwa obywatelskiego. Na przykładzie projektu Econtinuad w Peru (notatka)

Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska

„O psie w literaturze, kulturze i języku” [Konferencja naukowa „…jak pies…” O psie w literaturze, kulturze i języku, 6–7.06.2018 r., Siedlce]

Dominika Wojtera

Przewodnik po meandrach autystycznego umysłu [Temple Grandin, Richard Panka (2016), Mózg autystyczny. Podróż w głąb niezwykłych umysłów, przeł. K. Mazurek, Copernicus Center Press, Kraków]

Kamila Dzika-Jurek

(Nie)wybuch wiersza [Piotr Szewc (2017), Światełko, Wydawnictwo Literackie, Kraków]

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl