Program Rozwojowy UWM

Projekt „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. W ramach przyznanych funduszy (33 mln zł) Uczelnia zrealizuje w latach 2018-2022 18 zadań, w tym 16 zadań z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresów podniesienia jakości zarządzania uczelnią.

Zapraszamy nauczycieli SJO do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje dydaktyczne w ramach zadania nr 9  "Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie".

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE
Wsparcie oferowane w ramach Projektu będzie realizowane w następującym zakresie:
1.      umiejętności prawidłowej techniki operowania głosem,
2.      umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie nauczania,
3.      prowadzenia dydaktyki łaciny specjalistycznej w języku angielskim.

Ad 1. W zakresie umiejętności prawidłowej techniki operowania głosem oferowane jest następujące wsparcie: EMISJA I HIGIENA GŁOSU – szkolenie realizowane w wymiarze 16 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019. Wsparcie skierowane jest do 30 nauczycieli Studium Języków Obcych.

Ad 2. W zakresie umiejętności informatycznych i ich wykorzystania w procesie nauczania oferowane jest następujące wsparcie: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK WIZUALNYCH/MULTIMEDIALNYCH W PROCESIE NAUCZANIA JĘZYKA OBCEGO – szkolenie realizowane w wymiarze 16 godzin dydaktycznych w semestrze letnim 2018/2019. Wsparcie skierowane jest do 30 nauczycieli Studium Języków Obcych.

Ad 3. W zakresie prowadzenia dydaktyki łaciny specjalistycznej w języku angielskim oferowane jest następujące wsparcie: JĘZYK ANGIELSKI – szkolenie realizowane w wymiarze 240 godzin dydaktycznych w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020. Wsparcie skierowane jest do dwóch osób – nauczycieli języka łacińskiego Studium Języków Obcych.

 

 Więcej informacji na stronie: zpr.uwm.edu.pl/group/studium-jezykow-obcych