1999 Nr 5

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 1999, Nr 5

Numer wydany w związku z jubileuszem 60-tych urodzin prof. dr. hab. Zbigniewa Hulla.

SPIS TREŚCI
Zamiast wprowadzenia (W. Tulibacki)

I. Z zagadnień metafilozofii, ekofilozofii i filozofii przyrody
J. Niżnik - O niektórych związkach filozofii i socjologii
A. Papuziński - Nauki szczegółowe a filozofia współczesna
J. Trąbka -Wirtualność jako składnik rzeczywistości
A. Kiepas - Problem legitymizacji nauki i techniki w warunkach kryzysu ekologicznego
Z. Maciejewski - O potrzebie porozumienia w ekofilozofii
S. Opara - Natura czy kultura? Spór o istotę ekologii
J. Jaroń - Ewolucja - hipoteza czy teoria naukowa? (Z uwzględnieniem opinii Jana Pawła II na temat ewolucji)
K. Łastowski - Relacje metodologiczne w teoriach biologii ewolucyjnej
R. Rosa - U źródeł humanizmu ekologicznego. Idea ochrony przyrody w europejskiej myśli filozoficznej
A. Latawiec - Bioetyka, ekofilozofia i filozofia umysłu u progu trzeciego tysiąclecia. Rozważania w świetle najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych
P. Kozioł - Panteizm akosmiczny - herezja Parmenidesa
B. Byczko - Idea kreacjonizmu w filozofii ukraińskiej epoki baroku

II. Człowiek i świat współczesny
M. Michalik - Wspólnoty i wspólnotowość (tezy do szerszych rozważań)
E. Kośmicki - Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju. Próba oceny podstawowych problemów
N. Wasiliewa - Uwagi o społeczeństwie ludzkim u progu XXI wieku
A. Strods - Alienacja w społeczeństwie współczesnym
S. Popławski - Człowiek i cywilizacja
W. Kaczocha - Zamieszkiwanie w kulturze - uwarunkowania aksjologiczne i przyrodnicze
M. Jagłowski - Xavier Zubiri (1898-1983) i horyzonty jego filozofii
D. Barbaszyński - Marian Zdziechowski wobec idei religijnego modernizmu
W. Rabinowicz - Modernizm rosyjski - między dwiema otchłaniami (Świat od końca i świat od początku po jednym biegnące torze)
J. Kusis - Postawa obywatelska, utożsamianie się z państwem a historia Łotwy
J. Rusiecki - Cenione wartości jako wyznacznik celów życiowych nauczycieli

III. Z zagadnień antropologii filozoficznej
M. Szyszkowska - Odpowiedzialność przyrodników i humanistów
Z. Piątek - Ewolucja i etyka, czyli kilka uwag o altruizmie
V. Zeman - Psychologiczne aspekty wpływu środowiska na rozwój człowieka
A. Bastek - Między kreacją sposobów odbioru piękna w sztuce a wydobywaniem istoty piękna
J. Kurowicki - Dylematy estetyki fotografii (Przegląd problematyki)
L.J. Moreno - Unamuno o człowieku. Natura i kultura w życiu tragicznym
S. Jedynak - Życie i twórczość Gustawa Szpieta
W. Tyburski - Jürgena Moltmanna koncepcja zdrowia jako siły do bycia człowiekiem
K. Kaszyński - Stosunek do istnienia w filozofii Henryka Elzenberga
W. Tulibacki - Etyka niezależna - aspekty praktyczne i teoretyczne
A. Demichey - Wątek śmierci we współczesnych interpretacjach

Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl