2001 Nr 7

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2001, Nr 7.

ARTYKUŁY

L. Ostasz - Dane dostarczane przez naukę i ontologiczna teoria dziedzin bytu
W. Sklinsmont - Wiedza transmisją rzeczywistości
H. Korpikiewicz - Przyczynowość i synchroniczność
K. Kościuszko - Deleuze a łańcuchy Markowa
K. Łastowski - Właściwości procesu ewolucji biologicznej
J. Trąbka - Egzystencjalizacja przeżyć (selfu)
E. Starzyńska-Kościuszko - Związek przyrody, dziejów i moralności w filozofii historii Johanna Gottfrieda Herdera
M. Niedek - Kryzys ekologiczny jako kryzys kultury
W. Słomski - Pojęcie sacrum w ekofilozofii Henryka Skolimowskiego
K. D. Szulborski - Świadomość ekologiczna młodzieży w społeczeństwie postmodernistycznym
J. Denaburski, T. Bąk - Człowiek jako najważniejszy element w zapewnieniu dobrostanu zwierzętom gospodarskim
A. Stoiński - Obrzęd pogrzebowy a postawa wobec śmierci
J. Sobota - Polityczne alianse i mezalianse polskiej literatury fantastyczno-naukowej
L. Domańska - Samoocena jako wyznacznik aktywności osób długotrwale bezrobotnych

VARIA
B. Kuzemko - Meandry sztuki i procesów tworzenia. Wywiad z Hieronimem Skurpskim

RECENZJE I OMÓWIENIA
D. Barbaszynski - Metodologia filozoficzna jako sztuka adekwatnego myślenia (W. Lebiedziń-ski: Metodologia filozoficzna. Zarys i krytyka głównych nurtów)
M. Jagłowski - Poiesis czy creatio? Rzecz 0 dwóch drogach metafizyki (A. Bastek: Mit homo creatora. Rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu)
J. Sobota - Konieczność niekonieczna (H. Korpikiewicz: Wolność, nieświadomość prawa fizyki)
A. Stoiński Albert Einstein filozof (A. Einstein: Pisma filozoficzne)
J. Lipiec - Spór z postmodernizmem Deleuze'a (K. Kościuszko: Chaos i wiedza. Przyrodo-znawczo-epistemologiczny aspekt filozofii różnicy Deleuze'a)
P. Wasyluk - Antropologia po Freudzie (L. Ostasz: Osobowość z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii)
D. Ciukszo - W jaki sposób radość i cierpienie przyczyniają się, do rozwoju człowieka? (H. Romanowska-Łakomy (red.): Radość i cierpienie. Fenomenologia rozwoju człowieka)
B. Olkowska - Człowiek Nietzschego w perspektywie przełomu wieków (A. Kucner: Friedrich Nietzsche. Źródła i perspektywy antropologii)
A. Kucner - Między nadzieją a sceptycyzmem - u źródeł sensów antropologii i etyki Zdziechowskiego (D. Barbaszyński: Między racjonalizmem a mistycyzmem. Problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego)
A. Laska - Humaniści wobec problemów polityki ekologicznej (A. Papuziński (red.): Polityka - Ekologia - Kultura. Społeczne przesłanki i przejawy kryzysu ekologicznego)
W. Słomski - Zwierzęcy świat (J. Lejman: Zwierzęcy prześwit cywilizacji. Desmond Morris i etologia współczesna)
M. Liszewska - Fotografia jaka jest... Fotografia jako zjawisko estetyczne (J. Kurowicki: Fotografia jako zjawisko estetyczne)
M. Goronowicz - O integracji europejskiej -prosto, ale bez uproszczeń (B. Gaziński: Unia Europejska nie tylko dla początkujących)
A. Papuziński - Sprawozdanie z czesko-polskiego interdyscyplinarnego sympozjum filozoficznego nt. „Współzależności"
W. Domaszewicz - Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Communication and Community"

Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl