2005 Nr 11

"HUMANISTYKA I PRZYRODOZNAWSTWO" 2005, Nr 11

 

ARTYKUŁY

 • Witold Tulibacki, O kruchości idei postępu moralnego
 • Józef Kożuchowski, Antyredukcyjny obraz człowieka u Jürgena Habermasa
 • Ewa Starzyńska-Kościuszko, Feuerbach - Stirner: spór o koncepcję człowieka
 • Alfred Skorupka, Prostomyślność jakopodstawa terapii
 • Aleksandra Lis, Procesy emocjonalne jako elementy relacji pomiędzy człowiekiem a przestrzenią ogrodu
 • Tomas Kacerauskas, Ding und Existenz (Rzecz i istnienie)
 • Krzysztof Kościuszko, Nowa formuła monadologii
 • Honorata Korpikiewicz, Jednorodność czy różnorodność wszechświata
 • Maciej Przemysław Świerczyński, Kilka uwag o koncepcji filozofii Ludwiga Wittgensteina
 • Anna Wojciechowska, Filozofia liberalna a emancypacja kobiet - narodziny i rozwój feminizmu brytyjskiego
 • Benon Gaziński, Wizja Jawaharlala Nehru rozwoju gospodarczego niepodległych Indii

VARIA - FILOZOFICZNA DEBATA O PODMIOCIE

 • Maciej Potępa, Słowo wstępne do dyskusji nad książką "Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl, Heidegger, Gadamer, Jaspers"
 • Paweł Dybel, Nowe rozumienie podmiotu w niemieckiej filozofii współczesnej
 • Włodzimierz Lorenc, Przekształcenie idei podmiotu
 • Seweryn Blandzi, Danilo Facca, "Podmiot aktywny" - contradictio in adiecto?
 • Jaromir Brejdak, Max Scheler, Martin Heidegger - de homine
 • Andrzej Gniazdowski, Fenomenologia jako transcendentalna teoria polityczności
 • Alina Motycka, O podmiotowości uwagi inspirowane Jaspersem
 • Zbigniew Zwoliński, Nieredukowalność i problematyczność podmiotu
 • Maciej Potępa, Odpowiedź na zarzuty

RECENZJE

 • Andrzej Kucner, "Anatomia" rozumienia (Słownik filozoficzny, pod red J. Hartmana)
 • Jarosław Strzelecki, Historia i filozofia - zrozumieć siebie i świat (O. Höffe, Mała historia filozofii)
 • Monika Murawska, Spór o Herdera (Rozum i świat. Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, pod red. M. Heinz, M. Potępy, Z. Zwolińskiego)
 • Jacek Sobota, Pro memoria (Świat człowieka w perspektywie wiedzy humanistycznej, pod red. W. Tulibackiego i A. Moździerza)
 • Danuta Słaba, Zwrot ku wartościom sakralnym - ratunkiem dla współczesnego człowieka (H. Romanowska-Łakomy, Fenomenologia ludzkiej świętości)
 • Jarosław Strzelecki, "Cyber-co", czyli kilka uwag krytycznych do książki Jana Trąbki "Cyberkultura" (J. Trąbka, Cyberkultura)
 • Emilia Figura, Technika dla społeczeństwa jutra. Możliwości i granice społecznego kształtowania techniki (A. Grunwald, Technik für die Gesellschaft von morgen. Möglichkeiten und Grenzen gesellschaftlicher Technikgestalltung)
 • Benon Gaziński, Wieża Babel socjalistów (F.A. von Hayek, Zgubna pych rozumu. O błędach socjalizmu)
Undefined

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl