2006 Nr 12

Undefined

• Karta redakcyjna
• Spis  treści
• Cały numer
• Artykuły
• Varia
• Recenzje i omówienia

ARTYKUŁY

 • Marek N. Jakubowski, Z dziejów pytania o sens polskich dziejów (Questions about the Sense of Polish History)
 • Emmanuel Picavet, L’inégalité face aux principes publics (Nierówność w obliczu norm publicznych, Inequality in Face of Public Principles)
 • Andrzej Kucner, Spór o racjonalność w obliczu argumentów filozofii życia - Nietzsche, Dilthey, Bergson (Dispute about Rationality and the Arguments of Philosophy of Life - Nietzsche, Dilthey, Bergson)
 • Patrick de Laubier, Soloviev et Maritain – penseurs de l’ethique (Sołowiow i Maritain jako myśliciele etyczni, Soloviev and Maritain – Thinkers of the Ethics)
 • Ewa Starzyńska-Kościuszko, Teoria jaźni Bronisława F. Trentowskiego (Trentowski’s Theory of Self)
 • Krzysztof Kościuszko, O monadycznej dynamice struktur biologicznych (About Monadic Dynamics of Biological Structures)
 • Zdzisław Kunicki, Teologiczne delimitacje w myśli Martina Heideggera (Theological Delimitations in Martin Heidegger’s Thought)
 • Józef Kożuchowski, Postęp a problem końca historii. Dyskusja J. Piepera z I. Kantem i filozofią postępu (J. G. Fitche, J. Görres, F. Novalis) (Progress and the Problem of the End of History. J. Pieper’s Discussion with I. Kant and the Progress Philosophy)
 • Marek Jędrasik, Filozofia Demokryta z perspektywy pojęcia miary (The Philosophy of Democritus within Perspective of Measure)
 • Jan Kurowski, Zabytek jako byt próżniaczy (Monument as an Idle Being)
 • Krzysztof D. Szatrawski, Dynamika kultury. Od quasi-naturalnej indywidualności do cywilizacji mas (Dynamics of Culture. From Quasi-Natural Individual to Civilisation of Masses)
 • Wojciech Słomski, Bioetyka jako filozoficzna podstawa nauk biomedycznych (Bioethics as the Philosophical Basis of Biomedical Sciences)
 • Piotr Domeracki, Wokół pojęcia alienacji ekologicznej (About the Conception of Ecological Alienation)
 • Rafał Sikora, Altruizm - szczodrość bez nadziei na odwzajemnienie? (Altruism - Generosity without Hope for Reciprocation?)
 • Benon Gaziński, Przebudzanie giganta? Gospodarka indyjska w okresie reform (A Revival of the Giant? Indian Economy in a Period of Reforms)
 

VARIA

 • Jan Kotwica, Przenikanie się nauk (wykład zamkowy — 25 kwietnia 2006)
 

RECENZJE

 • Zdzisław Kunicki, Czy istnieje historia metafizyki?(Y a-t-il une historie de lamétaphysique?, dir. Y. Ch. Zarka, B. Pinchard)
 • Krzysztof Kościuszko, Postmodernistyczna krytyka idei Lucio Russo (Lucio Russo, Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna)
 • Piotr Wasyluk, Filozofia pokoju. sprawiedliwość i pokój w kontekście rozwoju osobowego (Bożena Kuśmierczyk, Wybrane idee sprawiedliwości i pokoju. Od Kanta do współczesności)
 • Andrzej Kucner, Immanuel Kant i oświeceniowy Królewiec (Steffen Dietzsch: Immanuel Kant. Biografia)
 
 

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl