2010 Nr 16

Undefined

• Karta redakcyjna
• Spis  treści
• Cały numer
• Artykuły
• Varia
• Recenzje i omówienia

Artykuły

● Józef Dębowski
Pojęcie prawdy w językach nauk humanistycznych.
The concept of truth in the languages of the humanities.

● Piotr Wasyluk
Specyfika filozoficznego mylenia o dziejach.
Pecularity of the philosophical thinking about history.

● Franz Sagemüller
La métaphysique comme science en raison de la conscience. Metaphysics as science in respect of the consciousness.
Metafizyka jako nauka w perspektywie świadomości.

● Henryk Benisz
Kochać (się) albo nie kochać (się), oto jest pytanie. Schopenhauerowska metafizyka miłości płciowej.
To (make) love or not to (make) love, that is the question. Schopenhauer’s metaphysics of making love.

● Kajetan Maria Jaksender
Żałobny pątnik. Roland Barthes, śmierć, pustka i literatura.
Funeral pilgrim. Roland Barthes, death, emptiness and literature.

● Piotr Markiewicz
Umysł podczas snu z perspektywy funkcjonalnego neuroobrazowania.
Mind during sleep from functional neuroimaging perspective.

● Jadwiga Błahut-Prusik
Czy renesans filozofii społecznej?
Is it the renaissance of social philosophy?.

● Adam Karpiński
Próba fenomenologicznego opisu bytu społecznego.
Attempt of phenomenological description of social being.

● Beata Zielewska-Rudnicka
Znaczenie .średniowiecznego prawosławia dla filozofii rosyjskiej.
The meaning of the medieval Ortodox Church to the Russian philosophy.

● Daniel Zarewicz
O treści tabliczek i misteriów orfickich (magia, psychologia, filozofia).
About the content of golden leaves and orphic mysteries (magic, psychology, philosophy).

● Andrzej Nowak
Rola archetypów muzycznych w epoce hellenizmu.
The role of musical archetypes during Hellenistic epoch.

● Paweł Korobczak
Myślenia perspektywy i różnice. Sokrates, Platon, Heidegger.
Perspectives and differences of thinking. Socrates, Plato, Heidegger.

● Sebastian Dama
W poszukiwaniu sensu. Racjonalizm i co dalej.
In the quest for sense. Rationalism and what’s next?

● Jan Wadowski
Filozofia jako współmyślenie.
Philosophy as co-thinking.

● Henryk Mamzer
Źródła archeologiczne: artefakty czy językowe o nich wypowiedzi?
Archaeological sources: artefacts or linguistic statements concerning them?

● Filip Maj
O niektórych funkcjach muzyki według Henryka Elzenberga.
Some of the functions of music according to Henryk Elzenberg.

● Mateusz Andrzejewski
Idea słowiańska i muzyka.
Slavonic idea and music.

● Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
Transplantologia eksperymentalna. Ksenotransplantacje - nadzieja czy zagrożenie?
Experimental transplantology. Xenotransplantation - hope or threat?

● Walentyn Nikołajewicz Wandyszew
Koncepcja rzeczywistości w filozofii radzieckiej XX stulecia (idee Mikołaja Fedorowa w kontek.cie rosyjskiego komunizmu).
Concept of reality in the Soviet philosophy of XX century (ideas of Nicola Fedorov in context of Russian comunism).

Przekład

● Michel Foucault Du Gouvernement des Vivants. Sprawowanie rządów nad istotami żyjącymi (przeł. Kajetan M. Jaksender).

Varia

● Ewa Starzyńska-Kościuszko Holistyczna koncepcja zdrowia. Zdrowie jako Wartość.

● Tadeusz Kobierzycki Być pacjentem: chorować i zdrowieć, umierać i żyć (perspektywa Antropologiczna).

● Krzysztof Kościuszko Uwagi na marginesie La mémoire Larry.ego Squire.a i Erica Kandela.

● Eugeniusz Bobula Antynomie systemów. Z rękopisów ks. Augustyna Jakubisiaka dotyczących jego prac o Józefie Marii Hoëne-Wrońskim, (oprac. Robert Zaborowski).

● Jarosław Strzelecki Sprawozdanie z konferencji .Język poza granicami języka II., Tumiany 24-25 czerwca 2010.

● Andrzej Kucner III Festiwal Filozofii „Deleuze, Derrida, Foucault”,Olsztyn 6.11 września 2010.

Recenzje

● Tadeusz Kobierzycki Problémy teologické a psychologické prevencii syndromu vyhorenia (rec. S Prítrska, Prínos duchovných cvièení svätého Ignáca z Loyoly pre zvládanie a prevenciu syndrómu vyhorenia).

● Andrzej Kucner Człowiek i hermeneutyka (rec. W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka 2. Dilthey, Misch, Bollnow).

● Andrzej Kucner Manifest filozoficzny neopozytywizmu (rec. Naukowa koncepcja świata. Koło Wiedeńskie, przekł. i red. A. Koterski).

● Jarosław Strzelecki O prawdę bać się nie musimy? (rec. J. Dębowski, Prawda i warunki jej możliwości).

● Beata Zielewska-Rudnicka Polacy o Rosji (rec. Polskie badania filozofii rosyjskiej. Przewodnik po literaturze. Część pierwsza, red. L. Kiejzik, J. Uglik).

Piotr Koprowski Poznać Innego (rec. R. Kapuściński, Ten Inny).

● Agata Borońska Metapsychologia moralności . wybrane zagadnienia (rec. P. Żylicz, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia).

● Barbara Kazimierczak Społeczne tworzenie matematyki. Głos konstruktywistów w sprawie podstaw wiedzy (rec. E. Piotrowska, Społeczny konstruktywizm a matematyka).

● Andrzej Poterała Uwikłani w kłopoty (rec. J. Butler, Uwikłani w płeć).

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl