2011 Nr 17

Undefined

● Artykuły
● Dyskusje i polemiki
● Recenzje

Artykuły

● Jérôme Heurtaux
Le Mur de Berlin est-il vraiment tombé? Les mémoires contrastées de 1989 à l'Ouest et l'Est de l'Europe.
Czy mur berliński faktycznie upadł? Sprzeczne wspomnienia roku 1989 w Zachodniej i Wschodniej Europie.
Did Berlin Wall actually fall? Contradictory memories of 1989 in Western and Eastern Europe .

● Jadwiga Mizińska
Katastrofa w języku.
Ignoble language.

● Krzysztof Kościuszko
O transcendentalizmie oddziaływań zwrotnych.
On transcendentalism of reversible interactions .

● Mirosław Żelazny
Pojęcie znaku egzystencji i szyfru transcendencji w filozofii Jaspersa (próba komentarza).
The notion of the sign and the cipher of transcendence in the philosophy of Jaspers (a tentative commentary).

● Henryk Benisz
Kontrowersje wokół Schopenhauerowskiej metafizyki miłości płciowej.
Controversy over Schopenhauer’s metaphysics of sexual love.

● Jarosław Strzelecki
Prawdokrzew (truth tree) logika dla humanistów.
Truth tree logic for humanists.

● Bogdan Banasiak
Narodziny filozofii z ducha... muzyki. .
The birth of philosophy from the spirit of... music.

● Andrzej Kucner
Między życiem a jego formą. Georga Simmla filozofia kultury.
Between life and its form. Georg Simmel.s philosophy of culture.

● Milena Marciniak
Wyzwolenie ludzkiego losu z uwarunkowania przyczynowego w filozofii Schopenhauera.
The Liberation of Human Fate from Causal Determination in the philosophy of Schopenhauer.

● Tadeusz Kobierzycki
Humanistyczne wymiary zdrowia i choroby.
Humanistic dimensions health and illness.

● Filip Maj
O rozumieniu reguł „dezintegracji” i „dekonstrukcji” (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault).
Understanding the rules of „disintegration” and „deconstruction” (Kazimierz Dąbrowski i Michel Foucault).

● Rafał Sikora
Co jest trudniejsze: poradzić sobie z agresją czy ją zrozumieć?
What is more difficult: to deal with aggression or to understand it?

● Jadwiga Błahut-Prusik
„Wojna z terroryzmem" wojną z globalizacją?
Is the „war against terrorism' a war against globalization?

● Barbara Grabowska
Wolność i wspólnota w liberalnej wizji polityki.
Liberty and community in the liberal conception of politics.

● Andrzej Stoiński
Uwagi o .źródłach krytyki neoliberalizmu.
Some remarks on sources of critique of neoliberalism.

● Małgorzata Augustyniak
Człowiek w przestrzeni publicznej w filozofii Hannah Arendt.
The man in the public space in the philosophy of Hannah Arendt.

Paweł Polaczuk
Działanie i mowa w ontologicznym ujęciu sfery publicznej. Kilka uwag o koncepcji Arendtowskiej.
Acting and speaking in the public sphere ontological approach. Some remarks on the Arendt's concept of the public sphere.

Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
Koincydencja sacrum i profanum w estetyce Walahfrida Strabona (ok. 808.849). Rozważania w oparciu o przyrodniczy poemat „De cultura hortorum”.
Coincidence sacrum and profanum in aesthetics of Walahfrid Strabo (c. 808.849). Contemplation based on a naturalistic poem „De cultura hortorum".

 

Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
Krzyż Konstantyna w tradycji bułgarsko-serbskiej i ruskiej.
The Cross of Constantine in the Bulgarian-Serbian and Ruthenian Tradition.

Franz Sagemüller
La theologie de la croix comme interpretation non religieuse des termes bibliques: Luther, Kant, Bonhoeffer et le terme de la religion .
Teologia krzyża jako niereligijna interpretacja biblijnych terminów: Luter, Kant, Bonhoeffer i pojęcie religii.
Theology of the cross as non religious interpretation of biblic terms: Luther, Kant, Bonhoeffer and the term of the religion.

Jacek Maciej Wojtkowski
Dialog Kościoła ze sztuką według Jana Pawła II. Zarys problematyki.
A study of the dialogue between art and the church in John Paul II.

Andrzej Poterała
Estetyzacja etyki. Projekt Michela Foucaulta w polemice z dorobkiem Oświecenia.
Aesthetization of ethics. Michael Foucault’s project in dispute with achivement of Enlightenment.

Zuzanna Markiewicz
Teologia ubioru? O poszukiwaniu sacrum w powierzchowności stroju. Baudelaire’owska koncepcja mody xix wieku a widzenie szat (liturgicznych) przez Nowosielskiego.
Theology of clothing? Finding the sacred in the superficiality of an outfit. Baudelaire’s concept of fashion of the nineteenth century. Versus vision of liturgical vestments by Nowosielski.

Piotr Wasyluk
Historia nauki jako historiozofia. Lucio Russo koncepcja rozwoju naukowego.
History of science as historiosophy. Lucio Russo and theory of scientifical development.

Dyskusje i polemiki

Grażyna Żurkowska
O prawdzie ontycznej, realizmie radykalnym, radykalnej metafizyce i rzeczywistych źródłach kryzysu filozofii.
On ontic truth, radical realism, radical metaphysics, and the real sources of philosophical crisis.

Józef Dębowski
W kwestii „prawdy ontycznej”, „realizmu radykalnego” oraz kilku innych postulatów prof. Grażyny Żurkowskiej.

Recenzje

Tadeusz Kobierzycki, Dylematy ludzkiej odwagi: chrześcijaństwo a zło (rec. R. Kozłowski, Męstwo jako sposób spełniania się osoby. Studium antropologiczne).

Tadeusz Kobierzycki, Filozofia psychiatrii ekstremalnej (rec. A. Kapusta, Szaleństwo i metoda. Granice rozumienia w filozofii i psychiatrii).

Barbara Kazimierczak, Paradygmat musi odejść, czyli o potrzebie zmian w nauce (rec. M. Brykczyński, Mit nauki. Paradygmaty i dogmaty).

Agata Piórkowska, Hegemonia dyskursu. Trudności związane z podporządkowaniem kobiecości (rec. L. Irigaray, Ta płeć [jedną] płcią niebędąca).

Łukasz Kamiński, Kamienne ogrody, herbata, teatr nô i paradoks, czyli o sztuce zen (rec. A. Kozyra, Estetyka zen).

Krzysztof Wawrzonkowski, Współczesny wymiar idei Berkeleya (rec. A. Grzeliński, Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George.a Berkeleya).

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl