2012 Nr 18

Undefined

//• Karta redakcyjna
• Spis treści
• Cały numer//
• Artykuły
• Varia
• Recenzje i omówienia

Artykuły

● Marek Szydłowski, Adam Krawiec
Idea ewolucji Wszechświata, jej geneza, percepcja i filozoficzne uwarunkowania.
Idea of evolution of the Universe its genesis, perception and philosophical.

● Rafał Sikora
Równość z perspektywy socjobiologicznej: jak zareagować na wrodzone różnice między ludźmi?
Egalitarianism from sociobiological point of view: How to react to inborn variations among people?

● Kamil M. Kaczmarek
Informacyjny most między biologią a socjologią.
Informational bridge between biology and sociology.

● Henryk Benisz
Ontologia fundamentalna Heideggera jako próba ugruntowania szczególnej odmiany filozofii życia w ogólnej teorii bycia.
Heidegger's fundamental ontology as an attempt to ground a specific type of philosophy of life within the general theory of being.

● Gaëlle Demelemestre
La constitution dialogique de la subjectivité: retour sur la relecture par Tugendhat de l.interactionisme americain.
The dialogical constitution of the subjectivity: return on proofreading by Tugendhat of the American interactionism.

● Dariusz Pakalski
Metafizyka Artura Schopenhauera i "Czarodziejska góra" Tomasza Manna.
Arthur Schopenhauer's Metaphysics and Thomas Mann’s “The Magic Mountain".

● Andrzej Kucner
Współczesne oblicza nihilizmu: Baudrillard - Vattimo – Bauman.
Contemporary faces of nihilism: Baudrillard - Vattimo – Bauman.

● Piotr Wasyluk
Optymizm historiozoficzny jako aksjologiczny fundament idei postępu dziejowego.
Historiosophical optimism as axiological foundation of the idea of progress.

● Gemma Gordo Pińar
El pensamiento educativo de Miguel de Unamuno.
The educational concept of Miguel de Unamuno.

● Dorota Sepczyńska
„Libertariański”, „libertarianin”, „libertarianizm”. Wczesna historia pojęć w Stanach Zjednoczonych.
„Libertarian”, “libertarianism”. The early history of the concepts in the United States.

● Jadwiga Błahut-Prusik
Pomiędzy definicją bezpieczeństwa a możliwością jego urzeczywistnienia, czyli ku wiecznemu niespełnieniu?
Between the definition of safety and the possibility of putting it into life . in the direction of eternal unfulfillment?

● Andrzej Stoiński
Państwo a sprawiedliwość.
The state and the justice.

● Małgorzata Mrówka
Moralne aspekty współczesnego konsultingu.
Moral issues of modern consulting.

● Anton Perelomow
Использование интернета в бизнес-коммуникации.
Internet in business Communications.

● Walentyn Wandyszew
Концептуализация как общенаучный подход к систематизации знаний.
Concept as a general scientific approach to the systematization of knowledge.

● Elena Stepanowna Perelomowa
действие принципа нонселекции в языковой организации постмодерного художественного текста.
The principle of nonselection in the linguistic organization of postmodern literary text.

● Daniel Zarewicz
Orfeusz - starożytny archetyp poety inspirowanego przez muzy.
Orpheus - ancient archetype of poet inspired by the Muses.

● Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska,
Światło w twórczości Teofana Greka, Andrzeja Rublowa i Dionizego.
Light in the creative work of theophanes the Greek, Andrei Rublev and Dionysios.

● Jacek Wojtkowski
Czy cmentarz jest już tylko pamiątką z przeszłości? „Kryzys śmierci” i chrześcijańska “ars moriendi” o znaczeniu cmentarza.
Is the cemetery only a memorial of the past? “The crisis of death” and the christian “ars moriendi” about the importance of the cemetery.

Varia

● Jan Kurowicki, Paradoks konia Kaliguli.

● Krzysztof Kościuszko, Polemika z usocjologicznioną filozofią matematyki Davida Bloora. Wrażenia wstępne.

● Krzysztof Kościuszko, Polemika z estetyką czystej formy muzycznej Konstantego Regameya.

● Ewa Starzyńska-Kościuszko, Filozofia i teatr.

● Ewa Starzyńska-Kościuszko, Ćwiczenia z podróży Antka Grzybka.

● Włodzimierz Chołostiakow, Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm kultura wyczerpania?

Recenzje i omówienia

● Paweł Pieniążek, Między Löwithem a Heglem (rec. H. Benisz, Karl Löwith a heglowski rozwój ducha w XIX wieku. Inspiracje filozoficzne).

● Tadeusz Kobierzycki, Integralność człowieka jako problem psychologii i filozofii (rec. A. Jastrzębski, OMI, W obronie integralności człowieka. Próba adekwatnego ujęcia filozofii psychologii).

● Tadeusz Kobierzycki, Telos i antytelos - uwagi o muzyce w kontekście filozofii (rec. K. Lipka, Pejzaż nadziei. Historyczny rozwój muzyki jako proces o charakterze teleologicznym).

● Dariusz Pakalski, Garve versus Kant (rec. R. Kuliniak, Spory filozoficzne Garvego z Kantem).

● Katarzyna Ossowska, Ateistyczny mistycyzm (rec. A. Comte-Sponville, Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga).

● Agata Borońska, W .wiecie wartości intencjonalnych (rec. Z. Majewska, Problemy doświadczania i istnienia wartości. W kręgu myśli Edmunda Husserla i Romana Ingardena).

● Anna Dobies, Umysł a mózg. Przewodnik po współczesnej neuropsychologii (rec. Ch. Frith, Od mózgu do umysłu. Jak powstaje nasz współczesny świat).

● Łukasz Kamiński, Historia myśli filmowej czyli podręcznik do filozofii filmu (rec. A. Helman, J. Ostaszewski, Historia myśli filmowej. Podręcznik).

● Łukasz Kamiński, Zaproszenie do wędrówki po mitologii japońskiej (rec. A. Kozyra, Mitologia japońska. Opowieści o bogach i demonach. Konteksty kulturowe. Historia i współczesność).

● Maciej Łokucijewski, Nowe spojrzenie na problemy współczesności (rec. Filozofia współczesna. W poszukiwaniu alternatywności, pod red. A. Dobies i B. Kazimierczak).

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl