2013 Nr 19

Undefined

• Cały nr 19
• Artykuły
• Varia
• Recenzje i omówienia

Artykuły

• Zbigniew Król
Infinity in mathematics: Development of Platonic ideas and methods in mathematics in late antiquity and the Middle Ages.
Nieskończoność w matematyce: Rozwój idei Platońskich i metod w matematyce w późnej starożytności i średniowieczu.

• Krzysztof Kościuszko
Od Davida Bloora do antypostmodernizmu.
From David Bloor to Antipostmodernism.

• Justyna Szatan
Czy Wszechświat jest dostrojony do życia?
Is the Universe Fine-Tuned for Life?

• Marek Szydłowski, Paweł Tambor
Piękno w teorii nauki. Estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych.
Beauty in the Theory of Science. Aesthetic Criteria in Scientific Theory Assessment and Choice.

• Aleksander Gemel
Kognitywna teoria prototypu - próba filozoficznej analizy.
Cognitive Prototype Theory - an Attempt at a Philosophical Analysis.

• Luc Foisneau, Terry Macdonald, Emmanuel Picavet
"Good Governance" and Democracy: Competing or Complementary Models of Global Political Legitimacy? Introduction: Lessons from a Workshop on "Good Governance" and Democracy.

• Luc Foisneau
Global Justice as Good Governance: a Critical Approach.
Sprawiedliwość globalna jako przykład dobrego rządzenia - podejście krytyczne.

• Emmanuel Picavet
Formal Power and Real Authority: The Involvement of Governance Norms or Principles.
Władza formalna i realny autorytet: urelacjonowanie norm lub zasad panowania.

• Vincent Merlin
Representation of the Citizens in a Federal Union.
Reprezentacja obywateli w unii federalnej

• Henri Culot
The WTO’s Legitimization Strategy.
Strategia uprawomocnienia światowej Organizacji Handlu.

• Bernard Reber
Evaluation And Promise Of "E-Democracy" In Some Consensus Conferences.
Ocena i obietnica "elektronicznej demokracji".

• Joseph Abdou
Interactive Governance Power and Stability.
Siła i stabilność rządów opartych na interakcji.

• Paweł Pieniążek
Podejrzana wolność: Kierkegaard i Nietzsche jako krytycy wolności politycznych.
The Suspected Freedom: Kierkegaard and Nietzsche as Critics of Political Liberties.

• Artur Lewandowski
Pascal, albo rozpacz i nieskończoność u progu nowoczesności.
Pascal or Despair and Infinity at the Threshold of Modernity.

• Krzysztof Wawrzonkowski
Dawid Hume i problem legitymizacji władzy.
David Hume and the Issue of the Legitimism of Power.

• Dariusz Pakalski
Pytanie o ontologiczny status Kantowskich idei regulatywnych.
The Question of the Ontological Status of Kant’s Regulative Ideas.

• Henryk Benisz
Kwestia humanizmu i ludzkiego (sposobu) bycia w filozofii Heideggera.
The Question of Humanism and Human (Manner of) Being in the Philosophy of Heidegger.

• Juana Sánchez-Gey Venegas
Hacia una nueva concepción de la antropología.
Towards a New Conception of Anthropology.
W kwestii nowej koncepcji antropologii.

• Jadwiga Błahut-Prusik
Pomiędzy wolnością polityczną a bezpieczeństwem.
Between Political Freedom and Safety.

• Bogdan Radzicki
"Fakt moralny" - "Macierzysta sytuacja moralna".
"The Moral Fact" - "The Source of Moral Situation".

• Andrzej Stoiński
Wolność "od" i "do" - relacje wzajemne.
Freedom "from" and Freedom "to" - Reciprocal Relations.

• Grzegorz Pacewicz
Czy można sensownie mówić o wartościach?
Values. Is It Possible to Talk about Them Reasonably?

• Ewa Gładkowska
Oblicza Realnego we współczesnej sztuce.
The Images of the Real in the Modern Art.

• Marcin Tadeusz Kania
Wymiary ruchu w spektaklach Bruce’a Naumana.
Dimensions Movement in Bruce Nauman Performances.

• Basia Nikiforova
Słownik literatury Europy środkowej. Casus Bruno Schulza.
The Dictionary of Central European Literature: The Case of Bruno Schulz.

• Daniel Zarewicz
Muzaios, Orfeusz, wyrocznie, misteria w Eleusis - wybrane aspekty.
Musaeus, Orfeusz, Oracles, Mysteries of Eleusis - Selected Aspects.

• Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska
Ikony kalendarzowe - katalog wszystkich świętych jako zbiorowy obraz Kościoła.
Calendar Icons - Catalogue of All Saints as a Collective Image of the Church.

• Patrycja Samson-Ładno
Aktualizacja artystyczna archetypu Animy i Animusa w pantomimie Henryka Tomaszewskiego "Menażeria cesarzowej Filissy".
Update Archetype Artistic Anima and Animus in Pantomime Henryk Tomaszewski "Menagerie Empress Filissa".

Varia

• Krzysztof Kościuszko, Witkacy o przeżyciach metafizycznych.

• Barbara Kazimierczak, Klauzula braku sumienia. Szkic o zaniku wrażliwości etycznej w  środowiskach medycznych.

• Łukasz Kamiński, Inny w kinie. Relacja z VII Międzynarodowego Festiwalu Filmu Filozoficznego (Kraków, 6-8 grudnia 2012).

• Piotr Gąsowski, Filozofia jako droga do szczęścia, czyli o wpływie psychoterapii filozoficznej na wychowanie.

Recenzje i omówienia

• Jadwiga Mizińska, Rozanow: filozofia chuligańska (Wasilij Rozanow, Opadłe liście).

• Krzysztof Piątek, O bycie jako takim - filozofia pierwsza w XXI wieku (Lech Ostasz, Pojęcie bytu. Zarys ontologii. Składniki bytu - bytu w ogóle i bytu ludzkiego).

• Agata Piórkowska, O roli i statusie historii w XIX wieku (Johann Gustav Droysen, Zarys historyki).

• Iwona Zakrzewska, Każda epoka ma swojego Sokratesa (Stefan Symotiuk, Stan ducha).

• Anna Strzyżewska, Nowe spojrzenie na fenomenologię, czyli o Husserlu okiem Dana Zahaviego (Dan Zahavi, Fenomenologia Husserla).

• Maciej Kasprzyk, Filozofia lenistwa (Marcin Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów).

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl