2015 Nr 21

Polski

 Cały numer 21
 Artykuły
 Varia
 Recenzje i omówienia

Artykuły

 Krzysztof Kościuszko
Popper – dogmatyzm - dialektyka.
Popper – Dogmatism - Dialectics.

 Walentyn N. Wandyszew
Karl Popper about Totalitarianism: Ideas and Practices.
Karl Popper o totalitaryzmie: idee i praktyki.

 Piotr Czocher
Narracja historyczna w świetle idealizacyjnej teorii nauki. Rekapitulacja dotychczasowych ustaleń i propozycja rozwinięcia.
Historical Narrative in the Light of Idealisational Theory of Science. A Summary of Previous Reflections and Proposition for Further Inquiry.

 Marek Szydłowski, Paweł Tambor
Emergentny i uniwersalny charakter prawa rozkładu Zipną w nauce.
The Emergent and Universal Nature of Zapf’s Law in Science.

 Mirosław Zbigniew Harciarek
Wzrokowy układ poznawczy jako spektrometr (część II).
The Visual System as Cognitive Spektrometr (Part II).

 Aleksander Gemel
Kognitywno-sygnalizacyjny model dla genezy konwencji znaczeniowej w semiotyce Eco.
Cognitive-Signalling Model for Genesis of Meaning Convention in Eco’s Semiotics.

 Szymon Paweł Dziczek
Komputacjonizm a materializm. Czy krytyka obliczeniowej teorii umysłu implikuje krytykę materialnej jego natury?
Does the Critique of Computational Theory of Mind Imply the Negation of Its Material Nature?

 Emmanuel Picavet
Observations sur la critique de J. Rawls par G.A. Cohen.
Observations on G.A. Cohen.s Critical Reading of J. Rawls.
Uwagi dotyczące krytycznej lektury J. Rawlsa przez G. A. Cohena.

 Jadwiga Błahut-Prusik
Bezpieczeństwo jako wartość we współczesnej polityce zagranicznej.
Security as a Value in the Contemporary Foreign Policy.

 Piotr Wasyluk
Zrozumieć ateizm. Filozoficzny spór o ateizm.
Understanding Atheism. Philosophical Dispute over Atheism.

 Grzegorz Pacewicz
Dyskusja z relatywizmem aksjologicznym a psychologizm Kazimierza Twardowskiego.
The Discussion with Relativism in Axiology in Context of Kazimierz Twardowski’s Psychologism.

 Krzysztof Piątek
Relacja pomiędzy techniką a totalitaryzmem w teorii krytycznej Herberta Marcusego.
Connection between Technics and Totalitarianism in Herbert Marcuse.s Critical Theory.

 Tomasz Walczyk
Bomba symulakrów. scena rzeczywistości ukryta za kurtyną symulacji. Spektakl hiperrzeczywistoci.
The Simulacra Bomb. Scene of Reality Hidden behind the Curtain of Simulation. Hyperreality Show.

 Ewelina Lewandowska
Moralne źródła fundamentalizmu islamskiego a kategoria walki o uznanie Axela Honnetha.
Moral Sources of Islamic Fundamentalism and Axel Honneth’s Concept of.The Struggle for Recognition.

 Jolanta Święszkowska
Edward Abramowski i anarchizm. Wybrane problemy z myśli społeczno-politycznej filozofa.
Edward Abramowski and Anarchism. Selected Problems of the Socio-Political Thought of the Philosopher.

 Paweł Polaczuk
O przyczynowej dedukcji „societas civilis cum imperio”. Kilka uwag o wpływie Hobbesa na pojmowanie prawa.
On Causal Deduction in a Concept of a Societas Civilis Cum Imperio. Some Remarks on Hobbes’s Influence on the Understanding of Law.

 Paweł Pieniążek
Współczucie w myśli Rousseau, Schopenhauera, Nietzschego.
Compassion in the Thought of Rousseau, Schopenhauer and Nietzsche.

 Michał Kruszelnicki
Fiodor M. Dostojewski wobec problemu śmierci i nieśmiertelności.
Fyodor M. Dostoevsky on the Problem of Death and Immortality.

 Arkadiusz Sylwester Mastalski
Biologiczne inspiracje w pracy „The Physiology of Versification” Olivera Wendella Holmesa wobec współczesnej wersologii.
Biological inspirations in Olver Wendell Holmes “The Physiology of Versification” in the Context of the Contemporary Verse Theory.

 Wojciech Markowski
Przyszłość natury ludzkiej.
The Future of Human Nature.

 Dariusz A. Szkutnik, Rafał Kupczak
Holistyczno-teleologiczne spojrzenie na zjawiska morfogenetyczno-regulacyjne i behawioralne. Ogólne refleksje nad znaczeniem pojęć teleologicznych.
Holistic and Theological Look at the Morphogenetic-Regulatory and Behavioral Phenomena. General Reflections on the Meaning of Theological Concepts.

 Mateusz Szpyrka
“Civitas Dei” i “civitas terrena” kategorią mistyczną zmagań dobra ze złem w myśli św. Augustyna.
„Civitas Dei” and “Civitas Terrena” as a Mystical Category of Struggle between Good and Evil in the Thought of St. Augustine.

 Marek Jawor
O mocy Boga jako mocy Dobra. Perspektywa Tischnerowskiej agatologii.
On the Power of God as the Power of the Good. The Perspective of Tischner’s Agathology.

 Magdalena Krawczyk
Koncepcja religii Nicolaia Hartmanna.
The Concept of Religion according to Nicolai Hartmann.

 Lech Majchrowski
Muzyka jako rodzaj wewnętrznej reprezentacji.
Music as a Kind of Internal Representation.

 Wiesława Gadomska, Krystyna Kuszewska, Mariusz Antolak
Naturalne i kulturowe uwarunkowania projektowanego ogrodu botanicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Natural and Cultural Conditioning of the Planned Botanical Garden of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

Varia

 Józef Dębowski Logos czy ethos - spór o prymat.

 Łukasz Kamiński Kino nakręcone filozofią. Relacja z 6. Filozofii Filmowo (Olsztyn, 23.25 września 2015).

 Natalia Kućma Komiksowa opowieść jako kulturowa podróż.

Recenzje i omówienia

 Katarzyna Ossowska Od całki Lebesgue’a do Projektu Manhattan - historia lwowskiej szkoły matematycznej (Mariusz Urbanek, Genialni. Lwowska szkoła matematyczna).

 Katarzyna Ossowska Ukraińskie skrzydło szkoły lwowsko-warszawskiej (Stepan Ivanyk, Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej).

 Krzysztof Piątek O Heideggerze raz jeszcze (Jan Galarewicz, Martin Heidegger. Genialny myśliciel czy szaman?).

 Magdalena Sarnińska-Górecka Kilka słów o relacjach świata wartości i sztuki leczenia (Człowiek - Medycyna - Wartości, pod red. Ewy Starzyńskiej-Kościuszko i Andrzeja Kucnera).

 Tomasz Walczyk Nowy elektroniczny świat (Sidey Myoo, Ontoelektronika).

 Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu - neurodydaktyka (Marzena Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi).

 Szymon Paweł Dziczek O roli fotografii w kreowaniu świata i ludzkiej tożsamości (Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz, Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku podmiotowi tak jakby i epistemologii jak gdyby. Rola fotografii w określaniu naszych tożsamości i świata wokół nas).

 Piotr Koprowski Losy artysty (Barbara Osterwów, Aleksander Zelwerowicz).

PDF: 

Czasopismo indeksowane w:
Abstracted/indexed in:

• CEEOL
• CEJSH
• ICI World of Journals / ICI Journals Master List (Index Copernicus Value (ICV) za rok 2017 = 80.82)
• PBN – POL-Index
• BazHum
• Platforma Otwartej Nauki / Platforma Internetowa ICM
• PhilPapers
• Baza Agro

Instytut Filozofii UWM w Olsztynie
ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
E-mail: hip@uwm.edu.pl