Rekrutacja

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Filia w Ełku

REKRUTACJA 2023/2024  rekrutacja.uwm.edu.pl

Co zyskujesz studiując w Filii UWM w Ełku?

 • możliwość studiowania za darmo na wymarzonym kierunku, którego nie miałeś szansy podjąć wcześniej: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna;
 • poznanie wiedzy z zakresu wybranych dziedzin;
 • poszerzenie kwalifikacji zawodowych i możliwości zatrudnienia;
 • odkrywanie drogi zawodowej i nowych pasji;
 • studiowanie w pięknym mieście Ełku, z możliwością korzystanie z szerokiej oferty kulturalnej;
 • dyplom studiów wyższych I stopnia lub II na wybranym kierunku;
 • możliwość łączenia studiów z wykonywaną pracą zawodową (dogodny plan zajęć dydaktycznych).

Studia stacjonarne (w tym oferta 30+)


1. ADMINISTRACJA – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 semestrów)

Administracja rządowa i samorządowa w województwie warmińsko-mazurskim zatrudnia najwięcej pracowników ze wszystkich branż społecznych i gospodarczych. Doskonałych urzędników, specjalistów w dziedzinie administracji do pracy przygotowuje Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Filia w Ełku.

To bardzo atrakcyjne studia. Studenci poznają prawo i postępowanie administracyjne, tajniki budżetowania oraz zarządzania, w tym kierowania zespołami pracowniczymi, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zdobywają wiedze o instytucjach polskich i unijnych, o prawach człowieka i obywatela, o opracowywaniu i wdrażaniu projektów społecznych i gospodarczych. Kształtują swoja kreatywność oraz etykę – niezbędna w pracy z ludźmi.

Na absolwentów kierunku Administracja I stopnia czeka praca w:

 • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa;
 • administracji gospodarczej firm państwowych, samorządowych i prywatnych;
 • służbie cywilnej;
 • instytucjach pozarządowych, partiach politycznych, placówkach kulturalnych;
 • organach Unii Europejskiej.

2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 semestrów)

Absolwent kierunku „Bezpieczeństwo wewnętrzne” jest przygotowany do działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Uzyskał wiedzę teoretyczną i praktyczną o czynnikach wpływających na jego stan. Poznał rodzaje zagrożeń, a także metody i środki zapobiegania tym zagrożeniom lub ich minimalizacji. Zdobył wiedzę o prawnych regulacjach w tym zakresie, o państwowych i samorządowych organach oraz innych podmiotach zajmującymi się kwestiami bezpieczeństwa.  

Na absolwentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia czeka praca w:

 • Wojsku Polskim (w tym Wojsku Obrony Terytorialnej);
 • Żandarmerii, Policji i Służbach Specjalnych;
 • Straży Graniczna, Służbie Celnej, Straży Pożarnej;
 • Służbie Więziennej, Straży Ochrony Kolei, Służbie Leśnej;
 • Straży Miejskiej (Gminnej), Obronie Cywilnej;
 • Strukturach Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwie Medycznym.

3. ADMINISTRACJA II STOPNIA – stacjonarne magisterskie (4 semestry)

Program studiów ukierunkowany jest na kształcenie kadry nowoczesnych specjalistów administracji. Program nauczania łączy elementy wiedzy i ogólnej kultury prawniczej z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi z dziedziny administracji, w tym e-administracji. Studenci zdobywają umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą w zakresie prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywają wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów.

Na absolwentów kierunku Administracja II stopnia czeka praca w:

 • administracji publicznej na stanowiskach związanych ze stosowaniem i stanowieniem prawa;
 • służbie cywilnej na funkcjach kierowniczych;
 • przedsiębiorstwach prywatnych (podmioty gospodarcze), instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych;
 • przedsiębiorstwach i instytucjach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej i ich organami.

4. PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – jednolite studia magisterskie (10 semestrów)

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób, które są zainteresowane gruntownym przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach edukacyjnych i prowadzenia zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Celem kształcenia jest wzbudzanie i rozwijanie u studentów aktywności poznawczej, przygotowanie do podejmowania działalności pedagogicznej w środowisku społecznym. Studia dają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych.

Na absolwentów kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna czeka w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego;
 • klasach I-III szkoły podstawowej;
 • świetlicy szkolnej.

 5. PIELĘGNIARSTWO – stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie, 6 semestrów)

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyska absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwa, który w zakresie wiedzy będzie posiadał: szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa; ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych; znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki. W zakresie umiejętności będzie potrafił: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym; samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw; nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Na absolwentów kierunku Pielęgniarstwo czeka praca w:

 • szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych;
 • ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej;
 • sanatoriach;
 • szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego;

Absolwent pielęgniarstwa będzie mógł również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno-pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej. 

Studiuj bezpłatnie w Formule 30+ (40+, itd.)

Jest to doskonała forma kształcenia dla osób, które zdały egzamin maturalny nieco wcześniej i z powodów zawodowych lub też rodzinnych nie zdążyły zrealizować swoich planów edukacyjnych. Dzisiaj, kiedy mają już ustabilizowaną sytuację zawodowo-rodzinną, mogą powrócić do realizacji tych planów.

Oferujemy studia na kierunku kształcenia: Administracja – studia I i II stopnia, Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia, Pielęgniarstwo - studia I stopnia oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie. 

Są to studia stacjonarne, bezpłatne, ale ze wszystkimi przysługującymi studentom dziennym prawami (stypendia socjalne, naukowe, wyjazdy zagraniczne, itp.). Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach popołudniowych i wieczornych (w powszednie dni tygodnia).

Aby zapisać się do nas na studia wystarczy zarejestrować się w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Jesteś zainteresowany naszą ofertą edukacyjną – przyjdź do nas (ul. Kościuszki 23, Ełk) lub zadzwoń od poniedziałku do czwartku w godz. 10:00-17:00

tel. 87 621 60 76; e-mail: uwmelk@uwm.edu.pl

 

Zapraszamy serdecznie !!!