Egzamin końcowy dla studentów (B2, B2+, C1)

Egzamin końcowy dla studentów (B2, B2+, C1)

Egzamin końcowy z języka obcego (obowiązuje od sesji egzaminacyjnej letniej roku akademickiego 2023/2024)


Czas trwania: 60 minut

Liczba punktów: max. 60 punktów

Części składowe egzaminu:

 1. SŁUCHANIE  (15 punktów)
 2. CZYTANIE (15 punktów)
 3. SŁOWNICTWO I GRAMATYKA  (30 punktów)

Przykładowe rodzaje zadań:

SŁUCHANIE (15 punktów):

 1. ocena zdań: prawda/ fałsz
 2. łączenie tematu wypowiedzi i osoby
 3. test wyboru (A,B,C)
 4. odpowiadanie  na pytania dotyczące (wysłuchanego) tekstu
 5. uzupełnianie streszczenia wysłuchanego tekstu 

CZYTANIE (15 punktów)

 1. ocena zdań: prawda/fałsz
 2. łączenie tematu wypowiedzi i osoby
 3. test wyboru (A,B,C)
 4. uzupełnianie tekstu zdaniami, które zostały z niego usunięte ( podanymi w przypadkowej kolejności w odpowiedziach)
 5. odpowiadanie  na pytania dotyczące (przeczytanego) tekstu
 6. dopasowywanie nagłówków/ tytułów do krótkich tekstów
 7. dopasowywanie podanych definicji słów do wyrazów zaznaczonych (wyszczególnionych) w tekście

SŁOWNICTWO I GRAMATYKA (30 punktów):

 1. uzupełnianie tekstu lub pojedynczych zdań czasownikami (podanymi w nawiasie w bezokoliczniku) w odpowiedniej formie
 2. transformacje (sprawdzające m.in. czasy gramatyczne, stronę bierną, mowę zależną, okresy warunkowe itp.)
 3. test wyboru (A,B,C) sprawdzający m.in. czasowniki złożone (phrasal verbs), idiomy, przyimki itp.
 4. uzupełnianie tekstu, pojedynczych zdań lub dialogów wyrazami/wyrażeniami podanymi w ramce
 5. łączenie słów z ich definicjami
 6. dialog z lukami do uzupełnienia, sprawdzający komunikatywność (elementy do uzupełnienia podane)
 7. zadania na słowotwórstwo – zdanie z opcjami odpowiedzi A,B,C
 8. uzupełnianie zdań pojedynczymi słowami, w których brakuje większości liter.

Studenci z udokumentowaną niepełnosprawnością zdają egzamin według formy dostosowanej do niepełnosprawności. Odpowiedni dokument zobowiązani są dostarczyć osobie prowadzącej lektorat na początku semestru poprzedzającego egzamin.

W przypadku udokumentowanej stosownym zaświadczeniem (choroba, wypadek losowy) nieobecności na egzaminie, student zwraca się do kierownika SJO o wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Studenci uczęszczający na lektorat na poziomie C1 składają pisemną deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu na poziomie C1 na początku semestru poprzedzającego egzamin osobie prowadzącej lektorat.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi zasadami dotyczącymi egzaminu końcowego doc