Ogłoszenia dla studentów

Szkolenie dla studentów z zakresu zdrowia psychicznego

odbędzie się w dniu 12.12.2023 r. o godzinie 18:00, online na platformie MS Teams(kod do zespołu fv3nm5r). Szkolenie poprowadzi psycholog dr Piotr Markiewicz współpracujący z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami w zakresie wsparcia studentów z niepełnosprawnościami. Uczestnikom zostanie wystawione potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału:)

 
 

Kredyty studenckie - informacje. . .

 

Obrona pracy magisterskiej
przypominamy, że w tym roku akademickim nie składacie Państwo wydrukowanej pracy dyplomowej. Zgodnie z Procedurą działania w zakresie przygotowania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu dyplomowego  (link: http://www.uwm.edu.pl/wt/studenci/egzamin-dyplomowyobrona-pracy-dyplomowej)
1. Student składa w dziekanacie nie później niż do 30 czerwca:
1) pracę dyplomową w wersji elektronicznej w formacie PDF na nośniku CD z informacją zewnętrzną: imię i nazwisko autora oraz temat pracy; treść pracy dyplomowej musi być zawarta w jednym pliku (ze znakiem wodnym)
2) formularz oświadczenia dotyczący: udzielenia UWM w Olsztynie prawa do wprowadzenia i przetwarzania pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym;
Proszę pamiętać o zarejestrowaniu się na stronie: http://losyabsolwentow.uwm.edu.pl:8080/apex/f?p=102:1. Po otrzymaniu na adres mailowy elektronicznego formularza student zobowiązany jest do wydrukowania go, podpisania i złożenia w dziekanacie (wraz ze składaną pracą w wersji elektronicznej).

Hasło do Usos
W związku ze zmianą zasad dotyczących kont CAS pracownicy dziekanatu nie mają  możliwości zmiany hasła  w USOS. Użytkownicy w przypadku problemów z logowaniem powinni skorzystać z możliwości odzyskiwania hasła pod adresem https://sso.uwm.edu.pl/passwd-change/reset?locale=pl bądź używając przycisku Ustaw hasło USOS w oknie logowania. Odtworzone hasło zostanie wysłane na prywatny adres email studenta, wprowadzony w Usos. Prosimy Studentów o sprawdzenie swoich adresów prywatnych e-mail w usosie a wprzypadku ich braku lub zmiany, prosimy o informację na adres: dziekanat.teologia@uwm.edu.pl
  
Decyzje stypendialne
Odbiór decyzji dotyczących przyznania zapomogi, stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów odbywa się w formie elektronicznej (usos).
 
Schemat postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Przypominamy, że według Zarządzenia NR 92/2020 Rektora z dnia z dnia 30 października 2020r. osoba przebywająca w obiektach UWM, która stwierdzi u siebie objawy takie jak: kaszel, duszności, gorączka itp. niezwłocznie informuje przełożonego (pracownicy), nauczyciela akademickiego (studenci, doktoranci) lub dziekanat i udaje sie do miejsca zamieszkania z wykluczeniem środków publicznego transportu zbiorowego.