Program studiów APS

Program studiów APS

Struktura programu – informacje podstawowe

           Program studiów przygotowany został w oparciu o wzorcowe programy edukacyjne w dziedzinie historii publicznej realizowane w wiodących uniwersytetach zagranicznych, przy uwzględnieniu specjalizacji i praktycznych umiejętności kadry naukowo-dydaktycznej zatrudnionej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Program składa się z pięciu modułów, których trzon stanowią wykłady i ćwiczenia z przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalizacyjnych.

            Moduł przedmiotów podstawowych składa się z dwóch bloków. Blok pierwszy – Teorie obejmuje zajęcia teoretyczne dotyczące problemów i mechanizmów działania kultury współczesnej oraz badań nad pamięcią społeczną, zaś blok drugi – Historie – zajęcia skoncentrowane na sposobach obrazowania przeszłości we współczesnej kulturze, w tym we współczesnej historiografii.

            Moduł przedmiotów kierunkowych dzieli się na blok Praktyki, prezentujący dziedziny historii publicznej wraz ze szczegółową charakterystyką ich pola problemowego, oraz blok Techniki obejmujący zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne związane z realizacją projektów w ramach wybranych pól historii publicznej (historia mówiona, e-historia, publicystyka).

            Moduł przedmiotów specjalizacyjnych składa się z Seminarium magisterskiego oraz trzech zasadniczych części specjalistycznych. Cykl siedmiu Wykładów z historii publicznej poszerzać ma umiejętności studentów w dziedzinie organizacji i zarządzania instytucjami zaangażowanymi w realizację zadań historii publicznej. Dodatkowe wykłady z historii codzienności i materialności dostarczają wiedzy przedmiotowej przydatnej historykom publicznym – animatorom współczesnych grup rekonstrukcji historycznej, organizatorom plenerowych imprez historycznych, festiwali archeologicznych, organizatorom profilującym aktywność tematycznych parków historyczno-kulturowych. Cykl Wykładów z historii akademickiej pozwala na pogłębienie wiedzy historycznej w ramach specjalizacji epokowych (do wyboru dwa klasyczne wykłady z historii Polski lub historii powszechnej). Wykład interdyscyplinarny pozwala pogłębić wiedzę z zakresu medioznawstwa i praktyk dziennikarskich.

            Moduł praktyk obejmuje 160 godzin praktyk zawodowych w wybranych instytucjach kultury działających na polu historii publicznej

            Moduł przedmiotów ogólnych obejmuje specjalistyczny warsztat językowy (do wyboru j. angielski lub j. niemiecki) oraz profilowane zajęcia informatyczne. W skład modułu wliczono także zestaw obowiązkowych szkoleń.

Zestawienie wykładów, ćwiczeń, praktyk i szkoleń

Moduł I : Przedmioty podstawowe

Moduł II: Przedmioty kierunkowe

Moduł III: Przedmioty Specjalizacyjne

Moduł IV: Praktyka

Moduł V: Przedmioty ogólne i szkolenia

Praktyki – informacje szczegółowe

Celem praktyki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności zwiększających kompetencje studentów niezbędne do skutecznego funkcjonowania na przyszłym rynku pracy. Zadaniem praktyki jest zapoznanie studentów z zasadami organizacji i zarządzania instytucją przyjmującą, a także rozwój umiejętności praktycznych w zakresie różnych form działań związanych z realizacją celów historii publicznej. Dopuszczalną formą praktyki jest udział studentów w różnych rodzajach badań terenowych związanych z polem historii publicznej prowadzonych przez pracowników jednostki realizującej kształcenie.

Każdy student realizuje praktykę w wymiarze 160 godzin (4 tygodnie/6 ECTS). Zasady i formy odbywania praktyk oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad ich przebiegiem ustala i sprawuje jednostka uczelni prowadząca kształcenie.  Podczas praktyki student wykonuje zadania  na rzecz instytucji przyjmującej, które są uzgodnione z opiekunem praktyki zawodowej wyznaczonym z ramienia instytucji. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym instytucja przyjmująca potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a opiekun praktyki zawodowej sporządza pisemną opinię o studencie. W dzienniku praktyk student prowadzi tygodniową kartę pracy, w której wykazuje godziny przepracowane na rzecz instytucji przyjmującej. Ostateczne zaliczenie praktyki odbywa się poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika praktyki.

            Lista polecanych instytucji – partnerów kierunku Animacja pamięci społecznej – w których można odbyć praktyki zawodowe – zobacz APS – instytucje współpracujące… . Istnieje możliwość realizacji praktyki w instytucji innej niż polecane.

Komentarze są wyłączone.