STATUT
KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej „Kołem”, jest dobrowolną
organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Działa w oparciu o Ustawę
Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku(Dz. ), Statut
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Regulamin Kół
Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
§2
Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.
§3
Koło posiada znak graficzny, który jest załącznikiem do statutu Koła.
§4
Patronami merytorycznymi Koła są kierownicy Katedry i Zakładów,
związanych z działalnością Koła.
§5
Opiekunem Koła jest pracownik Katedry lub Zakładu, związanego z
działalnością Koła.
§6
Czas działalności Koła jest nieoznaczony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§7
Celem Koła Naukowego jest:
a) pogłębianie wiedzy z zakresu prawa medycznego, praw pacjenta prawa
farmaceutycznego, funkcjonowania służby zdrowia oraz ubezpieczeń
społecznych i zdrowotnych.
b) organizowanie spotkań naukowych, dyskusji panelowych, konferencji
naukowych.
c) współpraca z innymi kołami naukowymi, samorządem studenckim
i innymi podmiotami.
d) organizowanie obozów integracyjno-naukowych prawa.
§8
Koło Naukowe realizuje swoje cele przez:
a) organizowanie seminariów i konferencji naukowych,
b) prowadzenie prac badawczych,
c) prowadzenie ewentualnej działalności wydawniczej,
d) prowadzenie poradnictwa i edukacji z zakresu ochrony praw pacjenta,
e) organizowanie spotkań integracyjnych,
f) organizowanie konkursów tematycznych,
g) inne działania pozwalające na realizację celów statutowych Koła,
h) utworzenie podręcznego księgozbioru dotyczącego problematyki prawa
medycznego,
i) współpracę z instytucjami związanymi z prawem pacjenta i ich ochroną,
j) wymiana doświadczeń i spostrzeżeń z pokrewnymi organizacjami.

Rozdział III

Członkostwo

§9
Członkiem Koła może być każdy student Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie.
§10
Członkostwo w Kole powstaje z chwilą złożenia deklaracji członkowskiej.
§11
1. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może nadać honorowe członkostwo
w Kole absolwentowi lub pracownikowi naukowemu.
2. Wniosek w powyższej sprawie może złożyć każdy członek koła.
3. Wniosek, o którym mowa w pkt. 2, wymaga akceptacji opiekuna Koła
naukowego.
§12
Członkowie mają prawo:
a) uczestniczyć w zebraniach Koła, posiadać czynne i bierne prawo
wyborcze,
b) brać udział w działalności organizacji,
c) korzystać z praw wynikających ze Statutu oraz przywilejów określonych
w uchwałach Zarządu,
d) posługiwać się znakiem graficznym Koła, a także reprezentować Koło na
imprezach i spotkaniach o charakterze niekolidującym z celami i filozofią
Koła,
e) wnosić wnioski, postulaty i opinie pod adresem władz Koła.
§13
Członkowie Koła mają obowiązek:
a) aktywnie uczestniczyć w działalności Koła,
b) przestrzegać postanowień Statutu,
c) dbać o wysoki poziom naukowo-badawczy i etyczny działań organizacji
i swoich własnych,
d) troszczyć się o rzetelność realizacji zadań statutowych.
§14
Członkostwo w Kole ustaje:
a) z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z organizacji do
Prezesa Zarządu,
b) na mocy uchwały Zarządu w przypadku nieprzestrzegania statutu jako
członka Koła,
c) po ukończeniu studiów uniwersyteckich,
d) skreślenie z listy studentów,
e) zgonu członka.

Rozdział IV
Władze Koła
§15
1. Najwyższą Władzą koła jest Walne Zebranie, zwoływane nie rzadziej niż raz
w roku akademickim. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie
Koła.
2. Walne Zebranie jest zwoływane przez Prezesa Zarządu:
a) z inicjatywy minimum 50% członków Zarządu,
b) na żądanie Opiekuna Naukowego,
c) na pisemny wniosek 1/3 członków koła.
3. Posiedzeniom Walnego Zebrania przewodniczy Prezes Koła.
§16
1.Do zadań Walnego Zebrania należy:
a) przyjmowania sprawozdania ustępującego Zarządu,
b) określania kierunku działalności organizacji,
c) wybierania członków Zarządu,
d) uchwalanie i zmiana Statutu Koła na wniosek Zarządu lub 1/3 członków,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,
f) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Koła,
g) rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Koła.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykła większością głosów.
§17
1. Zarząd koła składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza.
2. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów.
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
§18
Do zadań Zarządu Koła należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Koła,
b) reprezentowanie Koła,
c) opracowywanie planu pracy,
d) składanie sprawozdania z działalności Opiekunowi Naukowemu i
członkom Koła na Walnym Zebraniu.
§19
Mandat członka Zarządu wygasa w razie:
a) zrzeczenia się,
b) utraty statusu studenta,
c) upływu kadencji,
d) odwołanie na wniosek 1/3 członków.
§20
Do zadań Prezes Zarządu należy:
a) kierowanie pracą Zarządu,
b) zwoływanie zebrania Zarządu co najmniej raz w miesiącu i
przewodniczenie im,
c) posiadanie głosu decydującego w razie równoważenia się głosów na
zebraniu Zarządu,
d) reprezentowanie Zarząd Koła wobec Władz Uczelni i Wydziału.
§21
Do zadań Sekretarz Zarządu należy:
a) sporządzanie protokołu z Walnego Zebrania,
b) prowadzenie dokumentacji działalności Koła i jej archiwum,
c) podawanie do wiadomości członków decyzje i uchwały Zarządu Koła,
d) prowadzenie listę członków organizacji.
§22
1. Kadencja Zarządu trwa rok akademicki od daty wyboru.
2. Wyboru Zarządu Koła dokonuje się na Walnym Zebraniu zwoływanym
przez ustępujący Zarząd.

Rozdział V
Zasady i tryb powoływania organów
§23
1. Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 przeprowadza się na pierwszym zebraniu
w nowym roku akademickim.
§24
1. Czynne i bierne prawo wyborcze mają wszyscy członkowie Koła,
2. Dla ważności wyborów wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej 1/2
członków Koła,
3. Za wybranego uważa się kandydata, który otrzymał 50%+1 ważnie oddanych
głosów. W razie potrzeby przeprowadza się II turę głosowania, którą wygrywa
osoba uzyskująca większą ilość głosów.
4. W przypadku nie zebrania się quorum, zwołuje się drugie zebranie, na którym
przeprowadzane jest głosownie bezwzględną większością głosów obecnych
członków.

Rozdział VI.
Finansowa działalność Koła
§25
Koło działa w oparciu o środki przyznane przez instytucje, organizacje i inne
podmioty wspierające studencki ruch naukowy.
§ 26
Zarząd Koła jest upoważniony do ubiegania się o dotacje na działalność
statutową od potencjalnych sponsorów.
§ 27
1. Wszystkie środki finansowe Koła mogą być użyte jedynie na realizację celów
statutowych Koła.
2. Szczegółowe zasady polityki finansowej Koła ustala Zarząd Koła.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§28
Zmiany Statutu Koła może dokonać Walne Zebranie na wniosek Prezesa,
Opiekuna Naukowego lub 1/3 członków.
§ 29
W przypadku rozwiązania Koła cały majątek i dorobek przechodzi na rzecz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w
Olsztynie.
§ 30
O wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie decyduje
Walne Zebranie Koła.

Pobierz Statut

Dodaj komentarz