Prof. Jajuga Honorowym Profesorem UWM w Olsztynie

2 października 2023 r. na ogólnouczelnianej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 Prof. Krzysztof Jajuga otrzymał tytuł Profesora Honorowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ogromny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny oraz zasługi na rzecz środowiska akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a szczególnie Wydziału Nauk Ekonomicznych, w pełni uzasadniają przyznanie prof. dr. hab. Krzysztofowi Jajudze statusu HONOROWEGO PROFESORA. Jest to podziękowaniem za Jego dotychczasową współpracę w zakresie badań, doskonalenia dydaktyki i kształcenia kadr naukowych.

To kolejne wyróżnienie dla prof. Jajugi w roku 2023 r. W poprzednich miesiącach badacz objął funkcje prezesa towarzystwa IFCSoraz prezesa CFA Society Poland, a także otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

W trakcie inauguracji wyróżniony wygłosił wykład „Sztuczna inteligencja – nowe wyzwania dla nauki i edukacji”, w którym była mowa m.in. o szansach i zagrożeniach związanych z wykorzystaniem AI w pracy naukowej, a także o ryzyku cybernetycznym.

Zasada działania sztucznej inteligencji jest bardzo prosta – mówił prof. Jajuga. – Mamy metodę, mamy dane, powstaje system. Nic prostszego nie można wymyślić.

Profesor zaznaczył, że myśląc o sztucznej inteligencji, nie powinniśmy zapominać o ryzyku, które towarzyszy korzystaniu z takich narzędzi. Wśród wymienionych przez badacza niebezpieczeństw znalazły się m.in. ryzyko korzystania ze słabej jakości publikacji, nierzetelnych danych, nieprofesjonalnych narzędzi informatycznych czy skomplikowanych metod uczenia maszynowego. Profesor mówił także o ryzyku cybernetycznym, czyli m.in. o kradzieżach.

W swoim wykładzie prof. Krzysztof Jajuga wskazał też na pewne tendencje, które mogą stanowić wyzwanie dla świata nauki. Zwrócił więc uwagę np. na projektowanie procesu badawczego przez AI, recenzowanie przez nią prac naukowych czy prowadzenie procesu dydaktycznego.

Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga ukończył studia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) w 1979 roku, kierunek cybernetyka ekonomiczna i informatyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra ekonomii. Po zakończeniu studiów podjął pracę w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego w macierzystej uczelni. W 1982 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (tytuł pracy doktorskiej: „Metody analizy wielowymiarowej w ilościowych badaniach przestrzennych”), zaś w 1987 roku stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (tytuł rozprawy habilitacyjnej „Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych – wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych”). W 1992 roku Krzysztof Jajuga, jako 36-letni pracownik naukowy, otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych, nadany przez Prezydenta RP. Od 1991 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Ekonomii i Finansów, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. W roku 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie przyznał mu tytuł doktora honoris causa, a Politechnika Warszawska przyznała mu tytuł profesora honorowego tej uczelni. W roku 2022 Akademia WSB przyznała mu tytuł doktora honoris causa. W dorobku publikacyjnym Krzysztofa Jajugi są 483 publikacje, z tego istotna część w języku angielskim, opublikował m.in. 16 monografii oraz 38 podręczników. Krzysztof Jajuga ma ponadprzeciętne osiągnięcia na konferencjach naukowych. Wygłosił 362 referaty w języku polskim i angielskim, w tym 112 referatów na konferencjach międzynarodowych, również na najbardziej prestiżowej konferencji z nauk ekonomicznych, jaką jest konferencja American Economic Association.

Prof. K. Jajuga był recenzentem opracowań pracowników UWM opublikowanych w renomowanych wydawnictwach naukowych. Na podkreślenie zasługuje duże zaangażowanie Profesora w doskonalenie jakości kształcenia. Profesor współpracuje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych m.in. w zakresie rozwiązywania problemów naukowych. Uczestniczył jako recenzent w postępowaniach awansowych pracowników Wydziału.

Profesor, co trzeba podkreślić, jest osobą darzoną wielkim szacunkiem we wszystkich ośrodkach naukowych. Uznawany jest za jeden z najwybitniejszych autorytetów ekonomicznych, szczególnie w  obszarze badań nad rynkami finansowymi oraz zarządzaniem ryzykiem i inżynierią finansową.