Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Instrukcja dla autorów

WPROWADZENIE

Technical Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym od roku 1998 przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Od 2013 roku czasopismo Technical Sciences wydawane jest jako kwartalnik, w latach 2011 i 2012 wydawane było jako półrocznik, natomiast w latach 1998 – 2010 jako rocznik.

Czasopismo Technical Sciences publikuje wyniki badań naukowych z zakresu nauk technicznych ukazujące postęp w rozumieniu lub modelowaniu systemów technicznych i/lub biologicznych. Tematyka czasopisma obejmuje wszystkie działy dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna i dyscyplin pokrewnych mieszczących się w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, w tym z następujących działów: budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria rolnicza, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria żywności, geodezja i kartografia, technologie informacyjne i in.

Artykuły mogą raportować wyniki eksperymentów, analiz teoretycznych, prac projektowych, lub prac dotyczących budowy maszyn, systemów mechanicznych, procesów lub metod przetwarzania, nowych materiałów, nowych metod pomiarowych, bądź nowych zastosowań technologii informacyjnych.

Zgłoszone artykuły powinny mieć wyraźnie naukowy charakter w zakresie zastosowanej metodyki (metodologii) badań oraz prezentacji i dyskusji wyników badań. Artykuł powinien zawierać naukowy opis zastosowanej metodyki badań wraz z opisem zastosowanych metod statystycznej analizy wykorzystanej do dyskusji uzyskanych wyników. Ponadto, w pracy powinno być jasno przedstawione to, jak opisane badania przyczyniają się do rozwoju określonych obszarów nauki, w szczególności obszaru nauk technicznych. Artykuły jedynie potwierdzające dotychczas opublikowane informacje są nie do przyjęcia. Artykuły powinny przedstawiać wyniki zakończonych prac.

Dopuszczalne są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe.

Czasopismo Technical Sciences jest wydawane w wersji elektronicznej i papierowej. Wersja elektroniczna jest publikowana na stronie internetowej czasopisma jeszcze przed opublikowaniem wersji drukowanej.

Redakcja Technical Sciences nie pobiera opłaty za wydrukowanie artykułu.

RODZAJE PUBLIKOWANYCH ARTYKUŁÓW

Poniższe typy artykułów są przyjmowane do druku w Technical Sciences:

Oryginalna praca twórcza

Oryginalne prace twórcze stanowią kompletny opis oryginalnych, ukończonych badań naukowych, które przyczyniają się do wzbogacenia wiedzy w danej dyscyplinie nauki. Oryginalna praca twórcza nie powinna przekraczać 5000 słów i około 12 wydrukowanych stron, w tym rysunków i tabel.

Prace przeglądowe

Praca przeglądowa powinna stanowić dzieło skoncentrowane na ogólnym bądź szczegółowym aspekcie wiedzy naukowej będącej aktualnie w centrum zainteresowania takich dyscyplin naukowych, jak budowa i eksploatacja maszyn, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria rolnicza, inżynieria środowiska, inżynieria żywności, mechanika, technologie informacyjne i inne. Powinna zawierać opis i analizę najważniejszych osiągnięć w danej dyscyplinie naukowej opisanych w rozmaitych źródłach. Krytyczny przegląd stanu wiedzy powinien przedstawić porównanie różnych poglądów i punktów widzenia oraz powinien zapewnić aktualną informację na temat „State of the art” w zakresie analizowanego problemu naukowego. Praca powinna przedstawić obiektywną ocenę analizowanego problemu poprzez krytyczne omówienie i analizę opublikowanych prac naukowych, a nie tylko przedstawiać opinie poszczególnych autorów lub podsumowywać wyniki badań przeprowadzone przez różnych autorów, z którymi autorzy zgadzają się. Należy również unikać nadmiernych, niepopartych źródłami spekulacji. Praca przeglądowa na ogół nie powinna przekraczać 6000 słów.

Doniesienia naukowe

Doniesienie naukowe jest kompletnym artykułem naukowym, zawierającym zwięzły opis badań naukowych ograniczonych pod względem ich zakresu. Praca powinna zawierać zarówno bibliografię, jak i kompletny opis zastosowanej metodyki badań. Doniesienie naukowe nie powinno przekraczać 2000 słów, uwzględniając rysunki i tabele.

List do redaktora

List do redaktora powinien dotyczyć kwestii związanych z artykułami ostatnio opublikowanymi w czasopismach naukowych. Może też dotyczyć kwestii ważnych wydarzeń w obszarze nauk technicznych.

ZŁOŻENIE ARTYKUŁU:

Artykuł należy wysłać do Redakcji w wersji elektronicznej w formacie MS Office DOC lub DOCX na adres e-mail: techsci@uwm.edu.pl.

Recenzenci

Autorzy są zachęcani do dołączenia do składanego artykułu propozycji 3 potencjalnych recenzentów (nazwiska, afiliacje i adresy mailowe). Redakcja nie jest zobligowana do skorzystania z tej propozycji.

DEKLARACJE I PROCEDURY

Po akceptacji artykułu do druku, autor korespondencyjny jest zobligowany do wysłania do Redakcji oświadczeń autorów. Złożenie artykułu do Redakcji Technical Sciences oznacza, że praca ta nie została opublikowana wcześniej w całości bądź w częściach (z wyjątkiem formy abstraktu lub jako część opublikowanego wykładu lub dysertacji doktorskiej lub jako elektroniczny preprint), że aktualnie nie jest złożona do publikacji gdzie indziej, że publikacja została złożona za wiedzą i zgodą wszystkich autorów i, o ile wymagają tego odrębne przepisy prawa, za zgodą właściwych władz jednostek, w których praca ta była realizowana. Oznacza to także, że po zaakceptowaniu pracy do druku, nie będzie ona publikowana gdzie indziej w tej samej formie ani w języku angielskim ani w żadnym innym języku.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z guest authorship lub honorary authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji). Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom Redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

(i) autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
(ii) autor/autorzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów poprzez podpisanie oświadczenia.

JĘZYK

Autorzy powinni przygotować cały artykuł, tj. tytuł, streszczenie i główny tekst w języku angielskim (zarówno amerykański, jak i brytyjski standard języka angielskiego są akceptowane). Polska wersja artykułu nie jest wymagana.

TYP PLIKU ZAWIERAJĄCEGO ARTYKUŁ

Tekst powinien być przygotowany w edytorze tekstu Word i zapisany w formacie pliku DOCX lub DOC (MS Office).

STRUKTURA ARTYKUŁU

Zalecana struktura artykułu jest następująca:

Tytuł
Autorzy i afiliacje
Autor korespondencyjny
Streszczenie
Słowa kluczowe
Wprowadzenie
Materiał i Metody
Wyniki i Dyskusja
Wnioski
Podziękowania (opcjonalnie)
Literatura
Tabele
Rysunki

PODZIAŁ - NUMEROWANE ROZDZIAŁY

Tekst powinien być podzielony na wyraźnie określone i ponumerowane rozdziały i podrozdziały (opcjonalnie). Rozdziały i podrozdziały powinny być ponumerowane jako 1., 2., 3., następnie 1.1., 1.2., 1.3. (następnie 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., ...). Streszczenie nie powinno być uwzględnione w numeracji rozdziałów. Do każdego podrozdziału może być podany krótki nagłówek. Każdy nagłówek powinien być umieszczony w oddzielnej linii. Akapity powinny być oddzielone od nagłówków pojedynczą linią. W każdym akapicie powinno być zastosowane wcięcie akapitowe.

Wytyczne dotyczące czcionki są następujące:

 • Tytuł: Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany, wielkimi literami,
 • Nazwiska autorów i afiliacje: Times New Roman 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane, kursywą, dwie wolne linie powyżej,
 • Streszczenie: Times New Roman 10 pkt., wyjustowane do obu stron, interlinia: 1,5. Streszczenie powinno rozpocząć się od słowa „Streszczenie” bezpośrednio po bloku tytułowym z jedną pustą linią pomiędzy nimi. Słowo „Streszczenie”: Times New Roman 10 pkt., wyśrodkowane, powinno być zastosowane wcięcie,
 • Nagłówki rozdziałów: nienumerowane, Times New Roman 12 pkt., pogrubione, wyśrodkowane, jedna pusta linia powyżej,
 • Nagłówki podrozdziałów: numerowane, Times New Roman 12 pkt., pogrubione, kursywą, wyśrodkowane, jedna pusta linia powyżej,
 • Zwykły tekst: Times New Roman 12 pkt., interlinia: 1,5, wyjustowany do obu stron, w każdym akapicie powinny być zastosowane wcięcia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE STRONY TYTUŁOWEJ

Następujące informacje powinny być umieszczone na pierwszej stronie:

Tytuł
Autorzy i afiliacje
Autor korespondencyjny
Streszczenie
Słowa kluczowe

Tytuł

Zwięzły i informacyjny. Autorzy, tam gdzie jest to możliwe, nie powinni stosować skrótów oraz wzorów.

Autorzy i afiliacje

Nazwiska autora/autorów powinny być umieszczone poniżej tytułu. Adresy afiliacji autorów (wydział lub szkoła; uczelnia lub firma; miasto, województwo, stan i kod pocztowy, kraj) powinny być umieszczone poniżej nazwisk. Autorzy z tą samą afiliacją muszą być zgrupowani razem w tej samej linii z informacją o afiliacji w jednym bloku. Autorzy powinni wskazać wszystkie afiliacje za pomocą małych liter umieszczonych w indeksie górnym bezpośrednio po nazwisku autora i przed odpowiednim adresem.

Autor korespondencyjny

Należy wyraźnie wskazać, kto będzie odpowiedzialny za korespondencję na wszystkich etapach procedowania, a także po opublikowaniu pracy. Należy podać adres e-mail (stopka, pierwsza strona). Dane kontaktowe muszą być uaktualniane przez autora korespondencyjnego.

Streszczenie

Wymagane jest zwięzłe streszczenie. Streszczenie powinno mieć długość do 100-150 słów. Streszczenie powinno krótko przedstawiać cel badań, najważniejsze wyniki i główne wnioski. Streszczenie musi być tak napisane, aby mogło funkcjonować samodzielnie. Tylko skróty mocno zakorzenione w terminologii dziedziny mogą być dopuszczalne w streszczeniu. Należy unikać skrótów niestandardowych lub niezbyt często występujących, ale jeśli są one niezbędne muszą być zdefiniowane podczas ich pierwszego pojawienia się w streszczeniu.

Słowa kluczowe

Bezpośrednio po streszczeniu, autor/autorzy powinni użyć maksymalnie 6 słów kluczowych, unikając określeń ogólnych, terminów w liczbie mnogiej oraz pojęć wielowyrazowych (unikać, na przykład, "i", "z"). Autor/autorzy powinni stosować skróty oszczędnie: tylko skróty mocno zakorzenione w dziedzinie mogą być dopuszczalne.

Skróty

Autor/autorzy powinni zdefiniować skróty, które nie są standardowe w dziedzinie. Skróty muszą być zdefiniowane podczas ich pierwszego wystąpienia. Autor/autorzy powinni zapewnić spójność skrótów w całym artykule.

Jednostki

Wszystkie jednostki występujące w artykule powinny być zgodne z układem jednostek miar SI. Jeśli inne jednostki są używane, autor/autorzy powinni podać ich odpowiednik w SI.

Wprowadzenie

Źródła literaturowe powinny być odpowiednio dobrane i cytowane. Przegląd literatury powinien omawiać opublikowane informacje w danym obszarze tematycznym. Wstęp powinien wskazywać, opisywać i analizować powiązane badania, które zostały już zrobione i podsumowywać stan wiedzy w zakresie tematu. Autor/autorzy powinni jasno określić cele pracy i wskazać elementy nowości.

Materiał i Metody

W tej części artykułu autor/autorzy powinni umieścić taką ilość informacji, aby umożliwić odtworzenie badań przez innych badaczy. Istniejące metody badawcze powinny być wskazane w tekście poprzez cytowanie prac, z których zostały zaczerpnięte. Rozważania teoretyczne powinny poszerzać, a nie tylko powtarzać, wiedzę z zakresu przedmiotu pracy.

Wyniki i Dyskusja

Wyniki powinny być jasne i zwięzłe. W tym rozdziale autor obiektywnie i krytycznie powinien zinterpretować oraz porównać swoje wyniki, uwzględniając ograniczenia wynikające z zastosowanych metod. Dyskusja powinna udzielić odpowiedzi na pytania: czy problem został rozwiązany, a cel pracy spełniony? Należy określić logiczne uwarunkowania wyników oraz zasugerować kierunek badań na przyszłość. Wyniki i dyskusja powinny być zamieszczone w jednym rozdziale.

Wnioski

Wnioski powinny wypływać z dyskusji przedstawionej w artykule. Wnioski nie powinny być jedynie powtórzeniem innych części pracy. Wnioski powinny być zaprezentowane w rozdziale WNIOSKI lub jako podrozdział rozdziału REZULTATY I DYSKUSJA.

Podziękowania

W podziękowaniach autor/autorzy powinni wymienić wszystkie osoby, które znacząco przyczyniły się do badań, a nie mogły zostać uznane za autorów artykułu naukowego zgodnie z wytycznymi Kodeksu Etyki Pracownika Naukowego. W tej części artykułu  powinien zostać stosownie zaznaczony wkład innych osób mających wpływ na publikowane badania.

Autor/autorzy powinni zamieścić podziękowania w oddzielnym rozdziale na końcu manuskryptu przed listą referencyjną. Autor/autorzy nie powinni umieszczać podziękowań na stronie tytułowej, jako przypis do tytułu lub w inny sposób.

BIBLIOGRAFIA

Wszystkie publikacje cytowane w tekście powinny być umieszczone na liście bibliografii i odwrotnie. Pisownia nazwisk i dat publikacji autorów powinna być dokładnie taka sama zarówno w tekście, jak i na liście referencyjnej.

Cytowania powinny być umieszczone bezpośrednio w tekście artykułu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. Jeden autor
  W tekście należy podać nazwisko autora (bez inicjałów), a następnie rok wydania.
 2. Dwóch autorów
  W tekście należy podać nazwiska obydwu autorów (bez inicjałów, używając spójnika „and”), a następnie rok wydania.
 3. Trzech lub więcej autorów
  W tekście należy podać nazwisko pierwszego autora, następnie „et al.” oraz rok wydania.

Cytowania powinny być wymienione w kolejności alfabetycznej, a następnie chronologicznej.

Przykład:

".... have been reported recently (Allan, 1996a, 1996b, 1999; Allan and Jones, 1995). Kramer et al. (2000) have recently shown ..."

Publikacje w bibliografii powinny być ułożone alfabetycznie według nazwisk autorów, a następnie chronologicznie. Podając więcej niż jedną pozycję literaturową tego samego autora/autorów z tego samego roku, należy identyfikować poszczególne pozycje literaturowe za pomocą liter "a", "b" , "c" itp., umieszczonych po roku wydania.

Przykład:

Kumbhar, B.K., Agarval, R.S., Das, K. 1981. Thermal properties of fresh and frozen fish. International Journal of Refrigeration, 4(3), 143-146.
Machado, M.F., Oliveira, F.A.R., Gekas, V. 1997. Modelling water uptake and soluble solids losses by puffed breakfast cereal immersed in water or milk. In Proceedings of the Seventh International Congress on Engineering and Food, Brighton, UK.
Neter, J., Kutner, M.H., Nachtscheim, C.J., Wasserman, W. 1966. Applied linear statistical models (4th ed., pp. 1289-1293). Irwin, Chicago.
Thomson, F. M. 1984. Storage of particulate solids. In M. E. Fayed, L. Otten (Eds.), Handbook of Powder Science and Technology (pp. 365-463). Van Nostrand Reinhold, New York.

Należy pamiętać, aby w publikacjach wymienionych na liście w bibliografii pojawiły się pełne nazwy czasopism.

TABELE, RYSUNKI I RÓWNANIA

Rysunki oraz równania/wzory powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście. Wzory/formuły matematyczne i fizyczne powinny być przygotowane w edytorze MS Word. Równania i wzory matematyczne/fizyczne powinny być zamieszczone w tekście głównym, natomiast tabele i rysunki powinny być załączone na końcu pliku (po sekcji References). Rysunki powinny być czarno-białe lub kolorowe. Autor/autorzy powinni upewnić się, że rysunki są ponumerowane i posiadają podpisy. Podpis powinien być umieszczony pod rysunkiem. Rysunek musi stanowić samodzielną pozycję artykułu (wymagane jest zatem wyjaśnienie wszystkich symboli i skrótów stosowanych na rysunku). Osie wykresu muszą być opisane. Na wykresie należy umieścić nazwę mierzonej wielkości lub powszechnie stosowany skrót oraz jednostkę miary. Numeracja tabel i rysunków powinna być niezależna od siebie.

Tabele powinny być ponumerowane zgodnie z kolejnością ich występowania w tekście. Tytuł tabeli powinien być umieszczony nad tabelą. Przypisy do tabeli powinny być umieszczone poniżej tabeli i oznaczone małymi literami (indeks górny). Podczas projektowania tabeli należy zadbać nie tylko o odpowiednie ułożenie danych, ale także o estetykę. W tabeli należy stosować krój pisma taki sam jak ten, którego używa się w tekście głównym. Rozmiar pisma w tabeli nie może być większy niż rozmiar pisma tekstu głównego ani mniejszy niż sześć punktów. Wszystkie tabele w całym dokumencie powinny być złożone pismem jednego kroju i rozmiaru. Gdy nie jest to możliwe, priorytetem powinno być zapewnienie spójności w obrębie konkretnej tabeli. Ogólnie zaleca się usuwanie wszystkich linii, które nie są absolutnie konieczne przy tworzeniu tabeli. W przypadku prostych tabel oznacza to użycie dwóch poziomych linii (u góry i u dołu), czasami trzech (u góry i u dołu oraz oddzielającej główkę od rubryk). Autor/autorzy powinni upewnić się, że dane przedstawione w tabelach nie powielają wyników opisanych w postaci liczb, diagramów, schematów itp. w tekście artykułu.
Tabela musi stanowić samodzielną pozycję artykułu (wymagane jest zatem wyjaśnienie wszystkich symboli i skrótów stosowanych w tabeli). W tabeli należy umieścić nazwę mierzonej wielkości lub powszechnie stosowany skrót oraz jednostkę miary.

Numeracja równań, tabel i rysunków powinna być zgodna z kolejnością ich występowania w tekście.

Pliki graficzne:

Grafika dołączana do artykułu musi spełniać następujące warunki:

 • Rysunki w artykule powinny być utworzone z wykorzystaniem tego samego rodzaju i rozmiaru czcionki;
 • Na rysunkach zaleca się stosowanie następujących czcionek: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol;
 • Rozmiar rysunków powinien być zbliżony do ich wymiarów wersji drukowanej.

Format:

 • Ilustracje (rysunki, zdjęcia, slajdy) przekazywane w formie elektronicznej powinny być zapisane w formacie: EPS (lub PDF), JPG (kolor, skala szarości), rozdzielczość 300 dpi, skala 1:1.
 • JPEG: bitmapowy (czarno-biała grafika), rozdzielczość 1000 dpi;
 • JPEG: bitmapowy (kolor lub skala szarości), rozdzielczość 500 dpi;
 • Akceptowane są pliki graficzne utworzone w aplikacjach pakietu Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel);
 • Jeśli pliki graficzne były wcześniej publikowane, opis powinien zawierać dokładną informację nt. oryginalnego źródła. Autor powinien posiadać pisemną zgodę na publikację tego pliku w Technical Sciences.

Nie należy:

 • Załączać plików z rozszerzeniem GIF, BMP, PIC, WPG;
 • Załączać plików, które mają zbyt niską rozdzielczość;
 • Załączać plików graficznych, które są nieproporcjonalnie duże w stosunku do treści.

Kolorowe pliki graficzne

Autor/autorzy powinni upewnić się, że pliki graficzne zapisane są w wymaganym formacie (JPEG , PDF, EPS lub pliki MS Office) oraz posiadają prawidłowy rozmiar.

Kolorowe pliki graficzne będą wyświetlane w kolorze na stronie internetowej czasopisma Technical Sciences, a także w wersji drukowanej (papierowej), bez dodatkowych opłat.

Lista kontrolna

Autor/autorzy artykułu powinni upewnić się, że artykuł został przygotowany zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Tekst powinien być przygotowany w edytorze tekstu Word i zapisany w formacie pliku . DOC lub DOCX (MS Office);
 • Został wyraźnie wskazany autor, który będzie odpowiedzialny za korespondencję na wszystkich etapach procedowania publikacji, a także po opublikowaniu pracy;
 • Został podany adres e-mail autora korespondencyjnego (stopka, pierwsza strona);
 • Tekst artykułu został sprawdzony pod względem stylistycznym i gramatycznym;
 • Tekst artykułu został sprawdzony przez osobę znającą dobrze język angielski (Redakcja zaleca sprawdzenie tekstu artykułu przez native speakera)  
 • Artykuł zawiera rozdziały: wstęp, materiał i metody, wyniki i dyskusja, wnioski, podziękowania i literatura;
 • Tytuł jest możliwie najkrótszy, a jednocześnie w pełni oddaje treści merytoryczne artykułu;
 • Problem naukowy przedstawiany w artykule mieści się w zakresie szeroko pojętej inżynierii (inżynieria rolnicza, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria żywności, geodezja i kartografia, technologie informacyjne, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, itp.);
 • Streszczenie w zwięzły sposób przedstawia cel badań, najważniejsze wyniki i wnioski;
 • Słowa kluczowe są odpowiednio dobrane;
 • Cel badań został wyraźnie sprecyzowany;
 • Wyniki badań oraz wnioski są poparte danymi przedstawionymi w tabelach i na rysunkach;
 • Wnioski są jasno sformułowane;
 • We wstępie i dyskusji wyników zacytowano literaturę odpowiednio dobraną do tematu badań (w tym obejmującą prace opublikowane w czasopiśmie Technical Sciences);
 • W tabelach i na rysunkach przedstawiono tylko niezbędne wyniki badań omawiane w tekście artykułu;
 • Rysunki są dobrej jakości i w jasny sposób pokazują uzyskane wyniki badań;
 • Pozycje literaturowe są zapisane zgodnie z wytycznymi czasopisma Technical Sciences;
 • Wszystkie pozycje literaturowe wymienione w wykazie bibliograficznym są cytowane w tekście i odwrotnie;
 • Rozdzielczość rysunków jest zgodna z wymogami czasopisma;
 • Wielkość rysunków i tabel jest proporcjonalna do zawartości;
 • Kolejność tabel, rysunków i równań jest zgodna z kolejnością omawiania w tekście artykułu.