Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Procedura zabezpieczająca

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”
(opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)


Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji

Z guest authorship lub honorary authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym zjawiskom redakcja czasopisma wprowadza następujące rozwiązania:

  1. autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji i kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji);
  2. autor/rzy publikacji są zobowiązani do ujawnienia informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów poprzez podpisanie oświadczenia.

Wersję elektroniczną oświadczenia autora należy przesłać pod adres:

techsci@uwm.edu.pl

Wersję papierową oświadczenie należy przesłać na adres:

Technical Sciences
Katedra Inżynierii Systemów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Heweliusza 14
10-718 Olsztyn

Redakcja zastrzega, że wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Redakcja zaznacza, że wszelkie przejawy nierzetelności naukowej (zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce) będą dokumentowane.