Projekt finansowany w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Wsparcie dla czasopism naukowych", nr umowy 412/WCN/2019/1. Środki finansowe na realizację projektu w latach 2019–2020 wynoszą 83 294 zł.
uwm

Zasady recenzowania


Informacje dla autorów


Poniżej chronologicznie zestawiono etapy, przez które w procesie wydawniczym przechodzi rękopis artykułu złożonego do druku w czasopiśmie Technical Sciences.

 1. Do złożonego artykułu zostaje przypisany redaktor. Do artykułu zostaje przypisany unikalny numer referencyjny, który można wykorzystać do śledzenia artykułu w całym procesie redakcyjnym oraz do korespondencji z redakcją Technical Sciences.

 2. Jeśli tematyka i forma artykułu spełnia wymogi czasopisma, redaktor przesyła artykuł do recenzji do co najmniej dwóch recenzentów (w tym co najmniej do jednego recenzenta zagranicznego), którzy są uznanymi ekspertami w dyscyplinie, w której mieści się oceniany artykuł. Uzyskanie recenzji trwa zwykle od kilku tygodni do kilku miesięcy a czas oczekiwania na recenzje zależy tylko od samodyscypliny recenzentów. Redakcja na bieżąco przypomina recenzentom o terminie wykonania recenzji.

  Autorzy są zachęcani do dołączenia do składanego artykułu propozycji 3 potencjalnych recenzentów (nazwiska, afiliacje i adresy mailowe). Redakcja nie jest zobligowana do skorzystania z tej propozycji.

 3. Recenzje przesłane przez recenzentów są natychmiast przesłane do autora korespondencyjnego.

 4. W przypadku decyzji redakcji o akceptacji artykułu, autorzy są o tym fakcie niezwłocznie informowani.

 5. W przypadku konieczności poprawienia artykułu, autorzy są o tym przez redakcję niezwłocznie informowani. Należy wtedy do poprawionej wersji artykułu obowiązkowo dołączyć listę wprowadzonych zmian wraz z ustosunkowaniem się autorów do uwag recenzentów. Skorygowany artykuł podlega ponownej recenzji.

 6. Istnieje możliwość, że redaktor decyduje o tym, że rękopis nie spełnia wymagań czasopisma i nie będzie dalej procedowany. W takiej sytuacji redakcja natychmiast powiadamia autorów, że praca została odrzucona.

 7. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów. Recenzent znają tożsamości autorów. Wszelkie konflikty interesów między autorami i recenzentami są nie do przyjęcia. Konflikt interesów występuje, jeśli mają miejsce osobiste lub zawodowe relacje między autorami i recenzentami, np. aktualna bądź wcześniejsza współpraca naukowa w ramach tematyki, której dotyczy oceniany artykuł. Recenzent musi poinformować redakcję o tym, czy mam miejsce konflikt interesów.


Informacja dla recenzentów

 1. Recenzent wykonuje recenzję artykułu korzystając z formularza.

 2. Wypełniony formularz, w którym jest zawarta jednoznaczna sugestia odnośnie przyjęcia, poprawy lub odrzucenia artykułu, powinien być odesłane do redakcji w ciągu 4 tygodni.

 3. Recenzja musi także zawierać szczegółowy komentarz na temat artykułu. Brak komentarza nie pozwoli na dalsze procedowanie artykułu.

 

Formularz