Strona główna / Akty prawne / Skład Zespołu / Badania ankietowe / Procedury Ogólnouczelniane / Procedury Wydziałowe
/ Struktura i zasada funkcjonowania WSZJK /

 


Witamy na stronie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Systemem ten wypełnia wymagania Polskiej Komisji Akredytacyjnej i jego funkcjonowanie ma na celu utrzymywanie najwyższej jakości kształcenia. Jest zgodny z normą ISO 9001 i dokumentem przyjętym w ramach Procesu Bolońskiego w 2005 roku pt. „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego", a także z wewnętrznymi zarządzeniami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

WSZJK działający na Wydziale można definiować w różny sposób, w zależności od kontekstu:

  • Pod względem istoty, WSZJK to polityka i całokształt działań służących ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.
  • Pod względem mechanizmów funkcjonowania, WSZJK to zbiór zasad, standardów i reguł postępowania - opisanych w formie procedur, regulaminów, uchwał, bądź innych dokumentów - które służą monitorowaniu i doskonaleniu jakości kształcenia.
  • Pod względem strukturalno-organizacyjnym, WSZJK to zespoły, komisje, inne organy oraz pracownicy i doktoranci, którzy:

- realizują proces kształcenia: nauczyciele akademiccy, doktoranci, pracownicy techniczni zaangażowani w przygotowanie zajęć dydaktycznych,

- kontrolują i ewaluują realizację procesu kształcenia: Dziekan, Prodziekan ds. studenckich, Rada Dziekańska, kierownik studiów doktoranckich, Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK), Wydziałowa Komisja ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (WKONA), Wydziałowa Komisja Dydaktyczna (WKD) oraz dziekanat,

- nadzorują prowadzenie na Wydziale kontroli i ewaluacji procesu kształcenia: Rektor, Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Biuro ds. Kształcenia.

CEL DZIAŁANIA WSZJK: zapewnienie dobrego wykształcenia.
Cel ten jest osiągany poprzez podejmowanie szeregu projakościowych działań we wszystkich obszarach związanych z procesem kształcenia na Wydziale.

Główne obszary działania i zadania WSZJK Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

1. PROCES KSZTAŁCENIA:

     a) Udoskonalanie systemu weryfikacji osiągania/osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia poprzez:

• udoskonalanie/optymalizację metod weryfikacji osiągania/osiągnięcia efektów kształcenia,
• udoskonalanie/optymalizację systemu zaliczeń i egzaminów oraz zasad oceniania studentów,
• analizę wyników zaliczeń i egzaminów ,
• prowadzenie systematycznych hospitacji zajęć dydaktycznych uwzględniających wszystkie przedmioty i wszystkie formy zajęciowe,
• prowadzenie systematycznych badań ankietowych uwzględniających wszystkie przedmioty i wszystkie formy zajęciowe,
• monitorowaniu przebiegu praktyk, ich oceny i związków z założonymi efektami kształcenia,

b) Ocena i inicjowanie pozytywnych zmian w zakresie warunków realizacji kształcenia, szczególnie w odniesieniu do:

• infrastruktury dydaktycznej,
• dostępu do internetu i baz danych,
• zasobów bibliotecznych,
• wsparcia materialnego studentów.

c) Opracowywanie i aktualizacja planu/programu studiów.
d) Gromadzenie, analizowanie opinii oraz współpraca z pracodawcami nad doskonaleniem procesu dydaktycznego.
e) Monitorowanie systemu i procedur przypisywania punktów ECTS do poszczególnych przedmiotów.
f) Rozpatrywanie skarg/problemów (zgłaszanych przez studentów i nauczycieli akademickich) dotyczących procesu dydaktycznego oraz prowadzenie postępowania diagnostyczno-naprawczego w tym zakresie, bądź wyznaczanie ścieżek postępowania.
g) Określaniu zasad i procedur gromadzenia, opracowania, analizy, interpretacji oraz wykorzystania danych dotyczących działalności dydaktycznej i jej efektów.

2. KADRA:

a) Zapewnianie jakości kadry dydaktyczne, czyli prowadzenie odpowiedniej polityki kadrowej.
b) Prowadzenie systematycznych hospitacji nauczycieli akademickich i doktorantów.
c) Prowadzenie systematycznych ankietyzacji dotyczących pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich i doktorantów.
d) Opracowanie zasad oceny kadry.
e) Wdrażanie mechanizmów motywowania nauczycieli akademickich do pracy na najwyższym poziomie, czyli premiowanie osiągnięć w pracy dydaktycznej.

3. STUDENCI I ABSOLWENCI:

a) Badanie problemów zgłaszanych przez studentów i odpowiednie reagowanie (wyznaczanie ścieżek postępowania).
b) Udział studentów w życiu Uczelni.
c) Włączanie studentów do prac badawczych prowadzonych na Wydziale.
d) Kształtowanie właściwych warunków do zdobywania wiedzy.
e) Rozszerzanie wymiany międzynarodowej.
f) Okresowe spotkania studentów z władzami i nauczycielami.
g) Monitorowania karier absolwentów.
h) Monitorowanie osiągnięcia efektów kształcenia u absolwentów: samoocena (badanie ankietowe) oraz ocena pracodawców (Rada Patronacka).

4. ZAPEWNIENIE JAWNOŚCI I TRANSPARENTNOŚCI W ZAKRESIE INFORMACJI NA TEMAT PROCESU KSZTAŁCENIA.

Mechanizmy weryfikacji i doskonalenia
wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia

 Zgodnie z Uchwałą Nr 198 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz Zarządzeniem Nr 70/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku:

- WZZJK przedstawia Radzie WMW, corocznie do 30 listopada, sprawozdania z oceny   jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT (raport samooceny WMW),

- WZZJK przedstawia Radzie WMW rekomendacje działań na rzecz doskonalenia jakości      kształcenia oraz funkcjonowania WSZJK,

- Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia poddawany jest corocznemu przeglądowi,

- Uczelniany Zespół ds. Zapewniania Jakości Kształcenia przedstawia Senatowi UWM, corocznie do dnia 31 stycznia, sprawozdania z oceny jakości kształcenia za poprzedni rok akademicki wraz z analizą SWOT, a także przedstawia rekomendacje działań na rzecz doskonalenia jakości kształcenia oraz funkcjonowania WSZJK („Zalecenia i rekomendacje dla jednostki”)
http://www.uwm.edu.pl/uniwersytet/ksztalcenie/wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia/dokumenty-systemu-zapisy.

 

KARTA SAMOOCENY WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UWM W OLSZTYNIE W OBSZARZE DYDAKTYKI

ZA ROK AKAD. 2012/2013
ZA ROK AKAD. 2013/2014

ZA ROK AKAD. 2014/2015
ZA ROK AKAD. 2015/2016
ZA ROK AKAD. 2016/2017
ZA ROK AKAD. 2017/2018
ZA ROK AKAD. 2018/2019
ZA ROK AKAD. 2019/2020


Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Kontakt e-mail