Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej (KGSE) powstała 1 stycznia 2020 roku. Kadra naukowo-dydaktyczna Katedry należy do nowopowstałej dyscypliny naukowej – Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Dotychczasowe badania, prowadzone w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ugruntowały pozycję pracowników w kraju i na arenie międzynarodowej. Rozpoczęcie działalności w nowych realiach i strukturach organizacyjnych pozwala na dalsze, konsekwentne prowadzenie badań naukowych w kilku podstawowych kierunkach:

  1. Modelowanie zmian przestrzennych, demograficznych, społeczno-gospodarczych oraz rynku nieruchomości.

  2. Procesy zmian krajobrazowych i środowiskowych.

  3. Procesy urbanizacji i antropopresji oraz ich skutków przestrzennych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych.

  4. Aspekty społeczne w nawiązaniu do zasad gospodarki przestrzennej.

  5. Zmiany zagospodarowania i ewolucja obszarów miejskich, wiejskich i stref przejściowych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rekreacyjnych, terenów zieleni oraz obszarów prawnie chronionych.

Dotychczasowe badania zaowocowały wieloma publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych, monografiach, podręcznikach i materiałach konferencyjnych. Wyniki prac prezentowane są systematycznie na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, stanowią podstawę wprowadzania innowacji w jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym oraz przyczyniają się do poszerzania wiedzy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Najważniejszą jednostką partnerską KGSE jest Katedra Geografii i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Wileńskiego, z którą współpraca trwa od 2013 roku.

Działalność dydaktyczna jest ściśle związana z kierunkami prowadzonych badań. Powierzono nam m. in. aktywny udział w zespole Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. W ramach Unii omawiana i ustalana jest strategia rozwoju tego kierunku kształcenia w Polsce. Działalność ta powiązana jest bezpośrednio z pracami w Zespole zadaniowym ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz pracami nad Projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).

Więcej szczegółów dotyczących naszej działalności znajdziecie Państwo na prezentowanej stronie Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej – serdecznie zapraszam!