Działalność dydaktyczna

Pracownicy katedry mają istotny wpływ na proces kształcenia na wszystkich kierunkach studiów Wydziału Geoinżynierii. Kierownik Katedry jest pełnomocnikiem J.M. Rektora w zespole Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. W ramach Unii omawiana i ustalana jest strategia rozwoju kierunku w Polsce. Działalność ta powiązana jest bezpośrednio z członkostwem w Zespole zadaniowym ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz pracami nad Projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).

Pracownicy Katedry byli członkami zespołów opracowujących programy kształcenia na kierunkach studiów  prowadzonych na naszym wydziale oraz są kierownikami wielu przedmiotów, dla których opracowują treści kształcenia i prowadzą zajęcia dydaktyczne. Do najważniejszej tematyki zajęć dydaktycznych, prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I-ego i II-ego stopnia na kierunku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria informacji, architektura krajobrazu, turystyka i rekreacja oraz gastronomia i sztuka kulinarna należą treści z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, planowania i zagospodarowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, oceny i waloryzacji przestrzeni,  ochrony środowiska, zarządzania strategicznego.  

Pracownicy katedry przyczyniają się również do popularyzacji tematyki, nakreślonej prowadzoną przez nich działalnością dydaktyczną, poprzez aktywne uczestnictwo w projektach takich jak Dni Nauki i Sztuki UWM, Uniwersytet Dzieci oraz przewodniczenie Olimpiadzie Geograficznej na szczeblu regionalnym.

Podkreślić należy również fakt intensywnego samokształcenia dla ustawicznego podnoszenia kompetencji dydaktycznych, na co wskazuje liczne uczestnictwo pracowników katedry w szkoleniach (np. ESRI, StatSoft Polska i inne) i stażach dydaktycznych.