Działalność naukowo-badawcza

Do głównych kierunków działalności naukowo-badawczej Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej można zaliczyć:

 • Modelowanie zmian przestrzennych, demograficznych, społeczno-ekonomicznych, a także zmian na rynku nieruchomości w tym:
 • analizy uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego, a zwłaszcza identyfikacja tendencji rozwojowych oraz obszarów funkcyjnych i problemowych;
 • optymalizacja i polioptymalizacja struktur przestrzennych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii pozyskiwania i eksploracji danych;
 • wyznaczenie kierunków rozwoju i wykorzystania potencjału społecznego, ekonomicznego oraz ekologicznego struktur przestrzennych, obszarów lub poszczególnych nieruchomości.
 • wykorzystanie teorii i praktyki wyceny nieruchomości do analizy i budowy ratingu rynku nieruchomości.
 • poszukiwanie metod klasyfikacji przestrzeni ze względu na obciążenie możliwością wystąpienia konfliktów przestrzennych, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z różnic pomiędzy podejściem do gospodarowania przestrzenią na różnych poziomach administrowania tą przestrzenią (lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej).
 • Badania zmian krajobrazowych i środowiskowych z uwzględnieniem następującej problematyki szczegółowej:
 • opracowanie i rozwój metod oceny krajobrazu multisensorycznego;
 • doskonalenie metod oceny wartości estetyczno-widokowej krajobrazu w aspekcie przydatności do implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej oraz opracowania zasad audytu krajobrazowego;
 • analiza dynamiki przekształceń krajobrazów w związku z postępującymi procesami urbanizacyjnymi;
 • badania atrakcyjności estetyczno-widokowej krajobrazów podwodnych;
 • badania wpływu presji turystycznej na eutrofizację jezior oraz procesy urbanizacyjne jako determinanty atrakcyjności i przekształceń krajobrazów podwodnych;
 • badania nad udoskonalaniem systemów nawigacji podwodnej i automatycznej rejestracji danych uzyskanych za pomocą metody płetwonurkowania;
 • analiza struktury zjawiska zrównoważonego rozwoju w celu usprawnienia strategicznego planowania rozwoju jednostek samorządowych;
 • analiza przestrzennego rozmieszczenia, dostępności i atrakcyjności terenów otwartych i atrakcyjnych turystycznie przestrzeni.
 • Analiza procesów urbanizacji i jej skutków przestrzennych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a w szczególności:
 • badania wpływu idei „Slow City” na uwarunkowania rozwoju małych miast oraz analiza historycznych, urbanistycznych, środowiskowych i przestrzennych aspektów rozwoju miast sieci Cittaslow;
 • identyfikacja i lokalizacja strefy przejściowej miasta i wsi, granicy zainwestowania miejskiego, analizy zjawiska „urban sprawl”, dynamiki zmian sposobu użytkowania gruntów na terenach objętych bezpośrednią presją urbanizacji;
 • wpływ jakości środowiska mieszkaniowego (głównie czynników środowiskowych: hałas, zieleń, walory krajobrazowe) na wybory lokalizacyjne dotyczące miejsca zamieszkania, a tym samym na ceny nieruchomości o funkcjach mieszkaniowych;
 • rozwój struktur funkcjonalnych miasta ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ich zabytkowych centrach oraz przestrzeni publicznej.
 • Badania aspektów społecznych w nawiązaniu do gospodarki przestrzennej, w tym:
 • partycypacja społeczna i rozwiązywanie konfliktów przestrzennych;
 • poczucie bezpieczeństwa w środowisku mieszkaniowym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni publicznych;
 • urbanizacja a przemiany demograficzne.

W prowadzonych badaniach wykorzystywane są nowoczesne metody pozyskiwania i przekształcania danych przestrzennych w ramach szeroko rozumianego GIS. W procesie eksploracji tych danych oprócz narzędzi GIS wykorzystywane są metody analizy statystycznej, teoria zbiorów rozmytych, wielokryterialna analiza wspomagania decyzji, taksonomia numeryczna.

W ramach działalności naukowej realizowany jest temat badawczy pt. „Wielokryterialne modelowanie procesów społeczno-ekonomicznyh i środowiskowych”.