Laboratorium Badań Podwodnych

Laboratorium Badań Podwodnych zostało uruchomione w roku akademickim 2022/2023, decyzją Pani dr hab. inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM, Przewodniczącej Rady Naukowej Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Kierownikiem laboratorium jest dr hab. inż. Piotr Dynowski. Laboratorium mieści się w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej, przy ulicy Prawocheńskiego 15/4.

Pracownia powstała dzięki dofinansowaniu zakupu sprzętu, niezbędnego do uruchomienia Laboratorium Badań Podwodnych w ramach projektu „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” (POWR.03.03.00-00-Z310/17), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Laboratorium Badań Podwodnych jest unikalną jednostką, wśród ośrodków naukowo-dydaktycznych w Polsce. Głównym celem działania LBP jest podnoszenie kwalifikacji studentów, niezależnie od kierunku studiów, w zakresie obsługi ogólnodostępnego i zaawansowanego sprzętu do nawigacji i pozycjonowania podwodnego oraz przetwarzania danych, poznania najnowocześniejszych metod i urządzeń do kartowania zbiorników wodnych i ich strefy brzegowej, poznania pracy w środowisku oprogramowania: ArcGIS, Seacraft, BaseCamp, MapSource, Locus Map, QField, tMap.

Te interdyscyplinarne umiejętności są niezbędne w zarządzaniu przestrzenią podwodną, badaniach krajobrazów podwodnych, wszelkich badaniach z zakresu ochrony środowiska, turystyki, rekreacji i zagospodarowania przestrzennego ekosystemów wodnych, jak również ich najbliższego otoczenia (inwentaryzacje, oceny stanu środowiska, bezpieczeństwo środowiskowe, monitoring i zagospodarowanie).

LBP wyposażone zostało w najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia badań podwodnych, np. suche skafandry, maski pełnotwarzowe, zestawy dwubutlowe (Twinset, Side Mond – Xdeep, Toddy Style), profesjonalną łączność bezprzewodową, konsole do nawigacji Seacraft, komputery nurkowe. Transport sprzętu umożliwia specjalnie wykonana przyczepa.

Dzięki zakupionemu ze środków projektu sprzętowi możliwe jest planowanie badań, pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie dokładnych danych przestrzennych, włącznie z ich wizualizacją w postaci map tematycznych.

W ramach projektu w LBP przeprowadzono warsztaty dla studentów I i II stopnia UWM w Olsztynie pn. „Eksploracja i kreowanie świata podwodnego – nowoczesne narzędzia i metody badawcze”. Zakres warsztatów obejmował zagadnienia, które nie występują w programie na żadnym kierunku studiów UWM. Udział w warsztatach zwiększy szanse absolwentów Uczelni na rynku pracy.