Konferencja w Katedrze Socjologii: Religia w społecznym kontekście. Etniczność-kultura-struktura (07-08.06.18)

Religia w społecznym kontekście – komunikat

Religia w społecznym kontekście – karta zgłoszenia

Koleżanki i Koledzy,

Członkinie i Członkowie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego,

Szanowni Państwo,

 

            Polonocentryczny punkt widzenia bezpośrednio wiąże religię z tożsamością narodową. O tym jak ważny był to element w kulturze narodowej świadczyć może chociażby stereotyp „Polaka-katolika”, który urósł do – z pozoru anachronicznego, lecz obecnie coraz częściej przywoływanego – mitu „Polski jako przedmurza chrześcijaństwa”. W szerszej perspektywie, wykraczającej poza swojski zaścianek, na charakter powiązań łączących religię ze świadomością etniczną (i węziej rozumianą świadomością narodową) wpływ miała przede wszystkim XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, która wprowadziła społeczeństwa Zachodu do epoki nowoczesności. Przemianom tym towarzyszył kryzys tradycyjnych form religijności, a zarazem rozbudzenie świadomości etnicznej. W warunkach funkcjonowania scentralizowanej władzy państwowej religia musiała zmierzyć się z naporem sekularyzacji (zinstytucjonalizowanej np. pod postacią francuskiej ustawy z 9 grudnia 1905 roku  o rozdziale Kościołów i państwa) oraz niebywałym rozkwitem ideologii etatystycznych (w tym zwłaszcza nacjonalizmu), które – jako więziotwórcze – niejednokrotnie wykorzystywane były do mobilizowania społeczeństwa i walki politycznej.

W kontekście przywołanych doświadczeń historycznych wzajemne związki pomiędzy religią  i etnicznością na pewno nie zanikły, a wręcz uległy wzmocnieniu w wyniku polityzacji. Zwrócił na to uwagę Grzegorz Babiński pisząc, że: „w wypadku powstawania narodów politycznych powiązanie religii z tożsamością narodową odbywało się przez związki instytucjonalne, czasami wprost przez powstawanie lub przyjmowanie religii państwowej lub wprowadzanie tzw. civil religion. Na banknotach i innych państwowych symbolach amerykańskich występuje religijny napis In God we trust, ale jest to bardziej uniwersalny Bóg monoteistyczny niż symbol konkretnej religii”[1]. Warto jednak podkreślić, że dla wpływowego odłamu Partii Republikańskiej, który skupia radykalnych ewangelicznych chrześcijan dewiza ta ma jednak wyłącznie wąskie, biblijne konotacje.

Związki łączące etniczność z religijnością, o zdecydowanie mniej politycznym charakterze, widoczne są również w przypadku mniejszości etnicznych i narodowych. Religia, jak ma to miejsce  w przypadku muzułmańskich Tatarów czy Ormian (wyznawców katolicyzmu obrządku ormiańskiego) pełnić może rolę głównego czynnika konstruującego tożsamość. Dla Karaimów, którzy nie uznają możliwości konwersji religijnej na karaimizm stanowi ona wręcz wyznacznik odrębności  i odmienności etnicznej. Religia może być wreszcie płaszczyzną konfliktu w obrębie wspólnoty etnicznej, jak ma to miejsce wśród Łemków podzielonych przez grekokatolicką i prawosławną konfesję.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia w społecznym kontekście: etniczność-kultura-struktura uświetni obchody jubileuszu 20.lecia Katedry Socjologii UWM. Katedra powstała  w styczniu 1998 roku na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie,  a następnie – po powstaniu w roku 1999 – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, funkcjonowała  w ramach Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. Przez krótki okres wchodziła w skład Instytutu Pedagogiki Społecznej, a od stycznia 2000 roku funkcjonuje jako samodzielna Katedra.
1 lipca 2002 roku Katedra została włączona w strukturę Wydziału Humanistycznego UWM –  w dalszym ciągu jako odrębna jednostka organizacyjna. Kierownikiem Katedry, od początku jej istnienia, była prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym. Obecnie (od stycznia 2004). Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Marek Sokołowski. W związku z włączeniem Katedry w strukturę Wydziału Humanistycznego i otwarciem kierunku socjologia (październik 2002) w skład Katedry weszli, oprócz jej dotychczasowych pracowników, również socjologowie, prowadzący zajęcia z socjologii,  a zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Obecnie Katedra funkcjonuje
w ramach Wydziału Nauk Społecznych UWM. Problematyka religii i etniczności zajmuje ważne miejsce wśród zainteresowań badawczych pracowników Katedry. W maju 2015 odbyła się w Katedrze konferencja Religia i media. Nowy kontekst komunikacji.

Kontynuując długoletnią tradycję naukowych spotkań socjologów religii skupionych  w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcielibyśmy zastanowić się nad społecznym kontekstem funkcjonowania religii. W tym roku interesować nas będą zwłaszcza wzajemne relacje łączące religię z etnicznością. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zatem – choć organizowana jest przez badaczy zakorzenionych  w tradycji socjologii oraz teologii – otwarta jest również na inne perspektywy badawcze. Liczymy na to, że owa różnorodność spojrzeń będzie miała swoje odzwierciedlenie w programie konferencji, na który złożą się Państwa zgłoszenia. Zachęcamy ponadto do proponowania referatów teoretycznych, które podejmują ogólną refleksję nad wzajemnymi relacjami między religią a etnicznością oraz nad wspólnymi i odrębnymi obszarami badań socjologii religii i socjologii etniczności.

 

Proponowane panele tematyczne:

 1. Badania religii i etniczności – kontekst interdyscyplinarny
 2. Religia i etniczność: wzajemne relacje, przemiany, perspektywy
 3. Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w zmieniającym się świecie
 4. Religijność i etniczność w obszarze stygmatyzacji społecznej
 5. Religia i tożsamość etniczna a etnicyzacja religii
 6. Związki religii i problematyki narodowej z państwem i polityką
 7. Fundamentalizm religijny a nacjonalizm
 8. Religia i etniczność w wymiarze lokalnym i regionalnym
 9. Media a religia

 

Forum Nowych Książek

Podobnie, jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznej konferencji Sekcji Socjologii Religii PTS (OKN pt. Kultury i religie w dobie kryzysu, 28-29.09.2017 w Cieszynie), organizatorzy wyrażają nadzieję, że obrady staną się okazją do omówienia najnowszych osiągnięć akademickich osób, które zajmują się naukową refleksją dotyczącą zjawisk
i procesów związanych z religią. Gorąco zachęcamy autorki i autorów książek z tego obszaru, opublikowanych w ostatnich latach, do tego, aby zaproponowali referaty streszczające ich publikacje. W abstrakcie zgłoszenia prosimy wówczas wyraźnie zaznaczyć, jakiej książki dotyczyć będzie prezentacja. Na omówienie książek zamierzamy poświęcić oddzielną sesję.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

prof. zw. dr hab. Marek SokołowskiPrzewodniczący Komitetu, kierownik Katedry Socjologii UWM, Olsztyn

dr hab. Bożena Domagała, prof. UWM – Katedra Socjologii, UWM Olsztyn

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UWM – Katedra Socjologii UWM Olsztyn

dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM – Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologii UWM, Olsztyn

prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta – Instytut Socjologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz – Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

prof. Armen Saakyan – kierownik Katedry Pracy Socjalnej i Socjologii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Erewaniu, Armenia

prof. Elena Suchova – dziekan Wydziału Socjologii, Państwowy Uniwersytet Smoleński, Rosja

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Michał Łyszczarz – tel. 507-974-166, e-mail: michal.lyszczarz(a)interia.pl

dr Radosław Sierocki – tel. 500-684-810, e-mail: rsierocki(a)wp.pl

dr Agnieszka Zduniak – tel. 609-389-521, e-mail: a.zduniak(a)op.pl

dr hab. Marek Żmudziński – dziekan Wydziału Teologii UWM

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW – kierownik Zakładu Socjologii Rodziny, Edukacji
i Wychowania UKSW, przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS

dr hab. Marcin Dębicki – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Sekcji Socjologii Etniczności PTS

 

ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO:

 • Termin: 07-08.06.2018
 • Miejsce obrad: Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UWM, ul.
  Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn oraz Wydział Teologii UWM, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
 • Koszt uczestnictwa (cena zawiera bufet kawowy, obiady, udział w uroczystej kolacji, wycieczkę do sanktuarium w Gietrzwałdzie, koszt publikacji): 200 zł – dla członków PTS; 250 zł – dla osób niebędących członkami PTS; 150 zł – dla doktorantów
 • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie) prosimy przesłać do05.2018
 • Opłaty konferencyjne prosimy wnieść do05.2018 na konto:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

88 1030 1986 2700 0000 1988 0063

Tytułem: Religia w społecznym kontekście, imię i nazwisko uczestnika

 • Przedstawione referaty zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych (m.in. „Studia Warmińskie”, „Nurt SVD”, „Opuscula Sociologica”) lub recenzowanej monografii naukowej.

 

G. Babiński, Etniczność i religia – formy, płaszczyzny i poziomy powiązań [w:] Etniczność a religia, red.
A. Posern-Zieliński, Poznań 2003, s. 11.

 

 

 

 

Raport z badań „Festiwale Filmowe w Polsce”

Miło nam zakomunikować, że ukazał się raport z badania festiwali filmowych w Polsce. Współautorem raportu jest pracownik Katedry Socjologii WNS UWM dr Radosław Sierocki.  Raport je zwieńczenie projektu „Wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania festiwali filmowych w Polsce”, współfinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Zapraszamy do lektury!

http://www.obserwatorium.org.pl/raport-z-badania-festiwali-filmowych-w-polsce/