Kandydaci

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ SOCJOLOGIĘ?

dlaczego-baner

W dzisiejszym świecie niewiele jest kierunków studiów, które gwarantują znalezienie pracy. To, co dziś modne i poszukiwane, jutro może okazać się mało użyteczne. Coraz bardziej ceni się samodzielność, kreatywność, odwagę w myśleniu i działaniu. Niemal każde zajęcie wymaga umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi. Studia socjologiczne przygotowują do funkcjonowania w takim otoczeniu – uczą krytycznego myślenia i pozwalają lepiej zrozumieć współczesny świat. Dają także szereg konkretnych umiejętności, przydatnych w życiu zawodowym: w tym znajomość metod i technik badań społecznych oraz obsługi specjalistycznych programów komputerowych.

Absolwenci socjologii są najczęściej zatrudniani w:

  • administracji państwowej i samorządowej,
  • ośrodkach badania opinii publicznej i firmach badania rynku,
  • organizacjach pozarządowych,
  • mediach,
  • reklamie.

Często inicjują także własne przedsięwzięcia – i to w najróżniejszych, nierzadko innowacyjnych dziedzinach.

Eryk Mistewicz, specjalista od marketingu politycznego i kreowania wizerunków, w artykule „Czas humanistów” mówi:

Matematycy, ludzie obdarzeni umysłami ścisłymi, proponują inwestowanie w technologie, gromadzenie informacji w jeszcze potężniejszych magazynach danych, szybsze tych informacji przetwarzanie. Więcej, więcej, więcej.
Humaniści, by opanować natłok informacji, siadają i myślą. Stawiają pytania i szukają odpowiedzi. I podporządkowują technologię potrzebom człowieka. Proponują, choćby w nowych mediach, kolejne rozwiązania. Mądrzej, mądrzej, mądrzej.

DLACZEGO SOCJOLOGIA?

ODPOWIEDZI PRACOWNIKÓW KATEDRY SOCJOLOGII UWM:

Jesteśmy mieszkańcami świata tworzonego przez media.
prof. UWM, dr hab. Marek Sokołowski

Rodzina to nie tylko nakazy, zakazy i przemoc, chociaż media każdego dnia donoszą o krzywdzie dzieci, decyzjach sądów rodzinnych i patologicznych zachowaniach.
dr Wojciech Muszyński

Socjolog o świecie wie więcej niż inni. Socjologia to wiedza o twojej ojczyźnie mniejszej i najbliższej, o twoim mieście i regionie.
dr Jacek Poniedziałek

Socjologia przedstawia człowieka jako aktywnego wykonawcę narzuconych mu społecznie ról. Socjolog pragnie poznać „scenariusze” i „scenarzystów” życia społecznego.

dr Stefan Marcinkiewicz

Socjologia to niekończąca się podróż w czasie i przestrzeni społecznej. Posługuje się zdarzeniami przeszłymi by interpretować teraźniejszość i przewidywać przyszłość. Socjolog to nie zawód, to człowiek wszechstronnie wykształcony.

dr Lidia Domańska

Nauka socjologicznego myślenia – myślenia w szerszych kategoriach – polega na ćwiczeniu wyobraźni.
dr Ewa Sikora-Wiśniewska

Intuicja to za mało, wiedza i umiejętności socjologa to filary przedsiębiorczości i skutecznego biznesu.
dr Beata Tomaszewska-Hołub

Największą zaletą socjologii jest to, że nic nie jest dla niej oczywiste.

dr Radosław Sierocki

Ambicją socjologii jest uświadomienie Ci własnej podmiotowości i mocy sprawczej.
dr Magdalena Sternicka – Kowalska

DLACZEGO SOCJOLOGIA?

ODPOWIEDZI ZNANYCH SOCJOLOGÓW:

Socjologia to nauka, której przedmiotem badań jest  całe życie społeczne człowieka.

(L. T. Hobhouse)

Socjolog bada człowieka w społeczeństwie.

(P. F. Lazarsfeld)

Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństw ludzkich.

(A. Giddens)

Socjologia zrodziła się, jako naukowe badanie historii.

(P. Sztompka)

Socjologia może się okazać pomocą dla każdego, kto uważa, że warto potrudzić się o życie świadome. (…)Myśleć socjologicznie, to trochę lepiej rozumieć otaczających nas ludzi, ich pragnienia i marzenia, ich troski i niedole.

(Z. Bauman)

Socjolog będzie się zajmował sprawami, które inni uważają za zbyt uświęcone bądź też wstrętne, by poddać je obiektywnemu badaniu. Uzna za cenne towarzystwo księży lub prostytutek w zależności nie od swych prywatnych upodobań, lecz od pytań, które sobie akurat zadaje.  (…) Pytania socjologa pozostają zasadniczo takie same: „Jak tutaj ludzie wobec siebie postępują?”, „Jakie są ich wzajemne stosunki?”, „Jak te stosunki organizują się w instytucje?”, „Jakie są zbiorowe idee poruszające ludzi i instytucje?”.

(P. L. Berger)

Socjologia poszukuje praw zjawisk zachodzących między ludźmi, zajmuje się badaniem struktur, czyli wzajemnego przyporządkowania sobie ludzi w zbiorowościach.

(J. Szczepański)

Rzeczywistość społeczna zbudowana jest wielopoziomowo: składa się z ludzi oraz ze zbiorowości i ich wytworów, najszerzej rozumianej kultury. Dlatego w socjologii rozbudowane są metody badań struktur, organizacji i kultury.

(A. Sułek)

Szeroko przyjmuje się, że socjologia posiada korzenie wywodzące się z: historii politycznej, historii filozofii, biologicznej teorii ewolucji oraz reformatorskich ruchów społecznych i politycznych, które uważały za konieczne podjęcie badań warunków funkcjonowania ludzi.

(M. Ginsberg)

Ani władza nie może być praktykowana bez wiedzy, ani wiedza nie może nie płodzić władzy.

(M. Foucault)

Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.

(E. Haeckel

 SPECJALNOŚCI

1. SOCJOLOGIA NOWYCH MEDIÓW
Absolwent będzie posiadał wiedzę ogólną pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne i zastosować ją w odniesieniu do intensywnie rozwijającej się rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw, wpływu nowych mediów na relacje międzyludzkie i tworzenia się nowych społeczności.

media-baner-800

2. SOCJOLOGIA ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO
Absolwenci wyposażeni będą w wiedzę, która umożliwi im konstruowanie i realizację strategii rozwoju lokalnego i regionalnego przy doborze adekwatnych teorii, czynników, mechanizmów i środków finansujących rozwój lokalny i regionalny.

rozwoj-baner800

STUDIA SOCJOLOGIA+

Masz maturę?

Chciałbyś bezpłatnie studiować socjologię godząc naukę z innymi obowiązkami?

Socjologia+ to:

  • bezpłatne studia na kierunku socjologia (specjalności: socjologia innowacyjności i zachowań rynkowych, socjologia nowych mediów, socjologia rozwoju lokalnego i regionalnego, socjologia interakcji rodzinnych),
  • studia dla osób przekraczających wiek przeciętnego studenta,
  • organizacja zajęć dostosowana do osób pracujących.

Polska posiada jeden z najgorszych wskaźników  dotyczących kształcenia dorosłych w Europie. Diagnoza Społeczna 2015 wskazuje  na brak skłonności do korzystania z usług edukacyjnych osób w wieku powyżej 39 lat.
Tylko 1,5% osób powyżej 39 roku życia kształci się w systemie szkolnym lub pozaszkolnym (Diagnoza Społeczna 2015). Unia Europejska zwraca uwagę, że kształcenie ustawiczne jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo rozwoju nowoczesnych społeczeństw.

Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pragnie wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym osób pracujących, którzy posiadają świadectwo maturalne i  chcieliby zdobyć wykształcenie wyższe na poziomie licencjata w systemie dziennym (bezpłatnie).
Socjologia + to studia socjologiczne dla wszystkich, którzy interesują się fenomenem zbiorowego życia ludzi, ciekawi ich psychologiczny i kulturowy wymiar tego jacy jesteśmy i chcą wiedzieć więcej.

Rekrutacja zgodnie z ogólnym harmonogramem rekrutacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Komentarze są wyłączone.