Prof. M. Sokołowski w Radzie Naukowej „Crisis Management and Technology”

Z przyjemnością informujemy, iż Pan Profesor Marek Sokołowski, inicjator współpracy i wymiany naukowej z socjologami z Armenii, został (od nr 14/2019) członkiem Rady Naukowej pisma „Crisis Management and Technology”, wydawanego w Republice Armenia. Periodyk ma charakter międzynarodowy, zamieszczane w nim artykuły są w języku ormiańskim, rosyjskim oraz angielskim. Jego główny obszar tematyczny związany jest z Kaukazem i byłymi republikami radzieckimi .

Uwaga studenci kierunku Socjologia, rok I!

W środę 2 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali 128 w Katedrze Socjologii  przy ul. Szrajbera 11,  odbędzie się spotkanie informacyjne kierowane do studentów pierwszego roku kierunku Socjologia. Serdecznie zapraszamy!

Pracownicy Katedry Socjologii WNS UWM w Olsztynie

 

Uwaga Socjologia rok I! Zajęcia z etykiety

Zajęcie z etykiety(m.in.) dla studentów pierwszego roku socjologii odbędą się 14 grudnia 2018 w godzinach 15:00-18:15 w auli B na Wydziale Matematyki i Informatyki (ul. Słoneczna 54). Zajęcia z filozofii i logiki zostaną odrobione w innym terminie lub innej formie po uzgodnieniu z prowadzącymi.

Prof. Marek Sokołowski w Zespole Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, że prof. Marek Sokołowski Zarządzeniem z dnia 28 września 2018 r. został powołany w skład zespołu interdyscyplinarnego do spraw projektów zgłaszanych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. 

Zarządzenie o powołaniu Zespołu ds czasopism naukowych

Praca licencjacka Pana Krzysztofa Sroki nagrodzona

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że praca naszego absolwenta z 2017 r. – Pana Krzysztofa Sroki – została nagrodzona VI edycji konkursu na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. W kategorii prac licencjackich Pan Krzysztof Sroka uzyskał nagrodę III stopnia.
Serdecznie gratulujemy Panu Krzysztofowi.

Pan Krzysztof śle podziękowania wszystkim pracownikom Katedry Socjologii, dzięki którym ta praca mogła powstać.

https://zhp.pl/2018/konkurs2018/

 

 

 

Konferencja w Katedrze Socjologii: Religia w społecznym kontekście. Etniczność-kultura-struktura (07-08.06.18)

Religia w społecznym kontekście – karta zgłoszenia

Religia w społecznym kontekście – zapowiedź

 

Koleżanki i Koledzy,

Członkinie i Członkowie Sekcji Socjologii Religii PTS,

Szanowni Państwo,

 

            Polonocentryczny punkt widzenia bezpośrednio wiąże religię z tożsamością narodową. O tym, jak ważny był to element w kulturze narodowej, świadczyć może chociażby stereotyp „Polaka-katolika”, który urósł do – z pozoru anachronicznego, lecz obecnie coraz częściej przywoływanego – mitu „Polski jako przedmurza chrześcijaństwa”. W szerszej perspektywie, wykraczającej poza swojski zaścianek, na charakter powiązań łączących religię ze świadomością etniczną (i węziej rozumianą świadomością narodową) wpływ miała przede wszystkim XIX-wieczna rewolucja przemysłowa, która wprowadziła społeczeństwa Zachodu do epoki nowoczesności. Przemianom tym towarzyszył kryzys tradycyjnych form religijności, a zarazem rozbudzenie świadomości etnicznej. W warunkach funkcjonowania scentralizowanej władzy państwowej religia musiała zmierzyć się z naporem sekularyzacji (zinstytucjonalizowanej np. pod postacią francuskiej ustawy z 9 grudnia 1905 roku
o rozdziale Kościołów i państwa) oraz niebywałym rozkwitem ideologii etatystycznych (w tym zwłaszcza nacjonalizmu), które – jako więziotwórcze – niejednokrotnie wykorzystywane były do mobilizowania społeczeństwa i walki politycznej.

Związki łączące etniczność z religijnością, o zdecydowanie mniej politycznym charakterze, widoczne są również w przypadku mniejszości etnicznych i narodowych. Religia, jak ma to miejsce
w przypadku muzułmańskich Tatarów czy Ormian(wyznawców katolicyzmu obrządku ormiańskiego) pełnić może rolę głównego czynnika konstruującego tożsamość. Dla Karaimów, którzy nie uznają możliwości konwersji religijnej na karaimizm stanowiona wręcz wyznacznik odrębności
i odmienności etnicznej. Religia może być wreszcie płaszczyzną konfliktu w obrębie wspólnoty etnicznej, jak ma to miejsce wśród Łemków podzielonych przez grekokatolicką i prawosławną konfesję.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Religia w społecznym kontekście: etniczność-kultura-struktura uświetni obchody jubileuszu 20.lecia Katedry Socjologii UWM. Katedra powstała
w styczniu 1998 roku na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie,
a następnie – po powstaniu w roku 1999 – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, funkcjonowała
w ramach Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego. Przez krótki okres wchodziła w skład Instytutu Pedagogiki Społecznej, a od stycznia 2000 roku funkcjonuje jako samodzielna Katedra.
1 lipca 2002 roku Katedra została włączona w strukturę Wydziału Humanistycznego UWM –
w dalszym ciągu jako odrębna jednostka organizacyjna. Kierownikiem Katedry, od początku jej istnienia, była prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym. Obecnie (od stycznia 2004). Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Marek Sokołowski. W związku z włączeniem Katedry w strukturę Wydziału Humanistycznego i otwarciem kierunku socjologia (październik 2002) w skład Katedry weszli, oprócz jej dotychczasowych pracowników, również socjologowie prowadzący zajęcia z socjologii,
a zatrudnieni w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu. Obecnie Katedra funkcjonuje
w ramach Wydziału Nauk Społecznych UWM. Problematyka religii i etniczności zajmuje ważne miejsce wśród zainteresowań badawczych pracowników Katedry. W maju 2015 odbyła się w Katedrze konferencja Religia i media. Nowy kontekst komunikacji.

Kontynuując długoletnią tradycję naukowych spotkań socjologów religii skupionych
w Polskim Towarzystwie Socjologicznym, zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, podczas której chcielibyśmy zastanowić się nad społecznym kontekstem funkcjonowania religii. W tym roku interesować nas będą zwłaszcza wzajemne relacje łączące religię z etnicznością; do współpracy zaprosiliśmy Sekcję Socjologii Etniczności PTS. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, zatem – choć organizowana jest przede wszystkim przez badaczy zakorzenionych w tradycji socjologii oraz teologii – otwarta jest również na inne perspektywy badawcze. Liczymy na to, że owa różnorodność spojrzeń będzie miała swoje odzwierciedlenie w programie konferencji, na który złożą się Państwa zgłoszenia. Zachęcamy ponadto do proponowania referatów teoretycznych, które podejmują ogólną refleksję nad wzajemnymi relacjami między religią a etnicznością oraz nad wspólnymi i odrębnymi obszarami badań socjologii religii i socjologii etniczności.

 

Proponowane panele tematyczne:

 1. Badania religii i etniczności – kontekst interdyscyplinarny
 2. Religia i etniczność: wzajemne relacje, przemiany, perspektywy
 3. Grupy większościowe a mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe
  w zmieniającym się świecie
 4. Religijność i etniczność w obszarze stygmatyzacji społecznej
 5. Religia i tożsamość etniczna a etnicyzacja religii
 6. Religia i problematyka narodowa a polityka państwa
 7. Religia a współczesny patriotyzm i nacjonalizm
 8. Religia i etniczność w wymiarze lokalnym i regionalnym
 9. Media, religia a kontekst etniczny
 10. Religia i migracje

 

Forum Nowych Książek

Podobnie, jak miało to miejsce podczas ubiegłorocznej konferencji Sekcji Socjologii Religii PTS (OKN pt. Kultury i religie w dobie kryzysu, 28-29.09.2017 w Cieszynie), organizatorzy wyrażają nadzieję, że także tegoroczne obrady staną się okazją do omówienia najnowszych osiągnięć akademickich i podjęcia refleksji dotyczących zjawisk i procesów związanych z religią. Gorąco zachęcamy autorki i autorów książek z tego obszaru, opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, do tego, aby zaproponowali referaty streszczające ich publikacje. W abstrakcie zgłoszenia prosimy wówczas wyraźnie zaznaczyć, jakiej książki dotyczyć będzie prezentacja. Na omówienie publikacji zamierzamy poświęcić oddzielną sesję.

 

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

prof. zw. dr hab. Marek SokołowskiPrzewodniczący Komitetu, kierownik Katedry Socjologii UWM, Olsztyn

dr hab. Bożena Domagała, prof. UWM – Katedra Socjologii UWM, Olsztyn

dr hab. Andrzej Michalak, prof. UWM – Katedra Socjologii UWM, Olsztyn

dr hab. Jacek Pawlik, prof. UWM – Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Teologii UWM, Olsztyn

prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta – Instytut Socjologii, UMK, Toruń

prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz – Instytut Socjologii, UKSW, Warszawa

prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska – Instytut Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji UW, Warszawa

dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH – Zakład Socjologii w Instytucie Filozofii, Socjologii
i Socjologii Ekonomicznej, SGH, Warszawa

prof. Armen Saakyan – kierownik Katedry Pracy Socjalnej i Socjologii, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Erewaniu, Armenia

prof. Elena Suchova – dziekan Wydziału Socjologii, Państwowy Uniwersytet Smoleński, Rosja

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

dr Michał Łyszczarz – Katedra Socjologii UWM, Olsztyn, tel. 507-974-166, e-mail: michal.lyszczarz(et)interia.pl

dr Radosław Sierocki – Katedra Socjologii UWM, Olsztyn, tel. 500-684-810, e-mail: rsierocki(et)wp.pl

dr Agnieszka Zduniak – Katedra Socjologii UWM, Olsztyn, tel. 609-389-521, e-mail: a.zduniak(et)op.pl

dr hab. Marek Żmudziński – Dziekan Wydziału Teologii UWM, Olsztyn

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW – kierownik Zakładu Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania UKSW, Warszawa, przewodnicząca Sekcji Socjologii Religii PTS, e-mail: mariasroczynska(et)wp.pl

dr hab. Dorota Hall, prof. IFIS PAN – Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Sekcja Socjologii Religii PTS

dr hab. Stella Grotowska – Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków, Sekcja Socjologii Religii PTS

dr hab. Marcin Dębicki – Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodniczący Sekcji Socjologii Etniczności PTS, e-mail: md4(et)wp.pl

 

ORGANIZACJA I UCZESTNICTWO:

 • Termin: 7–8.06.2018
 • Miejsce obrad: Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UWM, ul.
  Szrajbera 11, 10-007 Olsztyn oraz Wydział Teologii UWM, ul. Kard. Hozjusza 15,11-041 Olsztyn
 • Koszt uczestnictwa (cena zawiera bufet kawowy, obiady, udział w uroczystej kolacji, wycieczkę do sanktuarium w Gietrzwałdzie, koszt publikacji): 200 zł – dla członków PTS; 250 zł – dla osób niebędących członkami PTS; 150 zł – dla doktorantów
 • Zgłoszenia udziału (na załączonej karcie wraz z abstraktem) prosimy przesłać do 06.05.2018
 • Informację o przyjęciu na konferencję przekażemy Państwu do 15.05.2018
 • Organizatorzy oferują możliwość rezerwacji noclegów (na koszt uczestnika)
  w pokojach gościnnych w obiektach noclegowych UWM (Olsztyn-Kortowo), które prowadzi Fundacja Żak UWM (http://www.zak.olsztyn.pl/pokojeHotelowe.html)
 • Opłaty konferencyjne prosimy wnieść do 25.05.2018 na konto:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

88 1030 1986 2700 0000 1988 0063

Tytułem: Religia w społecznym kontekście, imię i nazwisko uczestnika

 • Przedstawione referaty zostaną opublikowane w czasopismach punktowanych (m.in. „Studia Warmińskie”, „Nurt SVD”, „Opuscula Sociologica”) lub w recenzowanej monografii naukowej

Religia w społecznym kontekście – karta zgłoszenia

Religia w społecznym kontekście – zapowiedź