Promocja książki prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza

4 października 2019 r. w Klubie Pracowników UWM Baccalarium odbyła się promocja ksiązki prof. Marka Sokołowskiego i dr. Wojciecha Krzysztofa Szalkiewicza pt. „Logos, Ethos i Pathos III RP i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki”. To już trzecia wspólna publikacja obu Autorów. W znakomitej atmosferze zaproszeni goście mogli spotkać się z autorami i porozmawiać o meandrach języka współczesnej debaty publicznej. Poniżej krótka fotorelacja autorstwa Piotra Garbacza.

Konkurs na adiunkta w Katedrze Socjologii

http://bip.uwm.edu.pl/node/7067

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w  Katedrze Socjologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
 • stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne (socjologia),
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii, historii myśli socjologicznej, socjologii gospodarki i przedsiębiorczości
 • co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja za co najmniej 10 pkt),
 • doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki,
  w której był składany,
 • czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze socjologii,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.
    poz. 1668 ze zm.).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  4680 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 lutego 2020 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Rektora UWM nr 116/2019 z dnia 19.12.2019 roku z dniem 1 stycznia 2020 roku Katedra Socjologii weszła w skład Instytutu Nauk Politycznych UWM w Olsztynie. Wszystkie sprawy administracyjne prowadzone są przez sekretariat Instytutu (Janina Przewoźna, Iwona Bielska, pok. 226).

Jacek Poniedziałek doktorem habilitowanym!

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, że pracownik Katedry Socjologii uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

Dr hab. Jackowi Poniedziałkowi pragniemy złożyć gratulacje i życzenia dalszej, owocnej pracy naukowej i dydaktycznej.

Pracownicy Katedry Socjologii UWM w Olsztynie