Socjologia nowych mediów

Specjalności

media-baner-800

Profil absolwenta 
Specjalność:  socjologia nowych mediów

Ogólna charakterystyka specjalności
W ramach dostosowywania się do intensywnych zmian społecznych i kulturowych oraz ze względu na konieczność uwzględnienia zmieniających się potrzeb rynku pracy Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie proponuje wprowadzenie nowej specjalności socjologia nowych mediów.
Absolwent socjologicznych studiów I stopnia specjalności socjologii nowych mediów będzie posiadał wiedzę ogólną pozwalającą zrozumieć zjawiska oraz procesy społeczne i zastosować ją w odniesieniu do intensywnie rozwijającej się rzeczywistości ze szczególnym uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw, wpływu nowych mediów na relacje międzyludzkie i tworzenia się nowych społeczności przy wykorzystaniu nowych środków komunikacji. Absolwent tej specjalności będzie więc potrafił korzystać z wiedzy socjologicznej w warunkach życia w społeczeństwie informacyjnym i zastosować ją praktycznie w zakresie nowych mediów.

Szczegółowe cele tej specjalności
Cele tej specjalności znajdują realizację w proponowanych przedmiotach:

 • umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu socjologii ogólnej i teorii socjologicznych – podstawy socjologii, historia myśli socjologicznej i myśli społecznej, współczesne teorie socjologiczne;
 • umiejętność analizy, diagnozy oraz wyjaśniania zjawisk i procesów społecznych oraz uwarunkowań zmian społecznych – systemy i struktury społeczne, dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, socjologia zmian społecznych, filozofia, psychologia społeczna, demografia społeczna;
 • umiejętność rozwiązywania praktycznych problemów społecznych w różnych grupach, instytucjach i organizacjach – ekonomia, public relations, socjologia organizacji, socjologia prawa;
 • umiejętność rozumienia i wyjaśniania zmian społecznych i kulturowych w różnych perspektywach teoretycznych i praktycznych – antropologia kulturowa, socjologia kultury, socjologia wizualna, kultura popularna i masowa, społeczeństwo i kultura czasu wolnego, uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturze;
 • umiejętność analizy, diagnozy i wyjaśniania zmian społecznych z uwzględnieniem procesów informatyzacji społeczeństw – społeczeństwo informacyjne, socjologia i antropologia nowych mediów, języki nowych mediów, technologie społeczne i marketing elektroniczny;
 • umiejętność eksploracji, wyjaśniania i krytycznej oceny problemów społecznych w nowych mediach z uwzględnieniem perspektywy różnych perspektyw badawczych i dyscyplin naukowych – socjologia i antropologia nowych mediów, socjologia wizualna, języki nowych mediów, dyskurs medialny, psychologia nowych mediów, sztuka nowych mediów;
 • umiejętność percepcji, rozpoznania i interpretacji zmian społecznych we współczesnym społeczeństwie – dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego, socjologia zmian społecznych, uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i kulturze, komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność rozumienia, diagnozy i wyjaśniania różnych aspektów komunikowania społecznego – socjologia masowego komunikowania, socjologia wizualna, komunikacja interpersonalna;
 • umiejętność odczytywania i wyjaśniania uwarunkowań społecznych i rynkowych funkcjonowania mediów – socjologia masowego komunikowania, społeczeństwo i kultura czasu wolnego, społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów;
 • umiejętność wykorzystania jakościowych i ilościowych nowoczesnych metod i technik z zastosowaniem programów komputerowych – technologia informacyjna, metodyka pracy naukowej, statystyka, SPSS;
 • umiejętności niezbędne w samodzielnej pracy intelektualnej, rozwiązywaniu problemów zawodowych, przetwarzaniu informacji – logika, metodologia nauk społecznych;
 • umiejętność podejmowania w stopniu podstawowym prac badawczych i analitycznych o charakterze naukowym – metody badań społecznych, nowe media w badaniach socjologicznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, seminarium licencjackie;
 • umiejętność zastosowania programów informatycznych w analizie zjawisk społecznych – metody badań społecznych, zastosowanie pakietu SPSS;
 • umiejętność podjęcia pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych i prawnych – socjologia prawa, etyczne problemy zawodu socjologa;
 • umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej w instytucjach samorządowych, ośrodkach badawczych, organizacjach medialnych, środkach masowej komunikacji, placówkach kultury przy badaniu i analizach rynku i opinii publicznej, organizacji mediów, kreowaniu wizerunku, tworzeniu  i realizacji systemów komunikacji, tworzeniu i badaniu społeczności w Internecie, w konsultacjach i mediacjach społecznych.

Przyszłe zatrudnienie absolwenta
Oferta edukacyjna specjalności socjologia nowych mediów uwzględnia intensywne zmiany dokonujące się we współczesnym społeczeństwie i potrzeby rynku pracy. Nowoczesne gałęzie gospodarki i poszczególne przedsiębiorstwa poszukują bowiem specjalistów mogących aktywnie włączyć się w tworzenie społeczeństwa wiedzy. Z drugiej strony rozwijające się media elektroniczne, a zwłaszcza media i serwisy społecznościowe przejawiają zainteresowanie zatrudnieniem osób, które potrafiłyby powiązać wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami praktycznymi w zakresie nowych mediów.
W związku z tym w nowej kulturze rzeczywistej wirtualności absolwenci tej specjalności są przygotowywani do podjęcia pracy w jednostkach samorządowych różnych szczebli, placówkach badawczych, mediach (ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów), organizacjach pozarządowych oraz innych instytucjach sektora nauki, badań, rozwoju i usług.
Absolwenci mogą podjąć pracę jako analitycy i organizatorzy mediów, specjaliści ds. badania mediów, specjaliści ds. badań opinii publicznej, specjaliści ds. tworzenia i realizacji systemów komunikacji, doradcy ds. komunikacji medialnej, członkowie zespołów badawczych, animatorzy kultury (zwłaszcza cyberkultury) i rynku mediów.

Rekrutacja 2014/2015 zgodnie z ogólnym harmonogramem rekrutacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (studia stacjonarne).

 

Możliwość komentowania została wyłączona.