dr Stefan M. Marcinkiewicz

Pracownicy

Stefan-zdjecie

dr Stefan Michał Marcinkiewicz

Pokój 121
Telefon: (89) 524 65 82
e-mail: stefan.marcinkiewicz(et)uwm.edu.pl

 

 

Życiowe motto:
„Życie można zrozumieć patrząc nań tylko wstecz, żyć jednak trzeba naprzód”  (S. Kirkegaard)

 

I.    Wykształcenie
a)    tytuły naukowe

 • 2011  –  tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii;  praca doktorska pt. „Kreowanie, Kreowanie więzi w warunkach społeczeństwa sieci na przykładzie wybranych społeczności internetowych polskich emigrantów w Irlandii,  Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku,
 • 2005 – tytuł magistra socjologii; temat pracy magisterskiej: Od inżynierii społecznej do socjotechniki: filozofowie w rolach inżynierów; praca napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Teresy Chynczewskiej – Hennel, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku,
 • 2003 – tytuł magistra w zarządzaniu w handlu zagranicznym na Politechnice Białostockiej, temat pracy magisterskiej: Znaczenie Parlamentu Europejskiego w instytucjonalno – prawnym porządku Unii Europejskiej (ocena bardzo dobra); praca napisana pod kierunkiem dr hab. prof. PB Stanisława Naruszewicza; Politechnika Białostocka.

b)    znajomość języków

 • język niemiecki – średniozaawansowany, certyfikat językowy: Zentrale Mittelstufeprüfung, Goethe Institut, ocena: bardzo dobra,
 • język angielski – dobra w mowie i piśmie,
 • język rosyjski – podstawy mowy i pisma.

II.    Działalność dydaktyczna

 • socjologia,
 • podstawy socjologii,
 • dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • socjologia procesów migracyjnych,
 • systemy, struktury i procesy społeczne.

III.    Działalność organizacyjna

 • twórca i administrator strony internetowej Katedry Socjologii UWM oraz profilu na portalu społecznościowym facebook,
 • sekretarz konferencji naukowej „Nowe media i wyzwania współczesności”  (16-17.05.2013),
 • członek Pracowni Studiów Regionalnych Katedry Socjologii UWM.

IV.    Działalność naukowo-badawcza:

a)    zainteresowania badawcze

 • socjologia nowych mediów,
 • socjologia procesów migracyjnych,
 • socjologia regionu i społeczności lokalnych (Mazury),
 • pamięć zbiorowa,
 • historia lokalna.

b)    udział w projektach badawczych

 • 2013 – koordynator i realizator projektu badawczego: „Ełk – historia mówiona”, Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, projekt finansowany z budżetu Miasta Ełk.
 • 2013 – realizator grantu  wydziałowego dla młodych pracowników nauki pt.”Internet w procesach migracyjnych. Studium e-tnograficzne”, Wydział Nauk Społecznych UWM.
 • 2013 – koordynator projektu „Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne” realizowanego przez Ełckie Centrum Kultury w Ełku, w ramach którego prowadzono Diagnozę stanu kultury w Ełku; współautor: Diagnozy-stanu-kultury-w-Ełku.pdf.
 • 2012 – koordynator projektu Sieciowe Podl@sie. Integracja społeczna między teorią a praktyką pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Grzegorza Nowackiego w Zakładzie Współczesnego Społeczeństwa Polskiego,
 • 2011 – koordynator części ilościowej i realizator części jakościowej badań socjologicznych pt. Podział społeczny i polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa, pod kierunkiem dr hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego,
 • 2010 – udział w badaniach nad migracjami prowadzonymi w Ełku przez Ośrodek Badania nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonymi przez dr hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego;
 • od 2005 współpracownik w  projekcie badawczym: „Integracja społeczna – między teorią a praktyką”, kierowanym przez dr hab. Prof. UwB Grzegorza Nowackiego, Zakład Współczesnego Społeczeństwa Polskiego, Instytut Socjologii UwB.

c)    udział w konferencjach i seminariach

 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Czy każdy nadawać może? Krótka historia polskiego radia Limerick”  „Radio w cyfrowym świecie”, 02-03.10.2015, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Złożone dziedzictwo pogranicza. Historia lokalna na Mazurach bez Mazurów”, XX Seminarium Śląskie „Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” 23-25.09.2015 r., Zamek w Kamieniu Śląskim.
 • Stefan M. Marcinkiewicz,referat: „Wątki religijne w ełckiej prasie z pierwszej połowy XIX w.”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i media. Nowy kontekst komunikacji” 20 – 21.05.2015, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Produkty turystyczne w powiecie ełckim. Wczoraj i dziś”, Konferencja Naukowa: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie”, Ełk 17.12.2014.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Migracje „wspomagane” komputerowo. Mobilność przestrzenna w dobie Internetu, Kongres Badaczy Internetu: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata,  20-21.11.2014, Elbląg.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat:  „Edukacja regionalna zapośredniczona komputerowo. Na przykładzie internetowego dyskursu o przeszłości i teraźniejszości miasta Ełku i okolic”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Media w przestrzeni edukacyjnej”, UMCS, Lublin 25-26.09.2014.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat:„Mobilizacja sieciowa” czy „sieciowy spektakl”? Irlandzki przypadek pobitego Polaka,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”, Katedra Socjologii UWM, 20.05.2014, Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Wschodniopruska przeszłość w teraźniejszości miasta Ełku. Dysonanse, interferencje kulturowe i trudna przeszłość, Konferencja: pt. Interferenzen – Interferencje, Wydział Neofilologii,  Katedra Germanistyki, Uniwersytet Warszawski,  08-10.12.2013, Warszawa.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Ełk stolica Mazur czy miasto po drodze na Mazury?, konferencja pt. „Oblicza regionalizmu”, Katedra Socjologii UWM, 25.10.2013, Olsztyn.
 • (bez referatu)  „Doing Inequality“ – Empirische Perspektiven auf Prozesse sozialer Ungleichheit,. Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,  01-02.10.2013, Niemcy, Hamburg.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Pisanie o Mazurach:  między fascynacją wschodniopruskością a postmigracyjną przestrzenią społeczną, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. Co po kryzysie, 11-14.09.2013, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Rola Internetu w konstytuowaniu się diaspor migranckich na przykładzie polskich emigrantów w Irlandii, konferencja pt. Nowe media i wyzwania współczesności, Katedra Socjologii UWM, 16-17.05.2013, Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Wpływ migracji zarobkowych na więzi rodzinne. Na podstawie badań etnosondażowych prowadzonych w Ełku, konferencja pt.  Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Katedra Socjologii UWM, 09.05.2013, Olsztyn
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Dysonanse kulturowe na Warmii i Mazurach, seminarium pt. Społeczeństwo postmigracyjne – współczesne relacje oraz wyzwania, organizowane przez Forum Dialogu Publicznego, Towarzystwo Naukowe im. W.  Kętrzyńskiego i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w siedzibie OBN w Olsztynie, 18.04.2013,Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Kultura pamięci a problem budowania tożsamości lokalnej  w  społecznościach postmigracyjnych na przykładzie współczesnych  mieszkańców Mazur. Konferencja pt. Kultura Pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu styczniowym, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II, 08-09.03.2013, Biała  Podlaska.

d)    najważniejsze publikacje

 • S. M. Marcinkiewicz, „Widmo śmierci” (31 X 1943) : partyzancka legenda, polityka i pamięć w powiecie ełckim, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 • S. M. Marcinkiewicz, Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Muzeum Historyczne w Ełku, Ełk 2015, ISBN 978-83-63838-10-2.
 • S. M. Marcinkiewicz, Internet w procesach migracyjnych na przykładzie polskich migrantów w Irlandii. Studium e-tnograficzne, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2014, ISBN 978-83-7299-925-2.
 • S.M. Marcinkiewicz, Dysonanse kulturowe na Mazurach a problem budowania tożsamości lokalnej, (w:) Kultury i krajobrazy pamięci,  Marek Dziewierski, Bożena Pactwa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2020, s. 53-65.
 • S.M. Marcinkiewicz, „Jesteśmy razem z Wami Towarzyszu Wiesławie”. Lokalne echa Marca ’68 w „Gazecie Białostockiej”, (w:) Przekonać, pozyskać, skłonić. Re-wizje. Teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy, Marek Sokołowski (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń, 2020, s. 182-199.
 • S.M. Marcinkiewicz, Nurty ełckiej historiografii po II wojnie światowej, (w:) A. Kopiczko, Z. Chojnowski, M. Jagłowski, A. Mironowicz, B. Radziecki, R. Żytyniec (red.), Konteksty regionalności. Badania inter- i transdyscyplinarne, PAN, Olsztyn 2019.
 • S.M. Marcinkiewicz, Język jako baza kulturowego nacjonalizmu. Niemiecko-polskie starcie o „dusze i serca” Mazurów na przełomie XIX i XX w., „Pogranicze. Studia Społeczne” 2018, TOM XXXII, s. 69-82, ISSN 1230-2392. tutaj do ściągnięcia
 • M. Łyszczarz, S. M. Marcinkiewicz, Radykalizacja antymuzułmańskiego i antyimigranckiego dyskursu w mediach społecznościowych na przykładzie lokalnych wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 roku, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne /Academic Journal of Sociology” 2018, nr 22, s. 59-70, ISSN 2544-3062.
 • M. Łyszczarz, S.M. Marcinkiewicz , Obecność muzułmanów i imigrantów w polskim dyskursie publicznym na przykładzie doniesień prasowych dotyczących wydarzeń w Ełku na przełomie 2016 i 2017 roku, „Media. Kultura. Komunikacja Społeczna” 2018, nr 14, s. 117-134, ISSN 1734-3801.
 • S.M. Marcinkiewicz, Powojenne wysiedlenia ludności Mazurskiej / Niemieckiej z powiatu Ełk, (w:) J. Ławski, D. Zuber, K. Bogusz (red.), Protestanci na Mazurach: historia i literatura: studia, Wydawnictwo Prymat, Białystok – Ełk 2017, s. 131-145, ISBN 978-83-63838-19-5.
 • S.M. Marcinkiewicz, Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego, „Opuscula Sociologica” 2017, nr 1, s. 33-45, ISSN 2299-9000.
 • S. Marcinkiewicz, „Czy każdy nadawać może?”: krótka historia Polskiego Radia Limerick, [w:] Radio w cyfrowym świecie: teorie nowych mediów oraz konteksty międzynarodowe, red. M. Sokołowski, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2016, s. 134-144, ISBN 978-83-8100-027-7.
 • S. Marcinkiewicz, Wątki religijne w ełckiej prasie z pierwszej połowy XIX wieku, [w:] Media i religia: nowy kontekst komunikacji, red. R. Sierocki, M. Sokołowski, Zduniak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, s. 205-218, ISBN 978-83-8019-504-2.
 • S. Marcinkiewicz, Złożone dziedzictwo pogranicza. Historia lokalna na Mazurach bez Mazurów, [w:] Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, red. Schiller, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice-Opole 2016, s. 48-52, ISBN 978-83-63995-32-4. (tutaj)
 • S. Marcinkiewicz, Vielschichtiges Kulturerbe eines Grenzlands. Die lokale Geschichte Masurens ohne Masuren, [w:] Vergangenheit in Gegenwart und Zukunft. Modelle zur Geschichtsbewältigung in Mittel- und Osteuropa seit 1989, hrsg. Schiller, Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, Gliwice-Opole 2016,   s. 59-64, ISBN 978-83-63995-32-4. (tutaj)
 • S. M. Marcinkiewicz, Od migracji do modernizacji. O przestrzeni społecznej powojennego Ełku, „Ełcki Przegląd Historyczny”, 2014-2015, nr 1, ISSN 2392-3946, ISBN 978-83-63838-07-2.
 • S. M. Marcinkiewicz Stefan, Muzułmanie w Brandenburgii-Prusach, „Ełcki Przegląd Historyczny” 2014-2015, nr 1, ISSN 2392-3946, ISBN 978-83-63838-07-2.
 • S. M. Marcinkiewicz, Wschodniopruska przeszłość w teraźniejszości miasta Ełk. Dysonanse, interferencje kulturowe i trudna przeszłość, [w:] Interferencje Kultury Współczesnej, red. A. Górajek, A. Jagłowska, D. Wyrzykiewicz, Instytut Germanistyki UW, Warszawa 2015.
 • S. M. Marcinkiewicz, „Mobilizacja sieciowa” czy „sieciowy spektakl”? Irlandzki przypadek pobitego Polaka, [w:] Dryfowanie przez czas. społeczeństwo spektaklu dwadzieścia lat później, red. M. Sokołowski, Olsztyn UWM, 2015.
 • S. M. Marcinkiewicz, Ełk – „stolica” Mazur czy miasto „po drodze” na Mazury?, [w:] Oblicza regionalizmu, red. J. Poniedziałek, Olsztyn UWM, 2015.
 • S. M. Marcinkiewicz, Edukacja regionalna zapośredniczona komputerowo. Na przykładzie internetowego dyskursu o przeszłości i teraźniejszości miasta Ełku i okolic, [w:] Edukacja a nowe media, (red.) M. Latoch-Zielińska, I. Morawska, M. Potent-Ambroziewicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
 • S. M. Marcinkiewicz, „Stara” metoda w „nowej” odsłonie. Biografie poakcesyjnych migrantów wydobyte z postów, Kognitywistyka i media w edukacji, 1/2014.
 • S. M. Marcinkiewicz, Anna Brosch, Kształtowanie kompetencji społecznych wśród młodzieży w procesie komunikacji wirtualnej, Kognitywistyka i media w edukacji 1/2014.
 • S. M. Marcinkiewicz, Migracje „wspomagane” komputerowo. Mobilność przestrzenna w dobie Internetu, [w:] Oblicza Internetu. Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata, red. M. Skołowski, Wydawnictwo PWSZ w Elblągu, 2014.
 • S. M. Marcinkiewicz, Kultura pamięci a problem budowania tożsamości lokalnej w społecznościach postmigracyjnych na przykładzie współczesnych mieszkańców Mazur, [w:] Kultura pamięci jako czynnik rozwoju społeczności lokalnej, red. A. Drewniak, A. Sępocha, WOK w Lublinie, PSW w Białej Podlaskiej, Lublin 2014.
 • S. M. Marcinkiewicz, Pisanie o Mazurach: między fascynacją wschodniopruskością a postmigracyjną przestrzenią społeczną, [w:] Kryzys definiensu regionalizmu w Polsce? Aspekty historyczno-socjologiczne, red. I. Skórzyńska, A. Wachowiak, W. Urbaniak, Poznań UAM, 2014.
 • (red.) Michał Łyszczarz, Stefan Michał Marcinkiewicz, Marek Sokołowski, Kreowanie przestrzeni społecznej w cyfrowym świecie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN978-83-7780-855-9.
 • Grzegorz Nowacki, Stefan Michał Marcinkiewicz,   Wkręceni w sieci – Sieciowe Podl@sie. Integracja społeczna między teorią a praktyką, Tom IV, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku,  Białystok, 2012, ss. 281, ISBN 978-83-7431-365-0
 • Stefan M. Marcinkiewicz, Sieciowy trybalizm jako substytut wspólnotowości w lokalnych społecznościach, [w:] Integracja społeczna – między teorią i praktyką. Interregnum wspólnotowe. Wspólnotowość i jej lokalne emanacje. Analiza porównawcza Bielska Podlaskiego i Białegostoku, red. G. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, ISBN 978-83-7431-267-7.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, Grzegorz Nowacki, Integracja społeczna: Polak – nie-obywatel, POGRANICZE, Studia Społeczne, Tom XV, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2009, ISSN 1230-239.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, Integracja społeczna w świetle teorii Jürgena Habermasa, [w:] Integracja społeczna – między teorią i praktyką: problem budowania trwania i rozwoju współczesnego społeczeństwa, red. G. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, ISBN 978-83-7431-170-0.
 • G. Nowacki, Stefan M. Marcinkiewicz, Integracja społeczna – od pragnień do inżynierii społecznej, [w:] Integracja społeczna – między teorią i praktyką: problem budowania trwania i rozwoju współczesnego społeczeństwa, red. G. Nowackiego, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008, ISBN 978-83-7431-170-0.

Możliwość komentowania została wyłączona.