dr Stefan M. Marcinkiewicz

Pracownicy

Stefan-zdjecie

dr Stefan Michał Marcinkiewicz

Pokój 121
Telefon: (89) 524 65 82
e-mail: stefan.marcinkiewicz(et)uwm.edu.pl

 

 

Życiowe motto:
„Życie można zrozumieć patrząc nań tylko wstecz, żyć jednak trzeba naprzód”  (S. Kirkegaard)

 

I.    Wykształcenie
a)    tytuły naukowe

 • 2011  –  tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii;  praca doktorska pt. „Kreowanie, Kreowanie więzi w warunkach społeczeństwa sieci na przykładzie wybranych społeczności internetowych polskich emigrantów w Irlandii,  Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku,
 • 2005 – tytuł magistra socjologii; temat pracy magisterskiej: Od inżynierii społecznej do socjotechniki: filozofowie w rolach inżynierów; praca napisana pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Teresy Chynczewskiej – Hennel, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytet w Białymstoku,
 • 2003 – tytuł magistra w zarządzaniu w handlu zagranicznym na Politechnice Białostockiej, temat pracy magisterskiej: Znaczenie Parlamentu Europejskiego w instytucjonalno – prawnym porządku Unii Europejskiej (ocena bardzo dobra); praca napisana pod kierunkiem dr hab. prof. PB Stanisława Naruszewicza; Politechnika Białostocka.

b)    znajomość języków

 • język niemiecki – średniozaawansowany, certyfikat językowy: Zentrale Mittelstufeprüfung, Goethe Institut, ocena: bardzo dobra,
 • język angielski – dobra w mowie i piśmie,
 • język rosyjski – podstawy mowy i pisma.

II.    Działalność dydaktyczna

 • socjologia,
 • podstawy socjologii,
 • dynamika przemian współczesnego społeczeństwa polskiego,
 • socjologia procesów migracyjnych,
 • systemy, struktury i procesy społeczne.

III.    Działalność organizacyjna

 • twórca i administrator strony internetowej Katedry Socjologii UWM oraz profilu na portalu społecznościowym facebook,
 • sekretarz konferencji naukowej „Nowe media i wyzwania współczesności”  (16-17.05.2013),
 • członek Pracowni Studiów Regionalnych Katedry Socjologii UWM.

IV.    Działalność naukowo-badawcza:

a)    zainteresowania badawcze

 • socjologia nowych mediów,
 • socjologia procesów migracyjnych,
 • socjologia regionu i społeczności lokalnych (Mazury),
 • pamięć zbiorowa,
 • historia lokalna.

b)    udział w projektach badawczych

 • 2022 – realizacja grantu badawczego Miniatura 5 NCN pt. „Historia obozu jenieckiego w Boguszach/Prostkach (1941-1945)”, kierownik projektu.
 • 2017-2018 – realizacja badań archiwalnych oraz historii mówionej do wystawy „Sport w powojennym Ełku 1945-1956”, opiekun merytoryczny wystawy; dostępna pod adresem: http://sport.muzeum.elk.pl/
 • 2013 – koordynator i realizator projektu badawczego: „Ełk – historia mówiona”, Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku, projekt finansowany z budżetu Miasta Ełk.
 • 2013 – realizator grantu  wydziałowego dla młodych pracowników nauki pt.”Internet w procesach migracyjnych. Studium e-tnograficzne”, Wydział Nauk Społecznych UWM.
 • 2013 – koordynator projektu „Domy Kultury+ Inicjatywy lokalne” realizowanego przez Ełckie Centrum Kultury w Ełku, w ramach którego prowadzono Diagnozę stanu kultury w Ełku; współautor: Diagnozy-stanu-kultury-w-Ełku.pdf.
 • 2012 – koordynator projektu Sieciowe Podl@sie. Integracja społeczna między teorią a praktyką pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Grzegorza Nowackiego w Zakładzie Współczesnego Społeczeństwa Polskiego,
 • 2011 – koordynator części ilościowej i realizator części jakościowej badań socjologicznych pt. Podział społeczny i polityczny w Polsce. Analiza etnosondażowa, pod kierunkiem dr hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego,
 • 2010 – udział w badaniach nad migracjami prowadzonymi w Ełku przez Ośrodek Badania nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonymi przez dr hab. prof. UW Wojciecha Łukowskiego;
 • od 2005 współpracownik w  projekcie badawczym: „Integracja społeczna – między teorią a praktyką”, kierowanym przez dr hab. Prof. UwB Grzegorza Nowackiego, Zakład Współczesnego Społeczeństwa Polskiego, Instytut Socjologii UwB.

c)    udział w konferencjach i seminariach

 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Czy każdy nadawać może? Krótka historia polskiego radia Limerick”  „Radio w cyfrowym świecie”, 02-03.10.2015, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Złożone dziedzictwo pogranicza. Historia lokalna na Mazurach bez Mazurów”, XX Seminarium Śląskie „Przeszłość – przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” 23-25.09.2015 r., Zamek w Kamieniu Śląskim.
 • Stefan M. Marcinkiewicz,referat: „Wątki religijne w ełckiej prasie z pierwszej połowy XIX w.”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia i media. Nowy kontekst komunikacji” 20 – 21.05.2015, Katedra Socjologii UWM w Olsztynie.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: „Produkty turystyczne w powiecie ełckim. Wczoraj i dziś”, Konferencja Naukowa: „Rozwój turystyki transgranicznej w Ełku i Alytusie”, Ełk 17.12.2014.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Migracje „wspomagane” komputerowo. Mobilność przestrzenna w dobie Internetu, Kongres Badaczy Internetu: Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata,  20-21.11.2014, Elbląg.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat:  „Edukacja regionalna zapośredniczona komputerowo. Na przykładzie internetowego dyskursu o przeszłości i teraźniejszości miasta Ełku i okolic”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Media w przestrzeni edukacyjnej”, UMCS, Lublin 25-26.09.2014.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat:„Mobilizacja sieciowa” czy „sieciowy spektakl”? Irlandzki przypadek pobitego Polaka,  Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dryfowanie przez czas. Społeczeństwo spektaklu 20 lat później”, Katedra Socjologii UWM, 20.05.2014, Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Wschodniopruska przeszłość w teraźniejszości miasta Ełku. Dysonanse, interferencje kulturowe i trudna przeszłość, Konferencja: pt. Interferenzen – Interferencje, Wydział Neofilologii,  Katedra Germanistyki, Uniwersytet Warszawski,  08-10.12.2013, Warszawa.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Ełk stolica Mazur czy miasto po drodze na Mazury?, konferencja pt. „Oblicza regionalizmu”, Katedra Socjologii UWM, 25.10.2013, Olsztyn.
 • (bez referatu)  „Doing Inequality“ – Empirische Perspektiven auf Prozesse sozialer Ungleichheit,. Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,  01-02.10.2013, Niemcy, Hamburg.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Pisanie o Mazurach:  między fascynacją wschodniopruskością a postmigracyjną przestrzenią społeczną, XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny pt. Co po kryzysie, 11-14.09.2013, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Rola Internetu w konstytuowaniu się diaspor migranckich na przykładzie polskich emigrantów w Irlandii, konferencja pt. Nowe media i wyzwania współczesności, Katedra Socjologii UWM, 16-17.05.2013, Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Wpływ migracji zarobkowych na więzi rodzinne. Na podstawie badań etnosondażowych prowadzonych w Ełku, konferencja pt.  Związki uczuciowe i rodziny w realiach współczesnych zmian społecznych Jubileuszowa Konferencja Naukowa, Katedra Socjologii UWM, 09.05.2013, Olsztyn
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Dysonanse kulturowe na Warmii i Mazurach, seminarium pt. Społeczeństwo postmigracyjne – współczesne relacje oraz wyzwania, organizowane przez Forum Dialogu Publicznego, Towarzystwo Naukowe im. W.  Kętrzyńskiego i Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w siedzibie OBN w Olsztynie, 18.04.2013,Olsztyn.
 • Stefan M. Marcinkiewicz, referat: Kultura pamięci a problem budowania tożsamości lokalnej  w  społecznościach postmigracyjnych na przykładzie współczesnych  mieszkańców Mazur. Konferencja pt. Kultura Pamięci czynnikiem rozwoju społeczności lokalnej. 150 lat po Powstaniu styczniowym, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II, 08-09.03.2013, Biała  Podlaska.

d)    najważniejsze publikacje

Możliwość komentowania została wyłączona.